ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားညီလာခံ (GFPPP)

31 Mayo 2017
Informe

ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒစကား၀ိုင္းအတြင္း ကိုကာရြက္၊ ဘိန္းပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ထိခိုက္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အသံမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာဆို္င္ရာ အထူးအစီအစဥ္(UNGASS)မွ ခ်န္လွပ္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိလာခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္စိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား ညီလာခံ(GFPPP)အတြက္ ကမာၻအရပ္ရပ္မွ တားျမစ္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးသည့္ေတာင္သူေပါင္း (၆၀)ေက်ာ္ႏွင့္ ေတာင္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံ၌ Transnational Institute (TNI)၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ စုေ၀းခဲ့ၾကၿပီး တရားမ၀င္သီးႏွံပင္ စိုက္ ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးမူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ မိမိတို႔၏ သေဘာထားမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ႏွီးေႏွာဖလွယ္ခဲ့ၾကသည္။

“ဟမ္းစကတ္ ေၾကညာစာတမ္း”ဟုေခၚဆိုသည့္ GFPPP ၏ ေဆြးေႏြးသံုးသပ္မႈ ရလဒ္မ်ားကို အရပ္ဖက္လူမႈအ ဖြဲ႔အစည္းဆိုင္ရာ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔မွတစ္ဆင့္ ကုလသမဂၢသို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးညီလာခံကိုယ္စားလွယ္တစ္ ခ်ိဳ႕လညး္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၁၉ ႏွင့္ ၂၁ ရက္ေန႔အၾကား နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ UNGASS ၌ တက္ ေရာက္ပါ၀င္ခဲ့ၾကပါသည္။

ဤအစီရင္ခံစာ၌ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရးလုပ္ငန္း ပံုရိပ္မ်ားႏွင့္အတူ ဟမ္းစကတ္ေၾကညာစာတမ္းပါ GFPPP၏ သံုး သပ္တင္ျပခ်က္မ်ားကို အေသးစိတ္ရွင္းလင္းတင္ျပထားပါသည္။