Search results

14 items
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပဋိပက

  10 January 2018
  Topic

  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ကြဲျပားစံုလင္မႈအရွိဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၀% နီးပါးရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ား အျပား အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မွီခိုလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းအားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လ မ်ားျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းေဘးေရာက္လာေနသည္။ ဤနယ္ပယ္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ TNI သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္း ရင္းသားအေျချပဳ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သက္ရွိအခန္းက႑ကို အားေပးျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 2. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒ

  10 January 2018
  Topic

  TNI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ အာရံုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ TNI သည္ ပဋိ ပကၡႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မွီခိုရွင္သန္ေနၾကရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လိုက္လံဖ်က္ဆီးမႈအပါအ၀င္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈျပင္းထန္သည့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈေလွ်ာ့ခ် ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ(MOFF)ကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ အစားထိုးႏိုင္မည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳ တင္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ TNI သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ် ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ရလာေစရန္အတြက္ ျမန္မာမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးအ ေရးဆိုမႈအဖြဲ႔(DPAG) အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 3. The MOSAIC Project

  20 March 2017
  Topic

  Climate change mitigation/adaptation and land grabbing are not necessarily isolated or separate phenomena. In many parts of the world such initiatives are hitting the ground in the same spaces and at the same time, often alongside environmental conservation programs as well. When they overlap and intersect, the results can be socially and politically explosive. In the transitional settings of Cambodia and Myanmar, old conflicts are being enflamed and new conflicts are being ignited, while customary ways of life and production systems are being branded as destructive or inefficient (or both) and ordinary villagers are being squeezed out.

  Using collaborative action research the MOSAIC project is working to strengthen understanding of these dynamics and build capacity for more effective state policies and grassroots action and interaction, for socially and environmentally just outcomes in the case study areas and beyond.

 4. Fair representation of ethnic minorities tested by Myanmese vote

  Tom Kramer
  09 November 2015
  Opinion

  The 2015 elections in Myanmar will be closely watched by many observers at home and abroad. Should they be free and fair, the polls on Sunday could have a profound impact on the future of the country.

 5. Comentarios sobre Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  Dado el momento excepcional de transformación que se vive en Myanmar, en los próximos meses el TNI publicará algunos comentarios ocasionales, escritos tanto por nuestro propio equipo como por otros autores invitados, con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos que enfrenta un país en transición. Estos comentarios, en inglés y en birmano, se añaden a la serie de documentos de debate e informes regulares del TNI.

  Los comentarios se publican en el marco de un proyecto del TNI financiado por Suecia.

 6. Producers of Crops

  01 January 2015
  Topic

  TNI’s Drugs & Democracy programme has dedicated a large share of its attention on (national and international) drug control policies towards crop cultivation and alternative development. In doing so, the programme works closely with - representatives and/or families of - producers of cannabis, opium, and coca, whose voices are often left out from the policymaking arenas. Furthermore, the programme aims to build bridges between crop producing communities and important stakeholders such as civil society or nongovernmental organisations, community leaders, and policymakers - as an integral part of the programme’s efforts to advocate for more humane and inclusive approaches guided by the principles of human rights, development, and harm reduction.

 7. Ethnic Conflict in Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  Myanmar is one of the most ethnically diverse countries in the world. While making up to 40 per cent of the population, ethnic minority groups have long been marginalised and denied basic rights due to decades of civil war and competing economic interests in areas and resources on which many nationality peoples depend for survival. TNI’s work in this field centralises around promoting the active role of ethnic-based civil society organisations in peace, reform and policy-making processes.

 8. Drug Policy in Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  In Myanmar, TNI has long focused on opium production and its relation with drug policies in the country. Together with civil society organisations, such as the Myanmar Opium Farmers Forum, TNI analyses and proposes alternatives to repressive supply reduction policies, including forced eradication, whose socio-economic repercussions are mainly endured by poppy growing communities residing in areas afflicted by conflict and poverty. In advancing drug law reform in Myanmar, TNI works closely with local organisations including the Drug Policy Advocacy Group (DPAG) Myanmar, to promote human rights and harm reduction for people who use drugs.

