Search results

86 items
 1. 12 victories of social movements in 2019

  19 December 2019
  Article

  In 2019 we saw some of the largest marches ever organised, the demise of decades old dictatorships, global inequality under the spotlight like never before, and a growing demand for fundamental systemic change. Here are twelve movements that inspired us in 2019. 

 2. “ကၽြန္ုပ္တို႔မပါလ်င္ ကၽြန္ုပ္တို႔အတြက္မဟုတ္”- တရားဝင္မႈရွိသည့္အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒေရးဆြဲျခင္းျဖစ္စဥ္ပုံေဖာ္ျခင္း

  Transnational Institute (TNI)
  18 December 2019
  Article

  အမ်ိဳးသားေျမဥပေဒသစ္ျပဳစုေရးဆြဲရန္အတြက္ လမ္းျပေျမပုံေရးဆြဲရန္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္မည့္အခ်ိန္တြင္ TNI အေနျဖင့္ အမ်ိဳးသားေျမအသုံးခ်မႈမူဝါဒျဖစ္စဥ္စတင္ခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွ ယခုအခ်ိန္ထိ အေျခအေနမ်ား မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္ကို ၾကည့္ကာ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ နိုင္ငံတဝန္းရွိ သန္းခ်ီေသာျပည္သူမ်ား၏ ေျမဆိုင္ရာအခြင့္အေရးမည္ကဲ့သို႔ အေနအထားရွိသည္ကို သုံးသပ္ထားပါသည္။ 

 3. “Not About Us Without Us”: Legitimate national land law making by design

  Transnational Institute (TNI)
  17 December 2019
  Article

  As the government meets to design a “roadmap” for developing the new national land law, TNI looks at how the situation has changed since the development of the National Land Use policy a few years ago and reflects on the issues at stake for millions of people across the country with rights to land in the current context. 

 4. India’s Supreme Court Ruling Is Another Victory for Hindu Nationalism

  Achin Vanaik
  11 December 2019
  Article
  The latest decision from the Supreme Court in India has legitimized the destruction of the Babri Mosque. Meanwhile, mainstream parties and commentators refuse to call it what it is: the latest stage in an accelerating process of Hindu ethno-nationalism.
 5. El poder corporativo

  Brid Brennan, Gonzalo Berrón
  05 December 2019
  Article

  Este artículo se centrará en las transnacionales como actores mundiales, las estructuras y los mecanismos que otorgan impunidad por sus atropellos, y la resistencia popular profunda y generalizada al extractivismo y a la destrucción del planeta por parte de las transnacionales.

 6. Alejandro Islas Photograph AC (CC BY 2.0)
 7. La izquierda uruguaya en la encrucijada

  Daniel Chavez
  14 November 2019
  Article

  El gobierno del Frente Amplio de Uruguay, una de las experiencias más estables, prolíficas y admiradas de la “nueva izquierda latinoamericana” atraviesa un proceso electoral muy dramático y con posibles impactos profundos en el país y en la región en su conjunto. Daniel Chavez ofrece un balance de los resultados positivos y negativos de la experiencia uruguaya y sugiere elementos de análisis relevantes para otros procesos contrahegemónicos en América Latina y el mundo.

 8. The Uruguayan Left at the Crossroads

  Daniel Chavez
  14 November 2019
  Article

  The Frente Amplio (Broad Front) government of Uruguay, one of the most stable, fruitful and serene experiences of the “new Latin American left”, is going through a very dramatic electoral process with likely profound impacts in the country and in the region. Daniel Chavez appraises the results of the Uruguayan experience and suggests what might be relevant for other counter-hegemonic processes in the region and the world.

 9. Corporate Power: A David and Goliath struggle for the 21st century

  Brid Brennan, Gonzalo Berrón
  09 October 2019
  Article

  This article focusses on TNCs as global actors, the structures and mechanisms that grant them impunity for wrong doing, and the deepening and widespread popular resistance to TNC extractivism and destruction of the planet.

