Search results

89 items
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမအသံုးခ်မူ၀ါဒ

  10 January 2018
  Topic

  ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်းလက္ေနလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ ကံၾကမၼာမ်ား သည္ ၎တို႔၏ ေျမႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားႏွင့္ နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္း ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္လ်က္ရွိ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တြင္းထြက္သယံဇာတတူးေဖာ္ေရးႏွင့္ ဧရာမအေျခခံအေဆာက္အအံု စီမံကိန္း မ်ားအေပၚ အၿမဲတမ္းစိတ္၀င္စားမႈ ႀကီးမားလြန္းလွသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားက ႏိုင္ငံ တြင္း ေဒသေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ၏ ျခိမ္းေျခာက္မႈဒဏ္ခံေနရသည့္ ရြာသူရြာသား မ်ားကို ထပ္မံေနရပ္စြန္႔ခြာရေစသည့္ ရလဒ္မ်ိဳးကို ထြက္ေပၚလာေစသည့္ ဥပမာ ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈ ကဲ့သို႔ေသာ စီမံခ်က္မ်ား ခ်မွတ္က်င့္သံုးမႈဆီသို႔ ဦးတည္သြားေစလ်က္ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ TNI အေနျဖင့္ ေက်းလက္ေနလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမ၊ ေရ၊ သစ္ေတာႏွင့္ သားငါးရယူအသံုးခ်ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရး ကို ဦးစားေပးသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳသည့္ ျပည္တြင္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လက္တြဲ၍ ထဲထဲ၀င္၀င္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 2. Fighting for public health

  • Desirée Enlund
  19 January 2018
  Paper

  The rural communities in the Västernorrland county of Northern Sweden are not used to being in the national spotlight, but in 2017 their struggle to stop cutbacks in maternity and emergency care made national news. What are the lessons for all those involved in building counter-power in rural areas of the Global North?

 3. The EU - Indonesia CEPA negotiations

  • Roeline Knottnerus
  15 February 2018
  Paper

  What drives the negotiations for an Indonesia-Europe Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) in relation to investment? What would be the merits of the alternative investment protection frameworks as proposed by Indonesia? Will it be more effective in promoting a more equitable and sustainable development?

 4. Agrarian climate justice: Imperative and opportunity

  • Jun Borras, Jennifer Franco
  21 February 2018
  Paper

  Global pressure on land and natural resources is mounting, with mainstream narratives about climate change often intensifying pressure to replace so-called "inefficient" users of land, including small farmers and pastoralists with market-based dynamics and actors. This dynamic makes the pursuit of socially just land policy ever more important and urgent, while at the same time creating new challenges. The fundamental connections and tensions between agrarian and climate justice must be reckoned with, and movements on both sides must deepen their understanding.

 5. Civil Society Statement on the EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)

  • Roeline Knottnerus
  28 February 2018
  Paper

  This statement has been developed jointly by Indonesian and European civil society organisations, who believe that an EU-Indonesia Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) must first of all be approached as a means to serve the public interest.

 6. Legitimising an unsustainable approach to trade

  • Ciaran Cross
  01 March 2018
  Paper

  The incorporation of labour, environmental and sustainable development provisions in the EU’s free trade agreements (FTA) has been much debated. But are the overall objectives of these FTAs truly compatible with a meaningful approach to labour rights, environmental protection and sustainable development? If not, what are these provisions actually doing?

 7. The twin challenge of agrarian and climate justice

  • Jun Borras, Jennifer Franco, Clara Mi Young Park, Mads Barbesgaard, Yukari Sekine, Ye Lin Myint, Thant Zin
  02 March 2018
  Paper

  Dominant approaches to climate change mitigation are putting new pressures on small farmers and village dwellers, justifying dispossession by powerful actors who cast villagers' traditional ways of life as ecologically destructive or economically inefficient. In order to address the twin challenges of agrarian justice and climate justice, it is critical to understand the way new conflicts and initiatives intersect with old conflicts and the way they are compounded by undemocratic settings, and inequality and division along fault-lines of gender, ethnicity, class, and generation.