 9. Políticas de drogas en Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  En el campo de las políticas de drogas, la labor del TNI se centra en la producción de opio y su relación con las políticas del país en esta materia. En colaboración con organizaciones de la sociedad civil, como el Foro de Cultivadores de Opio de Myanmar, el TNI analiza y propone alternativas a las políticas represivas de reducción de la oferta, como la erradicación forzosa, cuyas repercusiones socioeconómicas recaen fundamentalmente sobre las comunidades productoras de adormidera que viven en zonas aquejadas por el conflicto y la pobreza. Para promover la reforma de la legislación sobre drogas en Myanmar, el TNI trabaja estrechamente con organizaciones locales, como el Grupo de Promoción de Políticas de Drogas (DPAG) de Myanmar, que persigue defender los derechos humanos y la reducción de daños entre las personas que usan drogas.

 10. Displaced civilians and migrant workers in Tanai conflict zone, Kachin State, 29 January

  Conflicto étnico en Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  Myanmar, por otro lado, es uno de los países con más diversidad étnica del mundo, motivo por el que el TNI también aborda cuestiones relacionadas con el conflicto étnico en el país. A pesar de constituir en torno al 40 % de la población, a los grupos de minorías étnicas se les ha marginado y se les han denegado derechos básicos debido a décadas de guerra civil e intereses económicos rivales con respecto a zonas y recursos de los que dependen muchas personas para sobrevivir. El trabajo del TNI en este campo se centra en el fomento del papel activo de las organizaciones de la sociedad civil de base étnica en los procesos de paz y de formulación y reforma de políticas.

 11. Política agraria en Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  Asimismo, el TNI también examina y plantea alternativas a las políticas agrarias en Myanmar. Las comunidades rurales de Myanmar mantienen lazos sociales, económicos y culturales profundos con sus tierras y los recursos afines. Sin embargo, los intereses crecientes de las grandes empresas en los sectores extractivos y los megaproyectos de infraestructura han dado lugar a la adopción de medidas como confiscaciones de tierras, que se traducen en el desplazamiento de personas cuyas vidas se ven aún más expuestas al conflicto en muchas regiones del país. El TNI trabaja en este ámbito en estrecha colaboración con movimientos locales con el fin de promover políticas que prioricen los derechos humanos de las comunidades rurales para acceder a la tierra, el agua, los bosques y la pesca.

 12. Proyecto MOSAIC

  01 January 2015
  Topic

  La mitigación/adaptación al cambio climático y el acaparamiento de tierras no son necesariamente fenómenos aislados. En muchas partes del mundo, estas iniciativas están aterrizando en los mismos espacios y al mismo tiempo, a menudo acompañadas de programas de conservación ambiental. Cuando se solapan, los resultados pueden ser explosivos desde el punto de vista social y político. En entornos de transición, como Camboya y Myanmar, se están desatando viejos conflictos e iniciándose otros nuevos, mientras se tilda de destructivas e ineficaces las formas de vida y los sistemas de producción tradicionales.

  El proyecto MOSAIC utiliza la investigación colaborativa para fortalecer el análisis de estas dinámicas y generar capacidades para desarrollar políticas estatales más efectivas y acciones de base que fomenten una transformación social y ambientalmente justa.

 13. Shan Market in Pyin Oo Lwin

  Myanmar Commentary

  01 January 2015
  Topic

  In addition to TNI’s regular Briefing and Report series, these Myanmar commentaries are intended to contribute to broader understanding to the many challenges facing the country and its peoples. 

  See the complete list of all the Myanmar commentaries.

  These commentaries are part of a TNI project funded by Sweden. These commentaries are part of a TNI project funded by Sweden. Opinions expressed by authors are not necessarily the views of the donor.

 14. Fieldfarming in Amarapura

  Land Policy in Myanmar

  01 January 2015
  Topic

  Rural communities in Myanmar have deep social, economic and cultural ties with their land and related resources. However, the ever-growing corporate interests in extractive industries and mega infrastructure projects has led to the adoption of measures, such as land confiscations, that result in the displacement of villagers whose lives are further threatened by conflict in many regions of the country. TNI works closely in this field with local movements to promote policies that prioritise the human rights of rural communities to access land, water, forests, and fisheries.