Search results

60 items
 1. Flying Drone

  ¿Utilizará Europa los drones israelíes contra las personas refugiadas?

  Mark Akkerman
  01 January 2019
  Article

  Los drones ‘de eficacia probada en combate’ empleados durante los tres principales ataques de Israel sobre Gaza de la última década podrían utilizarse pronto para controlar las fronteras de Europa.

 2. မန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာ

  Jason Gelbort
  07 January 2019
  Article

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမ ယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မျဖစ္မေနအကာအကြယ္ေပးရမည္။

 3. “က်ဳပ္တို႔အေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း” - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ VFV ဥပ ေဒျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရိုက္ ခတ္မႈမ်ား

  Transnational Institute (TNI)
  31 January 2019
  Article

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

 4. ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား သတိထားရမည့္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း

  Lahpai Seng Raw
  31 January 2019
  Article

  တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤန္ (China Myanmar Economic Corridor, CMEC) တည္ေဆာက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၈၊ စက္တင္ဘာလမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ CMEC သည္ တ႐ုတ္အင္ပါယာႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ေစ်းကြက္မ်ားကို တခ်ိန္က ခ်ိတ္ဆက္ ေပးခဲ ့သည့္ ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္း မႀကီးကိုႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအသြင္ ျပန္လည္ ပုံေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း (Belt and Road Initiative, BRI) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

 5. Obituary Thura Myint Lwin

  Transnational Institute (TNI)
  19 February 2019
  Article

  Our great friend and colleague Thura Myint Lwin passed away on Sunday 10 February. Thura was the co-author of TNI’s recent Drug Policy Briefing ‘Methamphetamine use in Myanmar, Thailand and Southern China: assessing practices, reducing harms’. Although he was not able to participate in the report launch, he saw the final copy and was proud of it. We dedicate this report to him.

 6. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  ေျမျပင္အမွန္တရားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း - မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ UNODC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း

  Transnational Institute (TNI)
  07 March 2019
  Article

  ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း”၌ ပဋိပကၡတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို တိတိပပစြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမရွိဘဲ လိုရာဆြဲ၍ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဖာ္ေရးသားထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါ သည္။

 7. Soulardarity's Utility Justice Action Team

  La organización de la democracia energética frente a la austeridad

  Jackson Koeppel
  29 May 2019
  Article

  En 2012, la ciudadanía de Highland Park, en Michigan, se reunió para fundar Soulardarity y promover la democracia energética y un desarrollo equitativo. Desde que se creó, Soulardarity ha instalado siete farolas solares y desplegado tecnología solar por un importe de más de 30 000 dólares en Highland Park y las comunidades circundantes. El grupo ha organizado también la promoción, a nivel municipal y estatal, de la regulación, legislación y el fomento del liderazgo político local que apoye la propiedad comunitaria, la transparencia y la responsabilidad ambiental.

  Soulardarity defiende también la gestión energética de la propiedad comunitaria (COPA, por sus siglas en inglés), en el marco del llamamiento a favor de un Nuevo Pacto Verde que aborde el cambio climático, la desigualdad económica y la injusticia racial.

 8. အက်ပ္အတည္းဆုိက္ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးစနစ္တစ္ရပ္ကုိ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲျခင္း - ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္း႐ွိ ႏုိင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား တာဝန္ယူမႈ႐ွိရန္ လုိအပ္ေနျခင္း

  Lahpai Seng Raw
  27 August 2019
  Article

  ႏိုင္ငံေရးအက်ပ္အတည္းမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ဆက္လ်က္ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိသည္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္းအေရးနိမ့္လ်က္ရွိသည္။

  ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအားလံုး-ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပႏွစ္ရပ္စလံုး- အေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို့ မေအာင္ျမင္ခဲ့ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္လိုအပ္လွသည္။

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီကုိတည္ေဆာက္လိုလွ်င္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းကြန္ရက္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ့ကိုယ္စားျပဳအုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္သည္ ျပည္သူမ်ားအၾကားအားေကာင္းရေပမည္။

 9. Transformation of an Entrenched Political System: The Need for International Responsibility in Myanmar

  Lahpai Seng Raw
  12 August 2019
  Article

  Political impasse continues in Myanmar. Peace talks and general elections have failed to achieve national breakthroughs. All parties — both domestic and international — need to reflect on this failure. Civil society networks and representative governance must be strengthened at the community level if peace and democracy are to be built.

