(၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း

13 May 2019
Declaration

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ကရင္၊ ကယား၊ ပအို၀္း၊ ရွမ္း၊ လားဟူႏွင့္ ကခ်င္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအခက္အခဲမ်ားကို ႏွီးေႏွာတိုင္ပင္၍ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာႏိုင္ ေစရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ ၈-၁၀ ရက္ေန႔အတြင္း ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ ရိုက္ခတ္လ်က္ရွိသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအားလံုး၌ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူ မ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ယူဆပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ(MOFF)ကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစ၍ စီစဥ္က်င္းပလာခဲ့ သည္မွာ ယခု(၇)ႀကိမ္တိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

Opium harvest in southern Shan State, Myanmar / Photo credit Tom Kramer (TNI)

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရသည့္ ကိစၥရပ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကမာၻ႔လူထုတစ္ရပ္လံုးကို အျမင္ရွင္းေစလိုပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ားသည့္ ေတာင္တန္းကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကရသည့္ လက္လုပ္လက္ စားေတာင္သူမ်ားသာျဖစ္ၾကၿပီး မိသားစုကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ သားသမီးမ်ား၏ ပညာေရးႏွင့္ က်န္း မာေရးကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြရသီးႏွံတစ္ရပ္အျဖစ္ ဘိန္းကိုစိုက္ပ်ိဳးၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈသည္သာလွ်င္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေနပါသည္။ ၿမိဳ႕ျပေနလူထုမ်ားအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ ေရႊတြဲလြဲ ေငြတြဲလြဲျဖစ္ေနၾကမည္ဟု ယူဆလ်က္ရွိေသာ္လည္း အကယ္စင္စစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ဆင္းရဲေနၿမဲ ပင္ျဖစ္သည္။ “သူေဌးေတြက ဘိန္းမစိုက္ၾကဘူး”ဟု ေတာင္သူတစ္ဦးက ေျပာဆိုခဲ့ၿပီး “ဆင္းရဲသားေတြပဲ ဘိန္းစိုက္ၾကတယ္”ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔ကို ရာဇ၀တ္သားမ်ားအျဖစ္ မရႈျမင္ေစလိုပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အစိုးရကို သို႔မဟုတ္ ကမာၻကို ေတာ္လွန္ပုန္ကန္ရန္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေနၾကသည္မဟုတ္ပါ။ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မလႊဲမေရွာင္သာ စိုက္ပ်ိဳးေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အမ်ားအျပားက အျခားတရား၀င္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလိုသည့္ ဆႏၵကိုယ္စီရွိေနၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔မလုပ္ႏိုင္သည့္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၾကပါသည္။ ပထမအခ်က္အေနျဖင့္ တရား၀င္သီးႏွံ ေစ်းကြက္မရွိသလုိ ကုန္စည္ႏႈန္းထားမ်ားလည္း တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈမရွိေပ။ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ေစ်းေခၚ၍ တင္းခံႏိုင္ သည့္ အင္အားမ်ိဳးမရွိပါ။ စီးပြားေရးသမားမ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထက္ အဆက္အသြယ္ေကာင္း၍ ပိုမိုစုစုစည္း စည္းရွိၾကသျဖင့္ ၎တို႔ကသာ သီးႏွံႏႈန္းထားမ်ားကို သတ္မွတ္ဆံုးျဖတ္ေနၾကပါသည္။ ကၽြန္ုပ္တို႔၌ အား ေကာင္းသည့္ ေတာင္သူအဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳးမရွိသလို စုေပါင္းညွိႏိႈင္းအေရးဆိုႏိုင္သည့္ အင္အားမ်ိဳးလည္း ရွိမ ေနၾကပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေက်းရြာမ်ားသည္ အလြန္ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား၍ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ခ်ိဳ႕တဲ့လြန္း သျဖင့္ ႀကီးမားလြန္းလွသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး စရိတ္စကမ်ားေၾကာင့္ တရား၀င္သီးႏွံမ်ားကို ေစ်းကြက္ သို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ ခဲယဥ္းလြန္းလွပါသည္။ ဘိန္းကုန္သည္မ်ားမွလြဲ၍ မည္သည့္၀ယ္လက္မွ် ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ေက်းရြာထြက္ တရား၀င္သီးႏွံမ်ားကို လာေရာက္၀ယ္ယူၾကျခင္းမရွိပါ။

အစိုးရ၏ အေျခခံလူထု၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားသည္လည္း မရွိသေလာက္ရွား၍ ရွိျပန္ကလည္း ျပည့္စံုလံု ေလာက္မႈမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစုသည္ လွ်ပ္စစ္မီးထြန္းညွိႏိုင္ျခင္းမရွိၾကပါ။ အခ်ိဳ႕အရပ္၌ မည္ကာမတၱ လမ္းမ်ားရွိေသာ္လည္း စံခ်ိန္မမီသလို က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားလည္း ခ်ိဳ႕တဲ့နည္းပါးလြန္း ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ဖက္၍ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ားမရွိျခင္းကလည္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ တစ္ကိုယ္ေရက်န္းမာသန္႔ ရွင္းေရးအတြက္ ႀကီးစြာေသာအခက္အခဲတစ္ရပ္ျဖစ္ေနပါသည္။ 

