Search results

15 items
 1. တစ္ေက်ာ့ျပန

  • Ernestien Jensema, Martin Jelsma, Tom Kramer, Tom Blickman
  01 June 2014
  Report

  TNI ၏ ေရႊႀတိဂံေဒသအတြင္းရွိ တရားမ၀င္မူးယစ္ေဆး၀ါးေစ်းကြက္အေပၚ ႏိႈက္ႏိႈက္ခၽြတ္ခၽြတ္ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္အရ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ႏွစ္ဆခန္႔ျပန္လည္ျမင့္တက္လာသည့္အျပင္ ေထာင္သြင္းအက်ဥ္းခ်ခံထားရသူ မ်ားျပားလာၿပီး အေသးစားတစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေတာင္သူငယ္ေလးမ်ားအေပၚ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ႏွိပ္ကြပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း ေတြ႔ရွိခဲ့ရသည္။ ဤအစီရင္ခံစာအတြင္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ျခင္းမရွိသည့္ အာဆီယံေဒသ ‘မူးယစ္ကင္စင္ေရး’ မဟာဗ်ဴဟာ၏ က်ဆံုးမႈကို အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားျဖင့္ တင္ျပထားၿပီး ခ်ဥ္းကပ္လုပ္ေဆာင္မႈအသစ္ လိုအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပထားပါသည္။

 2. Image of UN Flag

  Global Fund supports Harm Reduction

  Tom Blickman
  09 February 2009
  Article

  The Executive Director of the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, Michel Kazatchkine, urged the president of the UN Commission on Narcotic Drugs (CND) to send a strong message to the world with clear and specific language that calls for comprehensive harm reduction services.

 3. Canada drug law contributes to the harm it seeks to prevent

  Tom Blickman
  28 May 2008
  Article

  In a surprise ruling yesterday, the British Colombia Supreme Court supported Vancouver's experimental supervised injection clinic Insite - North America's first legal supervised injection site - and halted federal attempts to close the facility. That is very good news, but the ruling went even further.

 4. Hollande will not go Dutch on cannabis

  Tom Blickman
  20 May 2012
  Article

  The new president of France, François Hollande, is not likely to change cannabis policies. His choice as Minister of the Interior, Manuel Valls, is a declared opponent to any reform on cannabis.

 5. Blessing in disguise?

  Tom Blickman
  09 March 2008
  Article

  Yesterday, President Evo Morales of Bolivia sent a letter to UN Secretary General Ban Ki Moon rejecting the recommendations of the International Narcotics Control Board (INCB) to "abolish or prohibit coca leaf chewing and the manufacture of coca tea." Morales qualified the attitude of the INCB as colonial and accused the Board members of lacking the necessary scientific background.

 6. Hollande will not go Dutch on cannabis

  Tom Blickman
  17 May 2012
  Article

  The new president of France, François Hollande, is not likely to change cannabis policies. His choice as Minister of the Interior, Manuel Valls, is a declared opponent to any reform on cannabis. During the election campaign, Hollande already opposed the proposal to convert the criminal offence of cannabis use into misdemeanour, put forward by his security adviser and mayor of Dijon, François Rebsamen. Hollande did not want to “give any signal foregoing a deterrent against the use of cannabis."

 7. Costa in Amsterdam

  Tom Blickman
  02 June 2008
  Article

  The head of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), Antonio Costa, recently visited Amsterdam on 24 April. Accompanied by some officials of the Netherlands Ministry of Health and of the City of Amsterdam and UNODC staff, he dropped in on the coffeeshop De Dampkring (the Atmosphere) and a user room (for inhalation and injection of heroin and cocaine). He wrote his personal account for his blog Costa’s corner but it was never published. Apparently it proved to be too controversial with his Dutch host. It now has popped up on the Transform drug policy blog and the ENCOD website.

 8. The Cannabis Debate: Polak vs Costa

  Tom Blickman
  27 May 2008
  Article

  Antonio Costa, the Executive Director of the UN Office on Drugs and Crime (UNODC), and Frederick Polak, a Dutch psychiatrist have been engaged in an interesting (and worldwide) debate about Dutch cannabis policy. Polak challenges Costa to answer the question why cannabis use in the Netherlands is lower than in many neighbouring countries despite the free availability of cannabis in coffee shops for adults over 18 years. After a recent visit to Amsterdam, Costa is claiming that cannabis use in that city is three times higher than anywhere else in Europe. Is this true?

 9. Government opposes Copenhagen City Council on cannabis shops

  Tom Blickman
  27 May 2012
  Article

  The pilot project to have state-run hash and marijuana dispensaries in Copenhagen received a setback after the Justice Ministry turned down the City Council's request to experiment with regulating cannabis in the city. In a letter to the Council, the social-democrat Minister of Justice, Morten Bødskov, wrote that the government will not permit the experiment as they believe that regulating hash and marijuana would likely increase both availability and use, which was unwise given the range of side effects that cannabis has been linked to.

 10. Cannabis debate in Australia

  Tom Blickman
  04 June 2008
  Article

  In Australia a vicious debate on cannabis policy started when Alex Wodak, the head of the Sydney drug and alcohol clinic at St Vincent's Hospital, suggested that marijuana be regulated like alcohol or tobacco. He proposed to sell cannabis legally in post offices in packets that warn against its effects.

 11. Vienna Consensus on Drug Policy Cracks

  Tom Blickman
  07 April 2009
  Article

  A clear divide in drug control approaches became apparent at the end of the High Level Segment of the Commission on Narcotic Drugs (CND) on March 11-12 in Vienna, where countries gathered to review to progress since the 1998 UN General Assembly Special Session (UNGASS) and set a framework for the next 10 years through a Political Declaration and Plan of Action.

  At one side of the divide a growing number of countries opt for pragmatic evidence-based harm reduction policies, while at the other side countries desperately cling to a zero tolerance approach that has failed to produce any significant result the past decade. Despite the diplomatic façade, the conclusion cannot be otherwise that the Vienna consensus on drug control that has paralysed progress in international drug control for decades, has fallen apart. 

 12. Government opposes Copenhagen City Council on cannabis shops

  Tom Blickman
  28 May 2012
  Article

  Government will not permit the experiment to have state-run hash and marijuana dispensaries in Copenhagen. As they believe that regulating hash and marijuana would likely increase both availability and use, which was unwise given the range of side effects that cannabis has been linked to.

 13. De verstrengeling van drugsbestrijding en opstandbestrijding

  Tom Blickman
  01 October 1999
  Article

  Drugs vormen een belangrijke motor van het conflict in Colombia.

 14. Discover the dark side of Investment

  27 June 2012
  Article

  Introduction to the international investment regime, including key facts, links to useful resources and ideas for action.

 15. rothschilds_of_the_mafia_on_aruba

  The Rothschilds of the Mafia on Aruba

  • Tom Blickman
  29 May 1997
  Paper

  "A magnificent washing-machine is sold here, its trademark is Aruba. The machine is an Aruban-Colombian product, its model called Cartel. The brand is well-known for its good performance in the United States and Europe. It is recommended by former ministers, members of Parliament, owners of casinos, supermarkets, cosmetics manufacturers and importers of cars and batteries. The washing-machine fits everybody who has become inexplicably rich from one day to another."