Palestine

ندوة الكترونية: جائحة كورونا وصغار البحارة بشمال أفريقيا وفلسطين

تعمل شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية على نصرة نضالات صغار البحارة، في بلدان منطقتنا، حيث تعيش هذه الفئة التي تساهم في توفير غذاء ملايين البشر، أوضاع اجتماعية كارثية هزالة في الأجور وضعف التعويض عن مخاطر العمل وعدد ساعات عمل طويلة، علاوة على ضعف معرفة هذه الشريحة بالقوانين المنظمة للقطاعإن المخطّطات النيولييبرالية والاتفاقيات الاستعمارية التي تبرمها دول المنطقة مع الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى تسمح للقوارب الكبيرة باستنزاف كبير للخيرات ومزيد من التفقير لصغار البحارةأما في فلسطين، فتعاني هذه الفئة من قمع شديد وتضييقات متواصلة من قوات الاحتلال.

تفاقمت أوضاع صغار البحارة في ظل جائحة كورونا، وازدادت أوضاعهم ترديا، حيث لاتزال بعض الموانئ البحرية تشتغل في ظل تفشي الوباء معرضة حياة ملايين العمال إلى خطر الاصابة بالعدوى، وبعض الموانئ توقف عن العمل كليا، لتبرز إلى السطح معضلة تشريد البحارة وحتى تسريحهم من العمل دون تعويض.

 
ندوة باللغة العربية

(ترجمة فورية إلى الإنجليزية والفرنسية والإسبانية)
 

المتدخلين/المتدخلات:

ابراهيم موناصير: الكاتب العام للنقابة الوطنية للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار المغرب

محمد يحيى محمدن من النقابة المهنية للصيد والخدمات البحرية  موريطانيا

ندوة مختار النشرئيسة منظمة موريتانيا 2000

سعد الدين زيادة من اتحاد لجان العمل الزراعي  قطاع غزة، فلسطين

تونسأوضاع النساء في قطاع الصيد البحري

تسيير النقاش تركية الشايبي من جمعية مليون إمرأة ريفية.

مدة الندوة ساعة و 30 دقيقة

Arabic
Date: 
Saturday, May 30, 2020
Type: 
Event
Time: 
توقيت تونس والمغرب (16 توقيت فلسطين)
Teaser: 

تقدم شبكة شمال افريقيا للسيادة الغذائية ندوة الكترونية يوم السبت 30 مايو/أيار 2020 على الساعة 14 توقيت تونس والمغرب (16توقيت فلسطين) للوقف على أوضاع البحارة في كل من : موريطانيا، المغرب وتونس وفلسطين.

Thumbnail image: 
Search boost keywords: 
covid-19, Fisher folk,

Webinario: COVID19 y pescadores artesanales en África Septentrional y Palestina

Los pequeños pescadores artesanales de África septentrional contribuyen a alimentar a millones de personas, pero atraviesan condiciones sociales catastróficas: salarios muy bajos, compensación insuficiente por accidentes laborales y extensas jornadas de trabajo, y conocimiento limitado de las leyes que regulan el sector. Además, los planes neoliberales y los tratados de comercio neocoloniales firmados por los gobiernos norafricanos, en particular con la Unión Europea, favorecen a la pesca industrial y permiten la sobrepesca de las grandes embarcaciones, que amenaza los medios de subsistencia de los pequeños pescadores tradicionales. Por su parte, en Palestina, este grupo sufre una fuerte opresión y restricciones impuestas por la ocupación.

La situación de los pequeños pescadores artesanales empeoró en el contexto de la pandemia de COVID-19. Sus condiciones de trabajo empeoraron, dado que muchos puertos marítimos siguen funcionando con normalidad, por lo que millones de trabajadores corren riesgo de infección y otros han dejado de trabajar, lo que pone de manifiesto el dilema del despojo de los pescadores que son despedidos sin indemnización.


Webinario en árabe

(Interpretación en vivo en inglés, francés y español)
 

Panelistas
 • Brahim Mounassir, Secretario General de la Unión Nacional de Pescadores – pesca de bajura y de altura- Marruecos
 • Mohamed Yahia Mohmeden, Representante del Unión Profesional de Pesca y Servicios Marítimos – Mauritania
 • Nedwa Moctar Nech - Mauritanie 2000
 • Saad Ziada de la Federación de Comités de Trabajo Agrícola – Franja de Gaza (Palestina)
  Túnez: las condiciones de las mujeres en el sector de la pesca en Túnez.
 • Facilitadora: Torkia Chaibi, de la Asociación de Un Millón de Mujeres Rurales.


Duración del seminario: 1 hora y 30 minutos

Spanish
Date: 
Saturday, May 30, 2020
Type: 
Event
Time: 
4:00 hs de Túnez (15:00 hs de Ámsterdam y 16:00 hs de Palestina)
Teaser: 

La North African Food Sovereignty Network (Red de Soberanía Alimentaria de África Septentrional) y el Transnational Institute (TNI) organizarán un webinario el sábado 30 de mayo de 2020 a las 14:00 hs de Túnez (15:00 hs de Ámsterdam y 16:00 hs de Palestina) para arrojar luz sobre la situación de los pescadores en Mauritania, Marruecos, Túnez y Palestina.