 8. Examining Barcelona en Comu's attempt to be a movement-party

  06 March 2018
  Paper

  The radical citizens' movement and party, Barcelona en Comú, has a goal of democratizing the relationship between civil society and city institutions by transforming the traditional structures of political parties and creating new formsof democratic political participation. Through the study of one of the city's many neighbourhood assemblies, Zelinka examines whether it is possible for a political organization to be movement and institution at the same time and what kind of challenges, conflicts and opportunities emerge through this undertaking.

 9. Reserves for emancipatory politics in post-war northern Sri Lanka

  • Ahilan Kadirgamar , Niyanthini Kadirgamar
  11 March 2018
  Paper

  Situating questions about neoliberalism, nationalism and populism in Sri Lanka helps to broaden understanding of historical and political developments. Do neoliberal policies emerge in the West and then spread to the Global South, or do neoliberal policies evolve in confrontations with nationalist, populist and other political projects and go through considerable innovation in the Global South?

 10. Egalitarian agrarian politics and the authoritarian challenge - the emergence and destruction of Indonesia’s Gafatar movement

  • Abdul Rahman
  11 March 2018
  Paper

  In January - February 2016, 8,058 former members of the Fajar Nusantara Movement (Gafatar) were forcibly removed from several locations in Kalimantan, Indonesia where they had established egalitarian agrarian settler communities.

 11. Authoritarian populism, agrarian question and the challenge of formation of worker peasant alliance in India

  • Dinesh Abrol
  11 March 2018
  Paper

  What are the the drivers, consequences and emerging dynamics of the ascent of right wing authoritarian populism in India?

 12. Championing change in rural Hungary: the role of emancipatory subjectivities in the construction of alternatives to illiberal authoritarian populism

  • Noémi Gonda
  15 March 2018
  Paper

  How is state-supported land grabbing since the early 2010s by Hungarian oligarchs enabling the maintenance of the authoritarian populist regime in Hungary?

 13. Land as central in the struggle of Mindanawons (1950’s to the present)

  • Faina C. Abaya-Ulindang, Lloyd B. Ranises
  15 March 2018
  Paper

  Mindanao island is long considered as the Philippines’ backwater and a peace and order problem; what are the causes of insurgency in this area?

 14. Bovine nationalism

  • Dr. Lavanya Suresh
  15 March 2018
  Paper

  The 2016 death of J. Jayalalithaa, chief minister of Tamil Nadu and head of the ruling party, destabilised a two-party dominated system of elections. How has this led to the political turmoil and new kind of populism that has arisen in the state since?

 15. Contested spaces, political practices, and Hindutva: Spatial upheaval and authoritarian populism in Noida, India

  • Ritanjan Das, Nilotpal Kumar, Praveen Priyadarshi
  15 March 2018
  Paper

  This paper explores if and how the dynamic of authoritarian populism relates to concrete spaces – as already produced through the process of accumulation – from the grounded vantage of Noida, a city adjacent to New Delhi.

 16. Neoliberal developmentalism, authoritarian populism, and extractivism in the countryside: The soma mining disaster in Turkey

  • Fikret Adaman, Murat Arsel, Bengi Akbulut
  15 March 2018
  Paper

  While state-society relations in Turkey have historically been top-down and coups d’etat periodically interrupted the functioning of electoral politics, the recent authoritarian turn under President Erdogan is remarkable. This paper examines two especially salient political economic dynamics at play.

 17. The demise of emancipatory peasant politics? Indonesian fascism and the rise of islamic populism

  • Laksmi Savitri, Devi Adriyanti
  15 March 2018
  Paper

  How does the rise of Islamic populism in Indonesia signal a return of fascist ideologies and practices that use nationalism and religion as political instruments to clear a new pathway for capital accumulation?

 18. Stateless but rooted: Resistance, land and landscape in the occupied Syrian Golan Heights

  • Maria Kastrinou, Salman Fakher Al-Deen, Steven B. Emery
  15 March 2018
  Paper

  Could the struggle against Israeli occupation within this rural vantage on the Middle East offer new insights into the emancipatory potential of agrarian and land-based political movements?

Pages