Resultados de la búsqueda

382 items
 1. သမုဒၵရာႏွင့္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ျခံခတ္သိမ္းဆည္းျခင္း

  16 Marzo 2017
  Report

  အထက္ေအာက္ဆန္သည့္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အၾကီးစားေရထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရေအာက္သယံဇာတမ်ားသည္ က်ယ္ျပန့္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မည္သူတို ့အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သူတို့လက္လွမ္းမီ အသံုးခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သူတိို့ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း အေရးတစ္ၾကီးေမးခြန္းေမးစရာရွိလာသည္။

 2. Enclosing the oceans and our aquatic resources

  16 Marzo 2017
  Report

  Top-down conservation projects, (Eco-)tourism, large-scale aquaculture and the expansion of industrial infrastructure are transforming Myanmar. Myanmar's coastal and inland aquatic resources are vast, but these evolving processes and dynamics raise important questions about who benefits from using these resources, who gets to access them and where control lies.

 3. The Bail Out Business

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 Febrero 2017
  Report

  The Bail Out Business is the most comprehensive and thorough analysis of the response to the 2008 financial crisis to understand who benefits from rescue packages in the EU. How effective were the bail out measures? What were the hidden costs to the taxpayer? and what was the role of the Big Four (audit firms) and financial consultancy firms in the business of designing and implementing bail out programs in EU Member States?

 4. El negocio del rescate

  • Sol Trumbo Vila, Matthijs Peters
  22 Febrero 2017
  Report

  El negocio del rescate es el informe más completo y riguroso para entender quién se ha beneficiado de los paquetes de rescate bancario que se han desplegado en la UE desde 2008 para hacer frente a la crisis. Por encima de todo, destaca el papel que desempeñan las Cuatro Grandes (empresas de auditoría del mundo) y un pequeño grupo de empresas de consultoría financiera en el negocio de diseñar y aplicar paquetes de rescate bancario en los Estados miembros de la UE.

 5. Estado del poder 2017

  03 Febrero 2017
  Report

  El sexto informe anual ‘Estado del poder’ analiza los procesos culturales que utilizan las grandes empresas y las élites privilegiadas para hacer que su poder parezca ‘natural’ e ‘irreversible’. También explora cómo los movimientos sociales pueden utilizar la creatividad, el arte y las fuerzas culturales para resistir y construir una transformación social y ecológica duradera.

 6. State of Power 2017

  21 Enero 2017
  Report

  This sixth annual State of Power report examines the cultural processes that are used by corporations, military and privileged elites to make their power seem 'natural' and 'irreversible'. It also explores how social movements can harness creativity, art and cultural forces to resist and to build lasting social and ecological transformation.

 7. Keep the Farm TTIP- and CETA-free!

  • Guus Geurts
  19 Enero 2017
  Report

  In both TTIP and CETA food, agriculture, animal husbandry and horticulture play a major role and the prospects for European farmers and consumers are not good. TTIP negotiators are discussing abolishing or lowering import tariffs for agricultural products and the mutual recognition of each others’ standards relating to environment, animal welfare, food safety and labour rights is on the agenda.

 8. G20 Protest, June 27, 2010

  Rethinking shrinking space

  12 Diciembre 2016
  Tema

  Rising repression and restrictions for civil society organisations and social movements have put the issue of 'shrinking space' on the NGO agenda. TNI believes that “political space” for civil society is not ‘shrinking’, but rather being taken away, closed down and rendered uninhabitable by the same forces that have hollowed out democracy and placed it at the service of corporations and private interests. TNI is is working with activists and academics to probe the issue critically.

 9. G20 Protest, June 27, 2010

  Replanteando la reducción del espacio civil

  12 Diciembre 2016
  Tema

  El incremento de la represión y las restricciones a las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales han puesto el tema de la “reducción del espacio civil” en la agenda de las ONG. El TNI está trabajando con activistas y personas del mundo académico para analizar la cuestión con una mirada crítica: poniendo al descubierto los factores que están impulsando este fenómeno, llamando la atención sobre los grupos más afectados y, al mismo tiempo, destacando qué espacios democráticos se están reduciendo y a expensas de quién.

