Search results

1959 items
 1. အမ်ိဳးသမီးမပါဘဲ ျငိမ္းခ်မ္းမႈမရွိႏိုင္ - ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း က်ား/မတန္းတူညီမွ်မႈ၊ စစ္မက္ပ႗ိပကၡႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

  23 May 2016
  Policy briefing

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးတြင္ က်ား/မေရးရာကိစၥ၊ တုိင္းရင္း သားအေရးႏွင့္ အျခား သ႐ုပ္လကၡဏာမ်ား အၾကား ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနမႈမ်ားကုိ ပုိမုိနားလည္သေဘာေပါက္ ရန္ လုိအပ္ေနသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံအတြင္း ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီစနစ္ကုိ တည္ေဆာက္ရန္ ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အမ်ဳိးသမီးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ပါဝင္မႈႏွင့္ အမ်ဳိးသမီးအခြင့္အေရးမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ တုိးတက္မႈအေျခ အေနသည္ အေရးပါလွပါသည္။

 2. Dínamo no 1

  21 May 2016

  El Transnational Institute se complace en presentar el primer número de Dínamo, una síntesis mensual y bilingüe (inglés y español) de debates y nuevas ideas sobre política y economía internacional. Dínamo es una iniciativa conjunta de la diaria (un periódico uruguayo publicado por una cooperativa de periodistas y trabajadores de la prensa) y un colectivo de investigadores-activistas de América Latina.

 3. Dynamo no 1

  21 May 2016

  The Transnational Institute proudly presents the first issue of Dynamo, a monthly and bilingual (English and Spanish) review of current debates and new ideas on international politics and economics. Dynamo is jointly published by TNI, la diaria (a Uruguayan newspaper run by a cooperative of journalists and media workers) and a collective of Latin American scholar-activists.

 4. The New Politics Research Agenda Workshop Report

  • Daniel Chavez
  21 May 2016
  Report

  Researchers and activists from fifteen countries met in Amsterdam with the aim to jointly draft the research agenda of the New Politics Project, a decentralised think tank on counter-hegemonic politics. It will aim to boost the development of desirable, viable and achievable alternatives, transcending current oppressive and exploitative structures;  acknowledge the diversity of knowledge as a source of inspiration for the co-creation of alternatives; and promote fruitful collaboration and exchanges among researchers and activists from different regions of the world.

 5. Proposal to expand investors’ rights for all intra-EU investment will be the next nail in the coffin of European integration

  • Cecilia Olivet, Pietje Vervest
  19 May 2016
  Report

  Representatives of the governments of Austria, France, Finland, Germany and the Netherlands (AFFGN) tabled a proposal, in April, to establish “a multilateral agreement among the [EU] Member States […] which would replace and supersede pre-existing intra-EU BITs”. With this proposal, all EU investors would effectively be able to sue any member state at an international tribunal when they feel government regulations have undermined their (future) profits. This proposal undercuts the very basis of the European Union and is the best example of how the EU has become a vehicle for business rights at the expense of democracy.

 6. Towards Energy Democracy

  • James Angel
  19 May 2016
  Report

  How are people across the world taking back power over the energy sector, kicking-back against the rule of the market and reimagining how energy might be produced, distributed and used? How can the concept of energy democracy be deployed to demand a socially just energy system, with universal access, fair prices and secure, unionised and well-paid jobs? This report summarises the discussions and outcomes from an international workshop on energy democracy held in Amsterdam in February 2016.

 7. စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္

  10 May 2016
  Report

  ကယားျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္အေရွ႕ပိုင္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တို႔မွ ကယား၊ ကယန္း ရွမ္း၊ ပအို၀္း၊ လားဟူ၊ တအာင္း(ပေလာင္)၊ ကခ်င္ဘိန္းစိုက္ ေတာင္သူမ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ၎တို႔ ေန႔တဓူ၀ရင္ဆိုင္ေတြ႔ႀကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ား ကို ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ရန္၊ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကယားျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္လြိဳင္ေကာ္၌ အတူတကြ ေတြ႔ဆံုစည္းေ၀းခဲ့ၾကပါသည္။

 8. Statement of the 4th Myanmar Opium Farmers’ Forum

  10 May 2016
  Report

  Opium farmers and representatives of their communities came together to discuss the challenges they face in their lives, and to share experiences and find ways to solve their problems. This is their statement. 

 9. El poder en la India: caminos radicales

  • Ashish Kothari, Pallav Das
  27 April 2016
  Report

  Las jerarquías de poder en la India están fuertemente consolidadas y tienen raíces históricas exacerbadas por las desigualdades e injusticias y acentuadas por la globalización económica. Sin embargo, están emergiendo movimientos políticos de base que podrían augurar un cambio gradual hacia la democracia directa o radical, además de hacer que la democracia representativa rinda cuentas y sea ecológicamente sostenible.