Thumbnail image: 
Topic: 
COVID-19
Programmes: 
Justicia Agraria y Ambiental
Search boost keywords: 
covid-19, Fisher folk,

Webinaire: COVID19 et les petits pêcheurs d'Afrique du Nord et de la PalestineLes petits pêcheurs de la région d'Afrique du Nord contribuent à fournir de la nourriture à des millions de personnes. Mais ils se retrouvent dans une situation sociale catastrophique: bas salaires, indemnisation insuffisante pour les accidents du travail et de très longues heures de travail, en plus de la connaissance limitée des lois régissant le secteur. Par ailleurs, les plans néolibéraux et les accords commerciaux néocoloniaux conclus par les gouvernements nord-africains, y compris avec l'Union européenne, favorisent la pêche industrielle et permettent aux gros bateaux de sur-pêcher dans leurs eaux, menaçant les moyens de subsistance des pêcheurs traditionnels et à petite échelle. Quand à la Palestine, ce groupe souffre gravement de la répression violente de l’occupation et des restrictions qui en découlent.

La situation des petits pêcheurs s'est aggravée dans le contexte de la pandémie de COVID19, et leurs conditions de travail se sont détériorées, car certains ports maritimes fonctionnent toujours, exposant la vie de millions de travailleurs au risque d'infection, et d'autres ont simplement cessé de fonctionner, mettant à la surface le problème de la dépossession des pêcheurs par des licenciements sans aucune compensation.


Webinaire en arabe

(Interprétation en direct en anglais, français et espagnol)
 

Intervenant(e)s
 • Brahim Mounassir, Secrétaire général de l'Union nationale des pêcheurs - Pêche côtière et hauturière (Maroc).
 • Mohamed Yahia Mohmeded de la Fédération mauritanienne de la pêche traditionnelle et côtière (Mauritanie)
 • Nedwa Moctar Nech de Mauritanie 2000
 • Saad Ziada de la Fédération des comités de travail agricole - Bande de Gaza (Palestine).
  Tunisie: Un témoignage sur la condition des femmes dans le secteur de la pêche en Tunisie.
 • Animatrice: Torkia Chaibi, de l'Association d'un million de femmes rurales.


Durée du séminaire: 1 heure et 30 minutes

French
Date: 
Saturday, May 30, 2020
Type: 
Event
Time: 
14h00, heure de Tunis (15h00 d'Amsterdam et 16h00 heure de la Palestine)
Teaser: 

Le Réseau Nord Africain de Souveraineté Alimentaire (NAFSN) et le Transnational Institute (TNI) organiseront un webinaire le samedi 30 mai 2020 à 14h00, heure de Tunis (15h00 d'Amsterdam et 16h00 heure de la Palestine) pour mettre en lumière la situation des pêcheurs en Mauritanie, au Maroc, en Tunisie et en Palestine en ces temps de COVID19. Ce webinaire sera en arabe avec une interprétation en direct en anglais, français et espagnol.

Thumbnail image: 
Search boost keywords: 
covid-19, Fisher folk,

Webinar: COVID19 and small fisher-folk of North Africa and Palestine

Small-scale fisher-folks in the North African region contribute to providing food for millions of people. But they find themselves in a catastrophic social situation: low wages, inadequate compensation for work accidents and very long working hours, in addition to the limited awareness of the laws regulating the sector. Moreover, neoliberal plans and neo-colonial trade agreements concluded by North African governments, including with the European Union, favor industrial fishing and allow big boats to overfish in their waters, threatening the livelihoods of traditional and small-scale fisher-folks. While in Palestine, this group suffers severely from the violent oppression and restrictions imposed by the occupation.

The situation of small-scale fisher-folks worsened in the context of COVID19 pandemic, and their working conditions exacerbated, as some maritime ports are still normally operating, exposing the lives of millions of workers to the risk of infection, and others have stopped working altogether, bringing to the surface the dilemma of fisher-folks’ dispossession through dismissal from work without any compensation.

You can register for this webinar here.


Webinar in Arabic

(Live interpretation into English, French and Spanish)
 

Speakers


 • Brahim Mounassir, General Secretary of National Union of Fishers – Coastal and Offshore fishing (Morocco)
 • Mohamed Yahia Mohmeden from the Professional Union for Fishing and Maritime Services (Mauritania)
 • Nedwa Moctar Nech de Mauritanie 2000
 • Saad Ziada from the Union of Agricultural Work Committees - Gaza Strip (Palestine).
  Tunisia: a testimony of the conditions of women in the fishing sector in Tunisia.
 • Facilitator: Torkia Chaibi, from the Association of One Million Rural Women.


Duration of the seminar: 1 hour and 30 minutes

English
Date: 
Saturday, May 30, 2020
Type: 
Event
Time: 
14:00 Tunis time (15:00 Amsterdam time and 16:00 Palestine time)
Teaser: 

The North African Food Sovereignty Network (NAFSN) and the Transnational Institute (TNI) will organize a webinar on Saturday 30 May 2020 at 14:00 Tunis time (15:00 Amsterdam time and 16:00 Palestine time) to put a spot light on the situation of fishers in Mauritania, Morocco, Tunisia and Palestine. This webinar will be in Arabic with live interpretation into English, French and Spanish available.

