Search results

21789 items
 1. ပိုးလမ္းမစိတ္ဓာတ္ကို ေစ်းကြက္တင္ျခင္း

  20 February 2020
  Policy briefing

  ဤသုံးသပ္ခ်က္အစီရင္ခံစာအားျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ ခါးပတ္လမ္း (BRI) ေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳနိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ပါသည္။ ရံဖန္ရံခါတြင္ BRI ကို သမၼတရွီက်င္ဖ်င္၏ ခမ္းနားႀကီး က်ယ္သည့္ ဗ်ဴဟာတခု- ဗဟိုမွေသခ်ာအစီအစဥ္ေရးဆြဲကာ ထို႔ေနာက္ လိုက္နာၿပီး နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္း မ်ားမွလုပ္ေဆာင္ၾကသည့္ ပုံစံျဖင့္ ေျပာဆိုၾကသည္။ နိုင္ငံေပါင္း ၁၃၆ နိုင္ငံ မွ တ႐ုတ္တို႔၏ နိုင္ငံျခားတိုက္ရိုက္ရင္းႏွီး ျမႇုပ္ႏွံမႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၀ ဘီလီယံ လက္ခံရရွိၿပီး တ႐ုတ္နိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ ေဒၚလာ ၆ ထရီလီယံ ရွိသည္။ ထိုေၾကာင့္ BRI သည္ အင္အားႀကီးမားစြာ ေပါင္းစပ္စုစည္းသြားမည့္ တားဆီးေရွာင္လႊဲ၍မရနိုင္ေသာ စီမံကိန္းႀကီး အသြင္ေဆာင္ေနေပသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုအစီရင္ခံစာအေနျဖင့္ နိုင္ငံေရးေဘာဂေဗဒအေျခခံသုံးသပ္ခ်က္မ်ားအသုံးျပဳကာ BRI သည္ ခမ္းနား ႀကီးက်ယ္လွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာမဟုတ္ပဲ အမွန္တကယ္တြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံ၏ အရင္းရွင္ စနစ္အၾကပ္ အတည္းကို ေျဖရွင္းဖို႔ရည္ရြယ္ထားသည့္ ေလ်ာ့ရဲက်ယ္ျပန႔္လွသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားသည့္ မူေဘာင္တစ္ခု သာျဖစ္သည္ဟု သုံးသပ္ထားပါသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္းရွိ BRI စီမံကိန္း ၄ခုကို တ႐ုတ္ဘာသာစကားအသုံးျပဳထားသည့္ သတင္းအရင္းအျမစ္မ်ားကိုသုံးကာ တ႐ုတ္နိုင္ငံပိုင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရတို႔အေနျဖင့္ တ႐ုတ္ဗဟိုအစိုးရ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ မည္ကဲ့သို႔ စည္း႐ုံးသိမ္းသြင္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္သည္ကို ေလ့လာမႈျပဳထားပါသည္။

 2. Cannabis en Latinoamérica

  13 February 2020
  Press release

  Esta investigación del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) analiza la dualidad presente en América Latina: el discurso prohibicionista y sus efectos en los derechos humanos persisten, a la par de reformas a leyes y políticas relacionadas con el uso del cannabis.

 3. Cannabis in Latin America

  13 February 2020
  Press release

  This research by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD) analyzes a duality facing Latin America: the prohibitionist discourse and its effects on human rights persist, alongside reforms to laws and policies related to the use of cannabis.

 4. The Future Is Public: Special Report from Amsterdam

  Laura Flanders
  13 February 2020
  Multi-media

  From Austria to Chile, Lagos to London, people are demanding policies that democratize economies and keep public resources in public hands. In just the last decade, more than 2,400 cities in 58 countries have brought privatized resources back under public control. Laura Flanders reports from Amsterdam at The Future is Public, a conference co-hosted by TNI that brings together hundreds of organizers, scholars, and government officials who are working to democratize their municipal and national economies.

 5. Fault lines in the fight against racism and antisemitism

  12 February 2020
  Article

  Liz Fekete of the Institute of Race Relations examines the narrowing media narrative of what constitutes racism, and the way accusations of it are kicked around by politicians and journalists.

 6. La fiction dépasse la réalité

  • Azfar Shafi , Asim Qureshi
  11 February 2020
  Report

  Le présent rapport mettra en évidence et comparera les orientations des politiques de prévention du crime liées à la lutte contre l’extrémisme violent (Countering Violent Extremism (CVE)) au Royaume-Uni, en France et aux Pays-Bas, trois pays européens dans lesquels les musulmans constituent une minorité. Nous montrerons également comment, en accordant une attention excessive aux musulmans et en constituant des outils de surveillance latérale, elles contribuent à institutionnaliser les préjugés et les soupçons islamophobes.