 10. Los internautas de la libertad y el futuro de la justicia global

  • John Postill
  27 April 2016
  Report

  Después de las revueltas de 2010 y 2011, como la Primavera Árabe, los Indignados españoles y el movimiento global Occupy, muchos comentaristas invocaron de inmediato las destrezas tecnológicas de los ‘nativos digitales’ o el supuesto ‘ciberutopismo’ de los defensores de la red libre como apoyo a las protestas. Pero, ¿qué papel han desempeñado los activistas por la libertad de Internet —o ‘internautas de la libertad’— en las luchas por un cambio político progresista en todo el mundo y cómo puede combinarse el objetivo de la libertad con la lucha por la justicia social?

 11. Precariedad, poder y democracia

  • Tom George
  25 April 2016
  Report

  La naturaleza cada vez más precaria del trabajo y de la vida plantea una grave amenaza para la democracia, ya que socava nuestro tejido social, atomiza a los individuos y busca personalizar la culpa por la inseguridad económica. ¿Qué posibilidades existen de que ‘el precariado’ se convierta en un nuevo tipo de movimiento social con una visión colectiva para reconstruir la vida contemporánea?

 12. 7th GIZ/TNI Asian Informal Drug Policy Dialogue

  21 April 2016
  Report

  The 7th GIZ/TNI Asian Informal Drug Policy Dialogue was organised in collaboration with the National Authority for Combating Drugs (NACD) of the Cambodian Government. Key issues on the agenda were recent trends in the drug market in the region and the development of effective policy responses. Specific attention went to the implementation of the UN Guiding Principles on Alternative Development in the Asian context, including in the implementation of alternative development programmes in conflict areas. The involvement of affected communities in policy making and project implementation was another important theme that was discussed. A major aim of the dialogue was to look at the state of the Asian drug policy before UNGASS 2016.

 13. Land politics, agrarian movements and scholar-activism

  • Jun Borras
  21 April 2016

  Land politics and the social movements mobilizing around land have changed profoundly, inspiring a new generation of scholar-activists. Professor Saturnino ('Jun') M. Borras explores land politics, agrarian movements and scholar-activism in his inaugural lecture at the International Institute for Social Studies. 

 14. Investment Court System put to the test

  • Cecilia Olivet, Natacha Cingotti, Pia Eberhardt, Nelly Grotefendt, Scott Sinclair
  19 April 2016
  Report

  The European Commission says that its new investment proposal –the Investment Court System - will protect governments' abilities to regulate on crucial matters such as public health and environmental protection. But analysis of five of the most controversial arbitration cases in recent years shows they could still be launched under the current proposal.

 15. Cannabis Regulation and the UN Treaties

  18 April 2016
  Policy briefing

  As jurisdictions enact reforms creating legal access to cannabis for purposes other than exclusively “medical and scientific,” tensions surrounding the existing UN drug treaties and evolving law and practice in Member States continue to grow. How might governments and the UN system address these growing tensions in ways that acknowledge the policy shifts underway and help to modernize the drug treaty regime itself, and thereby reinforce the UN pillars of human rights, development, peace and security, and the rule of law?

 16. La fascinante historia de la prohibición del cannabis

  La fascinante historia de la prohibición del cannabis

  14 April 2016
  Infograph

  Esta cronología se basa en Auge y caída de la prohibición del cannabis, un informe que repasa la historia del control internacional de drogas, de cómo se incluyó el cannabis en el actual sistema de control de la ONU y de las deserciones que están protagonizando varios países y Estados y que han llevado a los tratados internacionales a un punto crítico. Con miras a la próxima Sesión Especial sobre drogas que celebrará la ONU en 2016 (UNGASS), el TNI aboga por una revisión de los tratados basada en pruebas empíricas y que respete los principios de la reducción de daños y los derechos humanos.

 17. March for Justice for Berta Caceres

  Informe de la Misión Internacional “Justicia para Berta Cáceres Flores”

  • International Mission "Justice for Berta Caceres Flores"
  14 April 2016
  Report
  Informe de la misión internacional de 15 parlamentarios, juristas y representantes de organizaciones y redes de derechos humanos, sindicales y populares, que viajaron a Honduras a mediados de marzo para esclarecer el contexto del asesinato de Berta Cáceres y plantear recomendaciones para poner fin a la cultura de impunidad que afecta a las defensoras y los defensores de derechos humanos en la región.
 18. March for Justice for Berta Caceres

  Report of 'Justice for Berta Caceres' International Mission

  • International Mission "Justice for Berta Caceres Flores"
  13 April 2016
  Report

  Report by international mission of 15 parliamentarians, jurists and representatives of human rights, trade union, and popular organizations and networks that travelled to Honduras in mid-March to clarify the context of the assassination of Berta Caceres and to make recommendations to end the culture of impunity affecting human rights defenders in the region.

 19. Storify : TNI at UNGASS 2016

  08 April 2016
  Infograph
 20. Juicio a los impuestos

  • Claire Provost
  06 April 2016
  Paper

  Las demandas de justicia fiscal resuenan en todo el mundo, y crece la ira por las prácticas fiscales de grandes multinacionales como Google y Starbucks. Sin embargo, los tratados de comercio e inversión limitan la capacidad de los Gobiernos para imponer acuerdos fiscales justos y, con el TTIP, la situación podría empeorar.

Pages