အျခားသီးႏွံမ်ားကို ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳးရန္ အႀကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ဆံုးရႈံးမႈမ်ားႏွင့္သာ ရင္ဆိုင္ရၿပီး အေၾကြးတင္က်န္ရစ္ခဲ့သည္က ခပ္မ်ားမ်ားျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွာ မိမိတို႔၏ အိုးအိမ္ ပစၥည္းဥစၥာမ်ားကိုပင္ ဆံုးရႈံးခဲ့ၾကရပါသည္။ စိုက္ပ်ိဳးထြန္ယက္ရန္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမရွိၾကသျဖင့္ ေခ်းငွား သံုးစြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း ျပန္ရသည့္၀င္ေငြမလံုေလာက္သျဖင့္ အေၾကြးမဆပ္ႏိုင္ဘဲ မိမိတို႔၏ ေျမယာမ်ားကို ေပါင္ႏွံေရာင္းခ်ခဲ့ၾကရပါသည္။ ထို႔အျပင္ သီးႏွံေစ်းအတက္အက် မတည္ၿငိမ္မႈကလည္း ဤျပႆနာကို ပိုမို ဆိုးရြားသြားေစလ်က္ရွိသည္။

အခ်ိဳ႕ေသာ ေတာင္သူမ်ားသည္ အျခားသီးႏွံမ်ား စိုက္ပ်ိဳးစားေသာက္ရန္ ေျမမရွိၾကသျဖင့္ ဘိန္းကိုစတင္ စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဖယ္ခံုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသခံေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားသည္ ေက်းရြာ ၁၂ ရြာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမဧကေပါင္း ၃၀၀၀ ေက်ာ္ကို ေရလႊမ္းသြားေစခဲ့သည့္ မိုးၿဗဲေရကာတာ(1964-1970) တည္ ေဆာက္မႈေၾကာင့္ ဦးစြာဆံုးရႈံးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ၁၉၈၀ ၀န္းက်င္ခုႏွစ္မ်ား၌ ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ တပ္မေတာ္၏ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’စီမံကိန္းေၾကာင့္ ထပ္မံဆံုးရႈံးခဲ့ရၿပီး ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္၌ တပ္ မေတာ္၏ ဧကေပါင္း ၆၀၀၀ ေက်ာ္ သိမ္းဆည္းမႈကို ခံခဲ့ရျပန္သည္။ မေရွးမေႏွာင္းဆိုသလုိပင္ အစိုးရမွ ေအာင္ပန္း-ကေလာ မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ရန္အတြက္ ေျမယာမ်ားကုိ ထပ္မံသိမ္းဆည္းခဲ့ျပန္သည္။ ယင္းမီးရထားလမ္းနယ္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကိုယ္တိုင္ ေျမ ၁၂ ဧက ဆံုးရႈံးခဲ့ရပါ သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ၾကရသည့္ ေတာင္သူမ်ားသည္ ပိုမိုျမင့္မားသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ ေျပာင္း၀င္ေရာက္ခဲ့ရၿပီး ေဆြမ်ိဳးနီးစပ္မ်ားျဖစ္သည့္ နယ္ခံေက်းရြာသူရြာသားမ်ား၏ ေျမယာႏွင့္ အျခားအ ရင္းအျမစ္မ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲခဲ့ၾကရသည္။ ကုန္းျမင့္ေက်းရြာမ်ားျဖစ္သျဖင့္ ဘိန္းတစ္မ်ိဳးတည္းသာ စိုက္ပ်ိဳး ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ အဆံုး၌ ေတာင္သူအမ်ားအျပားအတြက္ ဘိန္းမွလြဲ၍ အျခား ေရြးခ်ယ္စရာမရွိသည့္ အေျခအေနမ်ိဳး ဆိုက္ေရာက္သြားခဲ့သည္။ အျခားေဒသမ်ား၌လည္း အလား တူျပႆနာမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရသည္။ အခ်ိဳ႕ေတာင္သူမ်ား၏ ေျမယာမ်ားကို သစ္ေတာဦးစီးဌာ နက သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည္။      

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည္အထိ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ လက္ နက္ကိုင္ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကပါသည္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရရွိဘဲ ကၽြႏု္ပ္တို႔ေဒသ ဖြံ႕ ၿဖိဳးတိုးတက္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡသည္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးျဖစ္ေစရန္ ေနာက္ကြယ္မွ တြန္း အားေပးလ်က္ရွိသည့္ ေမာင္းႏွင္အားမ်ားအနက္ အဓိကအက်ဆံုးျဖစ္သည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား ၌ ႏွစ္အတန္ၾကာ ေသနတ္သံမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားခဲ့ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေန ဆဲျဖစ္သျဖင့္ အျပည့္အ၀ၿငိမ္းခ်မ္းေနၿပီဟု မဆိုႏိုင္ပါ။ တန္းတူညီမွ်မႈမရွိသမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏိုင္ငံအတြင္း ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးရွင္သန္လာႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိသမွ် ကာလပတ္လံုး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိလာမည္ မဟုတ္ သျဖင့္ ဘိန္းကိုဆက္လက္စိုက္ပ်ိဳးေနရဦးမည္သာျဖစ္သည္။  

 