Thumbnail image: 
Topic: 
COVID-19
Fisheries and Fisher peoples
Programmes: 
Agrarian & Environmental Justice
Search boost keywords: 
covid-19, Fisher folk,

Trump's Middle East 'Peace Plan' Is a Step Towards Institutionalising Apartheid

English
Programmes: 
War & Pacification
Subtitle: 
The ‘deal of the century’ demands that Palestinians officially accept that Israel has no responsibility for its inaugural act of ethnic cleansing and all brutalities on Palestinians since.
Article type: 
Article
Body: 

Photo credit The White House from Washington, DC [Public domain]... Read more

Thumbnail image: 
Related content: 
Shrinking Space and The BDS Movement
From apartheid South Africa to Palestine
Regions: 
Search boost keywords: 
Trump's Middle East 'Peace Plan' Is a Step Towards Institutionalising Apartheid, Achin, Apartheid, Israel, Palestine, Peace Plan,

It remains our obligation to respond

English
Programmes: 
War & Pacification
Subtitle: 
Phyllis Bennis' contemporary analysis of the Israeli-Palestinian conflict
Article type: 
In the media
Body: 

A Palestinian throws a rock in response to Israel's intervention during a protest, organized to mark 70th anniversary of Nakba, and against United States' plans to relocate the U.S. Embassy from Tel Aviv to Jerusalem. / Photo credit Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images... Read more

Thumbnail image: 

Gaza_border_protest.jpg

Image Source: 
Photo by Mustafa Hassona/Anadolu Agency/Getty Images
Related content: 
Understanding the Palestinian-Israeli Conflict
The Jim Crow Holy Land
Quotes: 
Regions: 
Search boost keywords: 
Israeli-Palestinian conflict, Gaza, borders, Israel, Palestina,

Before Orlando Shooting, Omar Mateen Worked for Human Rights Abusing Security Company G4S

English
Programmes: 
War & Pacification
Article type: 
Article
Body: 

Photo credit Palestine Solidarity Campaign @ Flickr... Read more

Thumbnail image: 

Slider G4s abuses Palestine

Image Source: 
Palestine Solidarity Campaign @ Flickr
Regions: 

Jeff Halper pesenteert zijn nieuwste boek "War against the People: Israel, the Palestinians and Global Pacification"

In War against the People laat Jeff Halper zien hoe de wereldmachten, waaronder Israël, vandaag de dag hun oorlogen uitvechten. Een gesublimeerde oorlog door controle en verdoezelde terreur uitgevoerd door middel van nieuwe, high-tech militaire middelen. Middelen die vaak door Israël ontworpen zijn en uitgetest op de Palestijnse bevolking. Israël globaliseert nu die ervaringen.

Waar westerse overheden hun greep op het gebruik van private informatie versterken en individuele vrijheden beperken, komt War against the People als noodzakelijke waarschuwing dat fundamentele mensenrechten in het geding raken en dat niemand daaraan voorbij zou mogen gaan. Jeff Halper toont overtuigend aan hoe zeer de Israelische wapens en onderdrukkingstaktieken overal gebruikt kunnen worden door de elites.

 

Toegang € 5,=, studenten gratis.

Organisatie TNI, docP, Gate48 en FFIPP.

Moderator Erella Grassiani. Voertaal Engels.

Zie ook https://www.facebook.com/events/500215286806725/ www.docp.nl en www.gate48.org

CREA is bereikbaar met tramlijn 10 (halte Korte ’s Gravensandestraat), tramlijn 7 en metro (beide halte Weesperplein).

 

Dutch
Date: 
Wednesday, December 2, 2015
Type: 
Event
Time: 
20:00
Location: 
Crea, Nieuwe Achtergracht 170, Amsterdam
Teaser: 

Moderne oorlogsvoering heeft nieuwe vormen aangenomen. Grote internationale slagvelden lijken een zaak van het verleden. Maar hoe houden de belangrijkste wereldmachten dan nu hun greep op de mensen?

Thumbnail image: 
Programmes: 
War & Pacification
Regions: 

The Jim Crow Holy Land

Topic: 
Middle East Conflict
English
Article type: 
Article
Body: 

The last days of the campaign sounded an awful lot like the Jim Crow South, when African Americans had officially won the right to vote but still faced massive discrimination.... Read more

Thumbnail image: 
Regions: 

Palestinian statehood: a lost cause?

Topic: 
Middle East Conflict
English
Programmes: 
War & Pacification
Article type: 
Multi-media
Body: 

Presenter: David Foster. Guests: Phyllis Bennis - a UN adviser on the Middle East and author of the book 'Understanding the Palestinian-Israeli Conflict: A Primer'. Daniel Levy - Director of the Middle East and North Africa Programme at the European Council on Foreign Relations. Nadim Shehadi – an Associate Fellow at Chatham House and Middle East specialist.

Thumbnail image: 
Regions: 

Pages