 10. “First they grabbed our land with guns; now they are using the law"

  26 August 2019
  Article

  Displaced people in Myanmar have been suffering layer upon layer of injustice over the past decades. Today the situation is as bad as ever.

 11. Transformative Cities presents the 2nd edition of the Atlas of Utopias

  23 July 2019
  Article

  This month the 2019 edition of the Atlas of Utopias has been launched. An initiative by Transformative Cities, the atlas is a unique collection of community-led transformations of water, energy, food and housing systems, featuring 33 stories from 24 countries.

 12. Ciudades Transformadoras presenta la segunda edición del Atlas de utopías

  23 July 2019
  Article

  Este mes se ha presentado la edición del Atlas de utopías correspondiente a 2019. Fruto de la labor de la iniciativa Ciudades Transformadoras, el Atlas ofrece una recopilación singular de experiencias transformadoras dirigidas por las comunidades en los ámbitos del agua, la energía, la alimentación y la vivienda. Este año, se presentan 33 historias de 24 países.

 13. If War Breaks Out with Iran, It Won’t Be an Accident

  Phyllis Bennis
  03 July 2019
  Article

  A range of U.S. policies have been deliberately designed to provoke an Iranian response.

 14. The Promise and The Statue

  28 June 2019
  Article

  The construction of an Aung San statue has caused deep controversy in Kayah State during the past year. Dee De is a member of the Karenni State Farmers Union and Union of Karenni State Youth. He was arrested on 21 June, Karenni National Day, for his involvement in protests. In his commentary, Dee De argues why the construction of the statue is premature and a sensitive issue for the Karenni and other ethnic nationality peoples at this time.

 15. Chronology on the Statue Case in Loikaw, Kayah State

  28 June 2019
  Article

  In this commentary, the Union of Karenni State Youth and LAIN Technical Support Group provide a chronology of events, outlining how arrests and the government’s handling of events have compounded rather than resolved political frustrations and inter-community understandings.

 16. Hojas de coca

  Usos tradicionales y personas migrantes

  Pien Metaal, Constanza Sánchez, Natalia Rebollo
  15 April 2019
  Article

  Es necesario conjugar el derecho al disfrute de la vida cultural de las comunidades migrantes y el derecho a utilizar sus plantas tradicionales con las obligaciones derivadas del control de drogas.

 17. A living countryside

  Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  17 April 2019
  Article

  Against the backdrop of an agrarian landscape that has become more homogenous, sterile and empty over the past 50 years, a new movement of Dutch farmers and citizens is emerging. They want to support a type of agriculture that does not damage the environment, enriches the life of farmers and citizens, and produces healthy food. This desire is expressed through a vast array of initiatives. It includes growers who allow citizens to undertake their harvesting, dairy farmers who plant trees and herbs in the field, cereal farmers who sell directly to local bakers, farms in which citizens become shareholders, and many more.

 18. Hojas de coca

  Migrants and Traditional Use

  Pien Metaal, Constanza Sánchez, Natalia Rebollo
  25 April 2019
  Article

  How to reconcile migrant communities’ right to the enjoyment of cultural life (including the use of traditional plants) with international drug control obligations.

 19. Left behind by Northern Ireland’s neoliberal peace

  Niamh Ni Bhriain
  06 May 2019
  Article

  Recent events have exposed how Northern Ireland hasn’t experienced peace as much as a cold war. The structural violence, legacy of conflict and democratic deficit can’t be left to dangerously smoulder any longer.

 20. Save the Irrawaddy by Offering Compensation

  Lahpai Seng Raw
  09 May 2019
  Article

  Controversy continues over a suspended mega-dam project, backed by China, on the Irrawaddy River in Kachin State. The social and environmental consequences of the proposed project cast a shadow not only over the local Kachin population but over all the nationalities of Myanmar. Public awareness is growing why protecting the Irrawaddy is of national importance.

Pages