လြိဳင္လင္ၿမိဳ႕နယ္တြင္း ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ပိုင္း ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးေရးစတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ “က်ေနာ္တို႔ ငယ္ငယ္တုန္းကဆို ဘိန္းပင္ဆိုတာကို တစ္ခါမ် မျမင္ဖူးခဲ့ပါဘူး။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ရိုးရာလက္ဖက္နဲ႔ သနပ္ဖက္ေတြကိုပဲ အစဥ္အဆက္စိုက္ပ်ိဳးလာခဲ့ၾက တာပါ။” ၁၉၈၈ ခုႏွစ္၌ တပ္မေတာ္၏ ‘ျဖတ္ေလးျဖတ္’စီမံကိန္းေၾကာင့္ ေက်းရြာတစ္ခုလံုး အတင္းအက်ပ္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနရာခ်ခံခဲ့ရၿပီး ၄ ႏွစ္အၾကာမွသာ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသသို႔ ျပန္လည္ေျခခ်ခြင့္ရရွိခဲ့ၾကသည္။ “ျပန္ေရာက္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ လက္ဖက္ပင္ေတြ သနပ္ပင္ေတြအပါအ၀င္ တစ္ရြာလံုးဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အ တြက္ တစ္ရြာလံုးကို အစကေနျပန္လည္ တည္ေဆာက္ခဲ့ရတယ္။ အဲဒီလို အေျခအေနမ်ိဳးမွာ မိသားစုကို ေကၽြးေမြးဖို႔အတြက္ ျမန္ျမန္နဲ႔ ေငြျဖစ္လြယ္တာက ဘိန္းတစ္ခုတည္းပဲရွိေတာ့တယ္”ဟု ေတာင္သူတစ္ဦးက ရွင္းလင္းေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

 

ဘိန္းေစ်းမ်ားက်ဆင္းလာျခင္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွစ၍ ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘိန္းရာသီ အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ခုႏွစ္ရာသီအေရာက္ အနည္းငယ္ျပန္လည္ျမင့္ တက္လာခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၁၁ ခုႏွစ္က ရရွိခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ မ်ားစြာနည္းပါးေန ဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ရရွိခဲ့သည့္ ေစ်းႏႈန္း၏ ထက္၀က္မွ်သာရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဘိန္းကိုေရာင္းခ်ရာ၌ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ရွိပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ နယ္ခံပြဲစားမ်ား ကို ေရာင္းခ်ေပး၍ ယင္းၾကားပြဲစားမ်ားက ကုန္သည္မ်ားအား ျပန္လည္ေရာင္းခ်ေပးသည္။ ေတာင္သူမ်ားအ ေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ယင္းကုန္သည္မ်ားႏွင့္ အဆက္အသြယ္မရွိသလို သိကၽြမ္းျခင္းလည္းမရွိပါ။ ကၽြႏ္ုပ္ တို႔အေနျဖင့္ နယ္ခံၾကားလူမ်ားကိုသာ သိရွိၾကပါသည္။ ဘိန္းမ်ားကို ပိႆာ(၁.၆ ကီလို)ေပၚ အေျခခံ၍ ခ်ိန္ တြယ္ေရာင္းခ်ျခင္းျဖစ္သည္။  

၂၀၁၈-၂၀၁၉ ရာသီ၏ ပိႆာလိုက္ ျခံေပါက္၀ေစ်းႏႈန္းမ်ား - 

ၿမိဳ႕နယ္ ႏႈန္းထားမ်ား(က်ပ္)

ဖယ္ခံု ၄၀၀၀၀၀

ပင္ေလာင္း ၃၅၀၀၀၀

ပင္လံု ၃၅၀၀၀၀

ဆီဆိုင္ ၄၅၀၀၀၀

ဟိုပံုး ၄၅၀၀၀၀

မိုင္းဆတ္ ၆၀၀၀၀၀

ဆဒံုး ၈၀၀၀၀၀

ဘိန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာရွိေနသည္ဟု ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရႈျမင္ပါသည္။ အစိုးရ ႏွင့္ အခ်ိဳ႕ေသာတိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္မႈပိုမိုတင္းက်ပ္လာသျဖင့္ ဘိန္း ကုန္သည္မ်ား ေက်းရြာသို႔လာေရာက္မႈ ပိုမိုနည္းပါးလာခဲ့သည္။ အဆိုပါလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဘိန္းေစ်းကြက္ကို လက္၀ါးႀကီးအုပ္လို၍ ယခုကဲ့သို႔တင္းက်ပ္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎တို႔ႏွင့္ အခ်ိတ္အဆက္ရွိ သည့္ ကုန္သည္မ်ားကိုသာ ဘိန္း၀ယ္ယူေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳလ်က္ရွိသည္။