 10. The Amazon and the hell of power

  Francesco Martone
  03 October 2019
  Article

  Power inferno”, this is the title Jean Baudrillard gave to one of his essays in the aftermath of the attack on the Twin Towers, paraphrasing the title of a catastrophic film that hit the billboards years earlier: A “Tower Inferno”. A hell of power. This we might say today, as in past occasions, of the Amazon, an image of fire, destruction and resistance, that has been cyclically appearing and reappearing in the media, and that periodically unleashes indignation and helplessness, as if the Amazon were some sort of symbol of past and future apocalypse.

 11. ¡Salvad las colinas Sperrin! El agua vale más que el oro

  Niamh Ni Bhriain
  25 September 2019
  Article

  Las colinas Sperrin, en el condado de Tyrone, en Irlanda, están surcadas por manantiales que fluyen por las vertientes occidentales hacia el río Foyle, mientras que en la parte oriental serpentean hacia el lago Neagh. Este fluir interminable de agua evoca el orden natural: el agua pertenece a este lugar. Pero la población local lucha por protegerlo de una fiebre del oro inminente y devastadora.

 12. Pon fin al acuerdo de asociación estratégica entre las Naciones Unidas (ONU) y el Foro Económico Mundial (FEM)

  25 September 2019
  Article

  La Secretaria General de la ONU y el Foro Económico Mundial firmaron el pasado 13 de junio un Acuerdo de Asociación Estratégica para la implementación de la agenda 2030 (ODS). Este acuerdo significa una formalización de la captura corporativa de la ONU y un camino hacia una gobernanza global cada vez más privatizada y menos democrática.

 13. End the United Nations/World Economic Forum Partnership Agreement.

  25 September 2019
  Article

  The UN Secretary General and the World Economic Forum signed on June 13 a Strategic Partnership Agreement for the implementation of the 2030 agenda (SDG). More than 400 organisations signed the following letter demanding the end of the agreement and denouncing it for formalising the corporate capture of the UN and moving towards an increasingly privatized and less democratic global governance.

 14. “ပထမေတာ့ ေသနတ္နဲ႔ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕ ေျမေတြကို လုယူသြားခဲ့ၾကတယ္။ အခုက်ေတာ့ ေျမလုဖို႔ ဥပေဒကို အသံုးခ်လာျပန္ၿပီ။"

  03 September 2019
  Article

  ျမန္မာႏိုင္ငံထဲက ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူေတြဟာ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ တရား မွ်တမႈမရွိတဲ့ဒဏ္ကို တစ္ရစ္ၿပီးတစ္ရစ္ ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရတယ္။ ဒီေန႔ဒီအခ်ိန္မွာလည္း သန္းေခါင္ ထက္ညနက္တဲ့ အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ေနၾကရတုန္းပါပဲ။

 15. They Call It Multistakeholderism. Where Does That Leave the UN?

  Harris Gleckman
  03 September 2019
  Article

  Global governance is slipping away from the United Nations.

 16. အက်ပ္အတည္းဆုိက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တာဝန္ယူမႈ႐ွိရန္ လုိအပ္ေနျခင္း

  Lahpai Seng Raw
  27 August 2019
  Article

  ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆက္လ်က္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းအေရးနိမ့္လ်က္ရွိသည္။

  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး-ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ရပ္စလံုး- အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လွသည္။

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကုိတည္ေဆာက္လိုလွ်င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ့ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကားအားေကာင္းရေပမည္။

 17. Save Our Sperrins: Water, more precious than gold

  Niamh Ni Bhriain
  27 August 2019
  Article

  The hills of the Sperrins in County Tyrone are criss-crossed with natural springs that flow off the western slopes towards the River Foyle, while to the east they meander down to Lough Neagh. This endless trickle of water recalls the natural order – water belongs here. But the people of this remote area are struggling to protect it from an impending and devastating gold rush.

 18. “First they grabbed our land with guns; now they are using the law"

  26 August 2019
  Article

  Displaced people in Myanmar have been suffering layer upon layer of injustice over the past decades. Today the situation is as bad as ever.

 19. Transformation of an Entrenched Political System: The Need for International Responsibility in Myanmar

  Lahpai Seng Raw
  12 August 2019
  Article

  Political impasse continues in Myanmar. Peace talks and general elections have failed to achieve national breakthroughs. All parties — both domestic and international — need to reflect on this failure. Civil society networks and representative governance must be strengthened at the community level if peace and democracy are to be built.

Pages