Search results

17 items
 1. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  ေျမျပင္အမွန္တရားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း - မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ UNODC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း

  Transnational Institute (TNI)
  07 March 2019
  Article

  ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း”၌ ပဋိပကၡတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို တိတိပပစြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမရွိဘဲ လိုရာဆြဲ၍ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဖာ္ေရးသားထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါ သည္။

 2. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  A Distortion of Reality: Drugs, Conflict and the UNODC’s 2018 Myanmar Opium Survey

  Transnational Institute (TNI)
  05 March 2019
  Article

  The recently-released “Myanmar Opium Survey 2018” by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) entails specific accusations against several of the conflict actors. This commentary explains how this further distorts, rather than reflects, the complex realities in Myanmar.

 3. Myanmar returns to what sells: Heroin

  Thomas Fuller
  03 January 2015
  Article

  A decade ago, Myanmar seemed on course to wipe out the opium fields and heroin jungle labs along its eastern border, the notorious Golden Triangle. Today, valley after valley in these mist-shrouded mountains is covered with resplendent opium poppies, tended by farmers who perch on steep hillsides to harvest the plant’s sticky, intoxicating sap.

 4. Thumbnail

  Declaración del FMPCDI durante un evento paralelo a NN.UU.

  15 May 2009

  La reunión de la Comisión de Estupefacciones de 2009 y su Segmento de Alto Nivel (político) fue un momento clave para transmitir y distribuir las conclusiones y recomendaciones del Foro de Barcelona celebrado el pasado mes de enero. El objetivo era lograr que un mayor número de funcionarios encargados de las políticas se diera cuenta de las dificultades que afrontan los cultivadores de plantas que han sido declaradas ilícitas.

  Dionisio Núñez y Adbibe Abdelatif, representantes de Latinoamérica y África respectivamente, fueron delegados para ir a Viena a presentar la Declaración final del Foro de Barcelona, y a interactuar con los gestores de las políticas de drogas presentes en la reunión. Vease el informe Dos representantes del Foro de Barcelona leen la Declaración final durante un evento paralelo a la reunión de Naciones Unidas.

   

 5. Round Table on Alternative Development

  Martin Jelsma
  15 March 2009
  Article

  The last of the four ‘round tables’ of the high-level segment of the Commission on Narcotic Drugs was devoted to the broad issue of Countering illicit drug traffic and supply, and alternative development. TNI had been nominated by the Vienna NGO Committee to give a statement on the issue of Alternative Development (AD), being one of the few member NGOs with a track record on this issue and having actively participated in the Beyond 2008 initiative, including the negotiations at the July NGO forum to reach consensus on the text of a paragraph on AD in the final declaration. This is our impression of the event.

 6. tni-giz-bangkok

  Bangkok Dialogue

  Martin Jelsma
  18 February 2009
  Article

  The Transnational Institute (TNI) and the German Technical Cooperation (GTZ) co-hosted the First Southeast Asian Informal Drug Policy Dialogue, 12-14 February 2009 in Bangkok. The dialogue – similar to TNI efforts in Europe and Latin America – brought together government officials, experts, NGOs and representatives of international agencies, to discuss dilemmas and possible improvements in drug policy making in the region. Participants in the Bangkok meeting were from Burma, Thailand, Laos, Yunnan (China) and Northeast India.

   

 7. Thumbnail

  Diálogo de Bangkok

  18 February 2009

  El Transnational Institute (TNI) y el Organismo Alemán de Cooperación Técnica (GTZ) coorganizaron el I Diálogo informal sobre políticas de drogas del sudeste asiático entre el 12 y el 14 de febrero de 2009 en la capital tailandesa, Bangkok. El diálogo –parecido a las iniciativas del TNI en Europa y América Latina– reunió a funcionarios gubernamentales, expertos, ONG y representantes de agencias internacionales para discutir los dilemas y las posibles mejoras de las políticas de drogas en la región. Los participantes de la reunión de Bangkok procedían de Birmania, Tailandia, Laos, Yunnan (China) y el noreste de la India.