ထို႔အျပင္ ကုန္သည္မ်ားက ဘိန္းထက္ ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းသည့္ အမ္ဖီတမင္းအမ်ိဳးအစားစိတ္ၾကြ ေဆးျပား(ATS)ကို ပိုမိုစိတ္၀င္စားလာျခင္းကလည္း ေနာက္ထပ္အေၾကာင္းရင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း ATS ၀ယ္လိုအား ဆက္တိုက္ႀကီးထြားလာသလို ကုန္သည္မ်ားသည္လည္း အရွိန္ျမွင့္ထုတ္လုပ္ ေရာင္းခ် လာၾကသည္။ ယခုဆိုလွ်င္ ATS ေစ်းကြက္သည္ ဘိန္းထက္ပိုမို ႀကီးမားေနၿပီျဖစ္သလို ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ သံုးစြဲရာ၌လည္း ဘိန္းထက္မ်ားစြာ ပိုမိုလြယ္ကူလ်က္ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ATS အ က်ိဳးအျမတ္သည္လည္း ဘိန္းထက္မ်ားစြာ သာလြန္ျမင့္မားလ်က္ရွိသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကုန္သည္မ်ားသည္ ဘိန္းစီးပြားေရးထက္ ပိုမိုအက်ိဳးအျမတ္ျဖစ္ထြန္းေနၿပီျဖစ္သည့္ ေျမႏွင့္ အိမ္ျခံ ေျမေစ်းကြက္သို႔ မိမိတို႔၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ေရႊ႕ေျပာင္းေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ “သူေဌးေတြက သူတို႔ရဲ႕ ပိုက္ ဆံကို ဘိန္းထဲထည့္ၿပီး ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံတာမ်ိဳး မလုပ္ေတာ့ဘူး။ ေျမယာနဲ႔ အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္ေတြထဲ စၿပီးရင္း ႏွီးျမွဳပ္ႏွံလာၾကတယ္။ ဘိန္း၀ယ္ဖို႔လာတဲ့ ကုန္သည္ တစ္ေယာက္ ႏွစ္ေယာက္ပဲရွိေတာ့တယ္”ဟု ေတာင္ သူတစ္ဦး ေဆြးေႏြးေျပာဆုိသြားခဲ့သည္။ 

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ေငြတိုးေခ်းေပးသူမ်ားက ေခ်းေပးထားသည့္ ပိုက္ဆံကို ျပန္ဆပ္ေစျခင္းထက္ ေတာင္သူ မ်ား၏ ဘိန္းမ်ားကို ေစ်းႏွိမ္၀ယ္ယူရန္ စတင္ႀကိဳးပမ္းလာလ်က္ရွိသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အစားအစာႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ဤကဲ့သို႔ေသာ ေခ်းေငြမ်ားကိုရရွိရန္ မျဖစ္မေနလို အပ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ အျခားေရြးခ်ယ္စရာမ်ားမရွိသလို ညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးႏိုင္သည့္ အင္အားမ်ိဳးလည္းမရွိ သျဖင့္ ေပးသည့္ေစ်းျဖင့္သာ ၎တို႔ထံေရာင္းခ်ေနၾကရသည္။

ေက်းရြာသို႔ ၀ယ္လက္မ်ား လာေရာက္မႈနည္းပါးလာသည္ႏွင့္အမွ် ၎တို႔အခ်င္းခ်င္းၾကား ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလည္း နည္းပါးလာခဲ့သည္။ တစ္ခါတစ္ရံ၌ ၀ယ္လက္တစ္ဦးတည္းသာ ေရာက္လာသည့္အခါ ေငြေၾကးခက္ခဲလ်က္ ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ၎ကုန္သည္ေပးသမွ် ေစ်းႏႈန္းျဖင့္သာ မလႊဲမေရွာင္သာ ေရာင္းခ်လာရ သည္။

ဘိန္းေစ်းမ်ား ဆက္တိုက္က်ဆင္းလ်က္ရွိေသာ္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ဘိန္းသည္သာလွ်င္ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခအကိုက္ဆံုး သီးႏွံျဖစ္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ 

 

ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရး

အစိုးရအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ေဆာင္က်ဥ္းလာရမည့္အစား ဘိန္း ခင္းမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးျခင္းျဖင့္သာလွ်င္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အေရးယူေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။ ႏွစ္စဥ္ လိုလို ဘိန္းျခစ္ရာသီေရာက္တိုင္း အစိုးရ၏ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးေရး စီမံခ်က္မ်ား ဆက္တိုက္ေရာက္ရွိလာေလ့ ရွိသည္။ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးရန္ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဌာနေပါင္းစံုအတြက္ အစားအေသာက္မ်ားျဖင့္ တည္ခင္း ဧည့္ခံ၍ အသနားခံၾကရပါသည္။ တတ္ႏိုင္သမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမခံရေစရန္ ညွိႏိႈင္းအသ နားခံၾကရပါသည္။ အသနားခံ၍မရပါက တစ္ခင္းလံုးကို အေျပာင္ရွင္းဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳဘဲ တစ္ခ်ိဳ႕တစ္၀က္ ကို ခ်န္ထားေပးပါရန္ အႏူးအညြတ္ေတာင္းပန္ရျပန္သည္။ ညွိႏိႈင္းအသနားခံ၍ ေအာင္ျမင္ခဲ့ပါက အျပန္အ လွန္အေနျဖင့္ ၎တို႔ေတာင္းဆိုလာသည့္ ေငြေၾကးပမာဏအတိုင္း ျပန္လည္ေပးေခ်ရပါသည္။   

ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးရန္ လိုအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးမ်ားကို ေခ်းငွားသံုးစြဲထားၾကရၿပီး ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ားသာ ဖ်က္ဆီးခံခဲ့ရပါက ျပန္လည္ေပးေခ်ႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္သျဖင့္ အင္အားသံုး၍ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးမႈေရာက္ ရွိလာမည္ကို တစ္ခ်ိန္လံုးလိုလို ေတြးေတာပူပန္ေနၾကရပါသည္။ ေက်းရြာသို႔ ယူနီေဖာင္း၀တ္မ်ား ေရာက္ရွိ လာသည့္အခါတိုင္း ၎တို႔ေတာင္းသမွ် ေငြေၾကးပမာဏကို ေပးေခ်ႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီး သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔ေနၾကရပါသည္။  

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေထာက္အပံ့မ်ား ဦးစြာေပးအပ္ျခင္းမရွိဘဲ အတင္းအက်ပ္အင္အားသံုး၍ ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးျခင္း ေၾကာင့္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၄၀ အၾကား အလုပ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူအမ်ားအျပားသည္ ေက်းရြာမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထိုင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားအျဖစ္ ေရာက္ရွိသြားၾကသည္။ ေတာင္သူတစ္ဦးက “ရြာထဲမွာဆိုရင္ သက္ႀကီးရြယ္အိုေတြနဲ႔ ကေလးေတြပဲ က်န္ခဲ့ေတာ့တယ္”ဟု မိမိတို႔၏ ေက်းရြာအေျခအေနကို ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္အကိုင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့၊ ရိုးရာပြဲလမ္းသဘင္မ်ားႏွင့္ ေက်းရြာတြင္း အလွဴအတန္းေပးသည့္ အစဥ္အလာမ်ားအေပၚ ဆိုးဆိုးရြားရြား သက္ေရာက္ရိုက္ခတ္လာခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ ဘိန္းခင္းမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျခင္းေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သားသမီးမ်ား၏ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး သင္ၾကားခံယူမႈကို ဆက္လက္ေထာက္ပံ့ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလာသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္ကိုင္ မႈႏွင့္အတူ လူကုန္ကူးမႈမ်ားလည္း တြဲဖက္ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ ေတာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ မိသားစုမ်ားကို ေကၽြးေမြးေထာက္ပံ့ႏိုင္သည့္ ၀င္ေငြမရွိေတာ့သျဖင့္ အျခားအေျပာင္းအလဲနည္းလမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ေရႊ႕ ေျပာင္းအလုပ္အကိုင္ကို ေရြးခ်ယ္လာၾကသလို ၾကားပြဲစားမ်ားအေပၚ၌လည္း ယံုၾကည္စိတ္ခ်တတ္ၾက သည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစု၌ ေလာက္ေလာက္လားလား အေထာက္အထားမ်ားမရွိၾကသျဖင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေျချမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ႏိုင္ငံရပ္ျခားရွိ အလုပ္ရွင္မ်ား၏ ေခါင္းပံုျဖတ္အျမတ္ထုတ္မႈကိုလည္း ခါး စည္းခံေနၾကရသည္။

ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေက်းရြာမ်ားရွိ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ေလ်ာ့က်သြားေစႏိုင္ျခင္းမရွိပါ။ “က် ေနာ္ လူမွန္းသိစကတည္းက အစိုးရအဆက္ဆက္ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ဘိန္းခင္းေတြကို ဖ်က္ဆီးလာခဲ့ၾကတာ အခုအခ်ိန္ထိလည္း တိုက္ဖ်က္ေနၾကတုန္းပဲ။ ဆိုေတာ့ ဘယ္မွာလာ ေအာင္ျမင္လို႔လဲ။ ဒါေၾကာင့္ အစိုးရအ ေနနဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕မဟာဗ်ဴဟာကို ေျပာင္းလဲဖို႔ လိုအပ္ေနပါျပီ။”   

ကခ်င္ျပည္နယ္၌ ပတ္ဂ်ဆန္အဖြဲ႔လည္း ဘိန္းခင္းမ်ားကို လိုက္လံဖ်က္ဆီးလ်က္ရွိၿပီး ကခ်င္လူထုမ်ားအ ၾကား အျငင္းပြားဖြယ္ရာ အေျခအေနမ်ိဳး ဖန္တီးလ်က္ရွိသည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္လည္း ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ပတ္ဂ်ဆန္အား ကခ်င္နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႔ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳ အကာအကြယ္ေပးထားသည့္ ဘိန္း စိုက္ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔တိုက္ခိုက္ရန္ ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ အစိုးရ၊ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ပတ္ ဂ်ဆန္အဖြဲ႔မ်ားအားလံုး ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ရာဇ၀တ္သား မေကာင္းဆိုး၀ါးမ်ားအျဖစ္ ပံုေဖာ္ေနၾကပါသည္။ ပတ္ဂ် ဆန္သည္ ဘာသာေရးအေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အဖြဲ႔၀င္မ်ားသည္ ဘိန္းစိုက္ ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားမွ ေပါက္ဖြားလာၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ သို႔ျဖစ္၍ ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ အျခားသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးလ်က္ရွိသည့္ ေတာင္သူမ်ားအၾကား အျပန္အလွန္စာနာနား လည္မႈမရွိၾကေပ။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနႏွင့္ အခက္အခဲမ်ားကို အျခားသီးႏွံ စိုက္ပ်ိဳးၾကသည့္ ေတာင္သူမ်ားအား နားလည္သေဘာေပါက္ေစလိုပါသည္။    