 7. Stranger than fiction

  • Azfar Shafi , Asim Qureshi
  11 February 2020
  Report

  This publication compares Countering Violent Extremism (CVE) policies in Britain, France and the Netherlands - three European countries where Muslims form a minority. It also traces how, both through their overwhelming focus on Muslims, and by their nature as tools of lateral surveillance, they help institutionalise Islamophobic prejudice and suspicion.

 8. Resolving ethnic conflict - Civic nationalism: a theoretical tool for the ending of civil war?

  Sai Wansai
  11 February 2020
  Article

  As the peoples of Myanmar commemorate Union Day this week, Sai Wansai argues that “civic nationalism” can help address the crisis in "ethnic nationalism" that underpins state failure and the enduring cycles of conflict in the country. Seventy-three years after the historic Panglong Agreement brought the new Union into being, Myanmar is a land that is yet to achieve ethnic peace and political inclusion.

 9. Just Transition

  11 February 2020
  Report

  This workshop report shares key outcomes and insights from a workshop which took place in Amsterdam in October 2019, where participants from a range of organisations met to discuss the history of their collaborations around Just Transition and the lessons learned so far.

 10. Hamba Kahle Dot Keet

  10 February 2020
  Article

  TNI mourns the loss of Dorothy Keet (February 16, 1942 - February 8, 2020), who passed away in London after a period of long illness. Dot was a TNI Fellow and Planning Board member from 2001 to 2011, and Associate ever since.  She will be fondly remembered by TNI’s Associates, Fellows, staff and wider community.

 11. Trump's Middle East 'Peace Plan' Is a Step Towards Institutionalising Apartheid

  Achin Vanaik
  10 February 2020
  Article

  The Trump Peace Plan unveiled on January 28, represents the formal institutionalisation of an Israeli apartheid state. Most other governments – regardless of whether they enthusiastically or more cautiously welcomed the Plan or even criticised or rejected it – have invariably stated that, given the absence of the Palestinian side in the process of forming this Plan, a negotiated ‘final settlement’ is still needed.

 12. Fighting Vale and corporate capture in Brazil

  04 February 2020
  Article

  Brazilian community lawyer Tchenna Maso talks about the challenges in taking on multinational corporations — and some of the victories along the way.

 13. Hacking the corporation


  04 February 2020
  Article

  Barney Francis, AKA Bill Posters on the nature of corporations, their power and how they shape society.

 14. Bonuses, bailouts and backroom deals


  04 February 2020
  Article

  During her time on Wall Street, Nomi Prins grew increasingly aware of and discouraged by the unethical practices that permeated the banking industry. Read more about her experience within some leading international banks, and what she learned about the nature of the corporation.

 15. How a Washington assassination brought Pinochet's terror state to justice

  06 March 2020 - Event

  This lecture by Alan McPherson is co-hosted by CEDLA and TNI and is part of a CEDLA lecture series. This event is free and open for all to join.

 16. Bright lights, tech city for the no-collar worker

  • Carla Maria Kayanan, Filipa Pajević
  31 January 2020
  Paper

  Every city seems now to be looking for its 'Silicon Valley'. But what's the reality for cities that embrace Big Tech? Exploring two-case studies in Dublin, Ireland and Kitchener-Cambridge-Waterloo in Canada, this essay explores how urban space and public policy is transformed by digital corporations and how the allure far exceeds the concrete benefits.

 17. The Corporate State

  • Mathias Hein Jessen
  30 January 2020
  Paper

  In order to understand corporate power today, we need to understand their history and how they have always been a fundamental part of how the state has governed and continues to govern social life. 

 18. The Limits of Law

  • Grietje Baars
  29 January 2020
  Paper

  Law is fundamentally limited in its potential to challenge corporations' power and their harm, because the law has been created to facilitate capitalist accumulation and therefore the rights of the property-owning class to force others to submit to its will. It cannot, therefore, be expected to have any emancipatory potential.

 19. State of Power 2020

  22 January 2020
  Report

  The Corporation is capitalism's preeminent institution, dominating our economy, distorting our politics and reshaping society. TNI's ninth flagship State of Power report delves deep into the changing nature of the corporation in a time of digitalisation and financialisation and asks how we might best confront its power and construct alternatives.

 20. MOntage of media on Davos

  Davos Alternative Reading List

  20 January 2020
  Article

  This corporate schmooze-fest takes place every year, making grand pronouncements on the state of the world and treated with reverence by political elites and disdain by most progressive movements. But is it more than an elite talking shop? This reading list explores some of the agendas and ethos underlying the World Economic Forum.

Pages