 8. SCOPE: Strategy for Coca and Opium Poppy Elimination

  24 February 2008
  Article

  UNDCPs 1998 plan to eradicate the cultivation of both coca and opium poppy by the year 2008 was a rare opportunity to re-think current drugs efforts. Member states were asked to endorse a plan, known as SCOPE, for the eradication of drugs-linked crops by 2008. Is SCOPE viable? And what impact would it have on poor farmers who grow drugs-linked crops to survive? 

   

 9. Thumbnail

  SCOPE: Estrategia para eliminar el opio y la adormidera

  24 February 2008

  El plan propuesto por el PNUFID en 1998 para erradicar el cultivo de coca y adormidera para el año 2008, conocido como SCOPE, brindó una buena oportunidad para replantear las iniciativas en materia de drogas. ¿Sería un plan como SCOPE viable? ¿Qué impacto tendría en los campesinos pobres que dependen de esos cultivos para sobrevivir? 

   

 10. Thumbnail

  Estrategia para eliminar el cultivo de coca y adormidera

  24 February 2008

  Estrategia internacional para la eliminación del cultivo ilícito de la coca y la adormidera

  Para los participantes únicamente
  E/CN.711998/PC/CRP.4
  3 de marzo de 1998
  Español (Original: Inglés)

  Comisión de Estupefacientes reunida en calidad de órgano preparatorio del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la lucha contra la producción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y actividades conexas.

  Segundo período de sesiones
  Viena, 16-20 Marzo 1988
  Tema 2b) del programa provisional*

  Preparativos del período extraordinario de extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a examinar la lucha contra la producción, la venta, la demanda, el tráfico y la distribución ilícitos de estupefacientes y sustancias sicotrópicas y actividades conexas, proponer nuevas estrategias, métodos, actividades prácticas y medidas concretas a fin de fortalecer la cooperación internacional para hacer frente al problema del uso indebido y del tráfico ilícito de drogas.

  Examen de los informes de la reuniones oficiosas entre períodos de sesiones de la Comisión, reunida en calidad de órgano preparatorio del período extraordinario de sesiones de la Asamblea General dedicado a la fiscalización internacional de drogas.

 11. Thumbnail
 12. Thumbnail

  Drugs and Conflict in Burma

  01 December 2005
  Article

  Burma

  Burma

  Burma/Myanmar is undergoing yet another humanitarian crisis while entering a new critical political stage. In the Kokang region, an opium ban was enforced in 2003, and since mid-2005 no more poppy growing has been allowed in the Wa region. Banning opium in these Shan State regions where most of the Burmese opiates were produced, adds another chapter to the long and dramatic history of drugs, conflict and human suffering.

 13. Thumbnail

  Afganistán: introducción a la situación de las drogas

  Drugs and Democracy
  28 November 2005
  Article

  Afganistán es el mayor productor mundial de opio, la materia prima de la que se extrae la heroína.

 14. Thumbnail

  Birmania: introducción a la situación de las drogas

  Drugs and Democracy
  28 November 2005
  Article

  Cientos de miles de birmanos que dependen de la economía del opio arriesgan ser víctima de los esfuerzos de las autoridades para cumplir con las presiones internacionales de plazos fijos para la eliminación de las drogas.

 15. Thumbnail

  Afghanistan: Drugs overview

  17 November 2005
  Article

  Afghanistan is the world's largest producer of opium, the raw material for heroin. In 2000, the Taleban regime enforced an opium ban that led to the virtual disappearance of opium poppy cultivation in areas under their control. In drug control terms, this is often referred to as an unprecedented success, yet the ban caused a major humanitarian disaster for hundreds of thousands dependent on the illicit economy.

 16. Thumbnail

  A Pipe Dream?

  Martin Jelsma
  01 October 2005
  Article
 17. Thumbnail

  Coca Fumigation Hinders Colombian Peace Negotiations

  Martin Jelsma
  01 November 1998
  Article