 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအေျခခံမူမ်ား

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္ရြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစရန္ႏွင့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ မွီခိုရွင္သန္ရမႈကို ေလွ်ာ့ ခ်ႏိုင္ေစရန္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးလြန္းလွပါသည္။ လက္ရွိေဖာ္ ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအခ်ိဳ႕၌ ျပႆနာမ်ိဳးစံုျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ 

ရပ္ရြာေဒသတစ္ခု၌ ရဲတပ္ဖြဲ႔၏ ဦးေဆာင္မႈျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရန္လာေရာက္ခဲ့စဥ္က ဘိန္းခင္းဖ်က္ဆီးမႈကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ၀ိုင္း၀န္းညွိႏိႈင္းေတာင္းဆိုရန္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရဲအရာရွိျဖစ္သူက ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ UNODC ၏ စီမံကိန္းအေထာက္အ ပံ့မ်ားကို ရယူထားၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဘိန္းခင္းမ်ားကို မျဖစ္မေနဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ေျပာဆို သြားခဲ့သည္။ ယင္းအရာရွိကပင္ အကယ္၍ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိန္းခင္းမ်ားကို ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳဘဲ ျပန္သြားခဲ့ လွ်င္ UNODC ၏ ဘိန္းစစ္တမ္းအတြင္း ၿဂိဳလ္တုပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလာမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္သည္ ဟု ဆက္လက္ေျပာဆိုသြားခဲ့သည္။ 

ယင္းေက်းရြာရွိ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခုစီတိုင္း UNODC ၏ အေထာက္အပံ့ရရွိေနၾကသည္မဟုတ္ဘဲ မိသားစု အားလံုးေပါင္း၏ ၁၀% ခန္႔သာ စီမံကိန္း၌ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းအခ်က္က စီမံကိန္းအေထာက္ အပံ့ရရွိသူမ်ားႏွင့္ မရရွိသူမ်ားအၾကား ျပႆနာတက္လာေစခဲ့သည္။ “မင္းတို႔ UNODC စီမံကိန္းထဲ ၀င္သြား တဲ့အတြက္ ငါတို႔ရဲ႕ ဘိန္းခင္းေတြ အခုလိုဖ်က္ဆီးခံရတာ”ဟု စီမံကိန္းအတြင္း ပါ၀င္ျခင္းမရွိသည့္ မိသားစု မ်ားက စီမံကိန္း၀င္အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို ျပစ္တင္ေ၀ဖန္ခဲ့ၾကသည္။

UNODC ေကာ္ဖီစီမံကိန္း၌ ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ မိသားစုမ်ားပင္လွ်င္ မိမိတို႔၏ စား၀တ္ေနေရးအတြက္ လံု ေလာက္မွ်တသည့္ ၀င္ေငြမ်ားကို ဖန္တီးရယူႏိုင္ျခင္းမရွိေသးသျဖင့္ အမ်ားအျပားသည္ ဆက္၍ဘိန္းစိုက္ ေနၾကဆဲျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေကာ္ဖီမ်ားကို UNODC ညႊန္ၾကားထားသည့္ ကုမၸဏီသို႔ ျပင္ပေပါက္ေစ်း ထက္ေလွ်ာ့၍ ေရာင္းခ်ေနၾကရပါသည္။ 

အစားထိုးသီးႏွံမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရသျဖင့္ ပထမဦးဆံုးသီးထြက္ မရရွိခင္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို ခ်က္ျခင္းရပ္တန္႔ရန္ ေတာင္သူမ်ားအား ေတာင္းဆိုျခင္းသည္ တရားမွ်တမႈမရွိပါ။ 

အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးျခင္း 

ယခင္က ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ စိုးရြံ႕ခဲ့ၾကပါသည္။ ေမြး ဖြားလာခ်ိန္မွစ၍ အေၾကာက္တရားေအာက္၌ ရွင္သန္ႀကီးျပင္းခဲ့ၾကရၿပီး ဖမ္းဆီးခံရမည္ကို စိုးရိမ္ပူပန္ရ သျဖင့္ မည္သည့္ကိစၥရပ္ကိုမွ် ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရဲသည့္ သတၱိမရွိခဲ့ၾကပါ။ သို႔ေသာ္လည္း ယခုအခ်ိန္၌ ႏိုင္ငံ ေရးေရခ်ိန္ ေျပာင္းလဲလာၿပီျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အေရးအရာမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရန္ လိုအပ္ လာၿပီျဖစ္သည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္း ‘ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ား၏ ဘ၀’ဟူသည့္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းတိုေလးတစ္ခု ထုတ္ျပန္ခဲ့သလို ကမာၻ႔မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာေကာ္မတီ(CND)သို႔ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အ ေျခအေနႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားပါ၀င္သည့္ ဗီဒီယိုမွတ္တမ္းတစ္ခုကိုလည္း ေပးပို႔တင္သြင္းခဲ့ၾကပါသည္။   

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြင္း ေနျပည္ေတာ္၌ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါးအလြဲသံုးစားမႈထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ(CCDAC)မွ အရာရွိႀကီးမ်ားကို သြားေရာက္ေတြ႔ဆံုခြင့္ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုအႀကိမ္သည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အဆင့္ျမင့္အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားအား ကၽြႏ္ုပ္တို႔ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈအ ခက္အခဲမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ပထမဦးဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ ရွင္းလင္းေျပာဆိုႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္သူတစ္ဦးက “ေကာင္းကင္နဲ႔ ေျမႀကီး ေတြ႔ဆံုသြားသလိုပဲ”ဟု တင္စားေျပာဆိုသြားခဲ့ပါ သည္။ ပထမဆံုးအႀကိမ္အျဖစ္ အဆိုပါအရာရွိႀကီးမ်ားအား ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေဆြးေႏြးတင္ျပႏိုင္ခဲ့သျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ အဖိုးမျဖတ္ႏိုင္သည့္ အေတြ႔အႀကံဳေကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  

ထိုအခ်ိန္မွစ၍ MOFF ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနျပည္ေတာ္၌ အစိုးရဖက္မွ ႀကီးမွဴးက်င္းပေလ့ရွိသည့္ အ မ်ိဳးသားမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၌ ဆက္တိုက္လိုလိုပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ကၽြႏ္ုပ္ တို႔၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သံုးသပ္တင္ျပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ နည္းပါး၍ စိန္ေခၚမႈျပင္းထန္ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ ျဖစ္၍ ေနျပည္ေတာ္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးမႈသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထိေတြ႔ေဆာင္ရြက္မည့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္၏ ခရီးအစ သာျဖစ္ေၾကာင္း သံုးသပ္ဆင္ျခင္မိသလို ဆက္လက္တိုးျမွင့္ေဆာင္ရြက္သြားရန္လည္း ဆႏၵရွိေနၾကပါသည္။ 

ထို႔အျပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခြင့္ ရရွိခဲ့ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ပါတီမ်ားက ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ အခက္အခဲမ်ားအေပၚ စာနာနားလည္မႈရွိၾကသျဖင့္ အေကာင္းဆံုးေရွ႕ဆက္ႏုိင္မည့္ အလားအ လာမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈကို အဓိကေမာင္းႏွင္လ်က္ရွိ သည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈႏွင့္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ဤျပႆနာကို ကိုင္ တြယ္ေျဖရွင္းလိုပါက ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေပၚအေျချပဳ၍ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားက လည္း သေဘာတူလက္ခံၾကပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ညီလာခံအတြင္း ဤျပႆနာရပ္မ်ားကို အေကာင္းဆံုးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္း မ်ားကိုပါ ၀ိုင္း၀န္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာခဲ့ၾကပါသည္။ 

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသည္သာလွ်င္ ပဓာန

ပထမဦးဆံုး အခ်က္အျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ဦးစြာေပးအပ္ျခင္းမျပဳဘဲ အစိုးရႏွင့္ အျခားမည္သည့္အဖြဲ႔အစည္းမွ် ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘိန္း ခင္းမ်ားကို လာေရာက္ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ ေတာင္းဆိုိလိုပါသည္။ ဤအေျခခံမူကို လတ္တေလာအတည္ျပဳ ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမူးယစ္ေဆး၀ါး ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒသစ္၌လည္း အတိအလင္းျပ႒ာန္းထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။  

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားအတြက္ ရပ္ရြာအေျချပဳ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးေစလို ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ား ေဖာ္ေဆာင္ရာတြင္လည္း ေဒသအခင္းအက်င္းမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့စရိုက္မ်ားႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ သဟဇာတရွိရွိ ေဆာင္ရြက္သင့္ပါသည္။  

အစားထိုးသီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးၾကရာ၌ ပထမဆံုးသီးထြက္ရရွိရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔ ေစာင့္ဆိုင္းၾကရပါ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေတာင္သူမ်ား၏ ဘိန္းအေပၚ မွီခိုရွင္သန္ရမႈကို တစ္ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခုအထိ ဖ်က္ဆီးမႈမျပဳဘဲ ေစာင့္ဆိုင္းေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ 

ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအေျခခံမူမ်ား

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္တိုင္း၏ ေရးဆြဲျပင္ဆင္မႈ၊ အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈ၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာ၍ သံုးသပ္အကဲျဖတ္မႈတို႔ကို မေဆာင္ရြက္မီ အစဦးကတည္းက ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကို ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳ သင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအကူအညီကိုသာ ေမွ်ာ္ကိုးလ်က္ရွိသည့္ လက္၀ယ္ခံမ်ားအျဖစ္ ေျပာ ဆိုဆက္ဆံမႈမျပဳေစလိုပါ။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္မ်ား၏ ေအာင္ျမင္မႈကို တိုင္းတာရာ၌ ေလ်ာ့က်လာသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပမာဏတစ္ခု တည္းကို မၾကည့္ဘဲ ေလ်ာ့က်လာသည့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈအတိုင္းအတာႏွင့္ ျမင့္မားတိုးတက္လာသည့္ လူ သားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျပဳစုေစာင့္ေရွာက္မႈ ညႊန္းကိန္းမ်ားကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစား သင့္ပါသည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသမ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ မည္သည့္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေထာက္အပံ့မွ် ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ဘိန္းတိုက္ဖ်က္ေရးကို တနည္းနည္းျဖင့္ ထည့္သြင္းေဖာ္ေဆာင္ျခင္း အ လ်ဥ္းမျပဳသင့္ေပ။  

စီးပြားေရးသမားမ်ားအား ကုန္ၾကမ္းအတိုင္း ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ တန္ဖိုးျဖည့္စြက္ကုန္ေခ်ာမ်ား ဖန္တီးထုတ္ လုပ္ႏိုင္သည့္ ေတာင္သူအစုအဖြဲ႔မ်ား ဖြဲ႔စည္းတည္ေထာင္ရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔ကို အားေပးကူညီရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၌ နည္းပညာႏွင့္ ရန္ပံုေငြအေထာက္အပံ့မ်ား လိုအပ္လ်က္ရွိပါသည္။ 

အဆက္အစပ္မရွိ သီးျခားေဖာ္ေဆာင္သည့္ စီမံကိန္းမ်ားထက္စာလွ်င္ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္၏ အ စိတ္အပိုင္းတစ္ခုအျဖစ္ ဘက္စံုပံ့ပိုးကူညီျခင္းမ်ိဳးသာလွ်င္ ျဖစ္သင့္ပါသည္။ 

အလွဴရွင္မ်ားအေနျဖင့္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္စရိတ္ ျမင့္မားလြန္းသည့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကုလ သမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပံ့ပိုးကူညီျခင္းထက္ နယ္ခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ရန္ပံုေငြေထာက္ပံ့ ေပးႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ိဳးကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္၍ ေရရွည္ပံ့ပိုးကူညီရန္ သံဓိ႒ာန္ခ်သင့္ပါသည္။ 

လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို လက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္ျခင္း

အစိုးရအေနျဖင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ေရရရွိေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားအပါအ၀င္ မိမိတို႔၏ လူထု၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးတက္ေကာင္းမြန္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးသင့္ပါသည္။ 

အစိုးရႏွင့္ အျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ကုန္စည္ေစ်းႏႈန္း အာမခံခ်က္ရွိသည့္ ေစ်းကြက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္ တို႔ လက္လွမ္းမီအသံုးခ်ႏိုင္ေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးသင့္ပါသည္။ အျခားတရား၀င္သီးႏွံမ်ားကို စိုက္ပ်ိဳးထုတ္ လုပ္၍ ေရာင္းတန္းတင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ဤအခ်က္က ေသာ့ခ်က္အခရာပင္ျဖစ္သည္။ 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သည့္ သီးႏွံေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္းလာပါက အစိုးရအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား မွ အလားတူစိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္မ်ား တင္သြင္းမႈကို ထိန္းခ်ဳပ္ကန္႔သတ္ျခင္းျဖင့္ ၾကား၀င္ေဆာင္ရြက္ေပး သင့္ပါသည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑ျပင္ပ အလုပ္အကိုင္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖန္တီးႏိုင္ရန္ ပံ့ပိုး ကူညီေပးသင့္ပါသည္။ သို႔မွသာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားထြက္၍ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြရသည့္ အခက္အ ခဲမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။  

ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ ရိုးရာႏွင့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းအေလ့အထမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း 

အစိုးရ၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မူ၀ါဒမ်ား၌ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ရိုးရာအစဥ္အလာလာ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားကို အသိ အမွတ္ျပဳ၍ ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္သင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ေဒသမ်ား၌ ေျမလြတ္ေျမဟူ၍ မရွိပါ။ လတ္တ ေလာ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒကို ပယ္ဖ်က္သင့္ပါ သည္။ 

အစိုးရအေနျဖင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ထံမွ သိမ္းဆည္းသြားခဲ့သည့္ ေျမယာမ်ားအားလံုးကို မူလပိုင္ရွင္မ်ားထံ ျပန္လည္ ေပးအပ္ေစလိုပါသည္။ 

ဘိန္းကို ရိုးရာႏွင့္ ေဆး၀ါးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည့္ ေဒသအခ်ိဳ႕၏ အဆိုပါအေလ့အထ မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ ျဖစ္ႏိုင္ပါက ေဆး၀ါးလုပ္ ငန္းသံုး ဘိန္းမ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား တရား၀င္စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ခြင့္ျပဳရန္လည္း ေတာင္းဆိုလိုပါသည္။ 

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ရာ၌ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ျခင္း 

ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား ရာဇ၀တ္သားမ်ားကဲ့သို႔ ဆက္ဆံမႈမျပဳရန္ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါသည္။ ယင္းအစား ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဘ၀မ်ားအေပၚ ႀကီးမားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္မႈ လုပ္ငန္း စဥ္အတြင္း ကၽြႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုပါသည္။ 

မူးယစ္ေဆး၀ါးကိစၥရပ္ကို ယခုကဲ့သို႔ လူမႈေရးေခါင္းစဥ္ေအာက္ရွိ ကိစၥရပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေဆြးေႏြးျခင္းထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ အေရးႀကီးသည့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုအျဖစ္ သီးျခားထားရွိသင့္ပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အ ေနျဖင့္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၌သာ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလို သည္မဟုတ္ဘဲ ရပ္ရြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားအၾကား၌ပါ ၿငိမ္းခ်မ္းေစလိုျခင္းျဖစ္ ပါသည္။  

ဆက္သြယ္ရမည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

အင္ဂ်လို 09 777 126 437

ဦးမင္းသိန္း 09 762 055 284

ခြန္စိန္ေရႊ 09 424 236 656

ၾကာရင္ရွဲလ္ 09 452 831 703

နန္းေဌးေဌး၀င္း 09 784 800 076