 10. A bioenergy sorghum crop is harvested near College Station. (Texas A&M AgriLife Research photo)

  Bioenergy in the EU

  • Bente Hessellund Andersen
  08 Diciembre 2016
  Report

  The European Union’s approach to bioenergy is shaped by contradictory policies. Climate concerns are highlighted in public discourse and assure broad public support for renewable energy, including bioenergy. Meanwhile, however, the EU’s corporate growth and trade agenda promotes the use of energy that actually increases the EU’s footprint on land elsewhere, with significant implications for environmental and social justice.

 11. Idomeni 26 march 2017

  EU security policies

  25 Octubre 2016
  Tema

  The European Union has a common Security and Defence Policy that sets the agenda on border control and crisis management within the EU as well as how the union responds to global security challenges such as climate change. In addition, many of the EU member states are major military powers in their own right, home to some of the largest arms companies.

 12. Idomeni 26 march 2017

  Políticas de seguridad de la UE

  25 Octubre 2016
  Tema

  La Unión Europea tiene una política común de seguridad y defensa que establece la agenda en materia de control de las fronteras y gestión de las crisis en la UE, así como la forma en que la Unión responde a los desafíos de seguridad global como el cambio climático. Por otro lado, muchos de los Estados miembros de la UE son grandes potencias militares y albergan algunas de las mayores compañías de armas del mundo.

 13. The Letelier archive

  01 Junio 2016
  Tema

  On 21 September 1976 Chilean secret service agents set off a car bomb in Washington DC killing TNI's director, Orlando Letelier along with Ronni Moffitt, a fundraiser for the Institute for Policy Studies. Here you will find an overview of dossiers, articles and news related to this brutal assassination, from the steps taken to bring the persons primarily responsible for his assassination to justice, to the The Letelier-Moffitt Human Rights Awards: An award given in honor of our fallen colleagues while celebrating new heroes of the human rights movement from the United States and the Americas.

 14. El archivo Letelier

  01 Junio 2016
  Tema

  El 21 de septiembre de 1976, agentes del servicio secreto chileno hicieron estallar un coche bomba en Washington DC y asesinaron al entonces director del TNI, Orlando Letelier, y a Ronni Moffitt, una joven que trabajaba para el Institute for Policy Studies (IPS), organización hermana del TNI. En esta sección recopilamos una serie de dosieres, artículos y noticias relacionadas con este brutal asesinato. Desde los primeros pasos dados para llevar ante la justicia a los principales responsables hasta el premio Letelier-Moffitt de derechos humanos; un premio dado en honor de nuestros colegas caídos y que aplaude a nuevos héroes del movimiento de los derechos humanos de los Estados Unidos y las Américas.

 15. Los internautas de la libertad y el futuro de la justicia global

  • John Postill
  27 Abril 2016
  Report

  Después de las revueltas de 2010 y 2011, como la Primavera Árabe, los Indignados españoles y el movimiento global Occupy, muchos comentaristas invocaron de inmediato las destrezas tecnológicas de los ‘nativos digitales’ o el supuesto ‘ciberutopismo’ de los defensores de la red libre como apoyo a las protestas. Pero, ¿qué papel han desempeñado los activistas por la libertad de Internet —o ‘internautas de la libertad’— en las luchas por un cambio político progresista en todo el mundo y cómo puede combinarse el objetivo de la libertad con la lucha por la justicia social?

 16. Democracia energética

  01 Enero 2016
  Tema

  Alrededor del mundo, la ciudadanía está recuperando el control sobre el sector de la energía, combatiendo la ley del mercado y reinventando nuevas formas de producir, distribuir y usar la energía. ¿Cómo podría el concepto de democracia energética contribuir a hacer realidad sistemas de energía socialmente justos, con acceso universal, tarifas asequibles y puestos de trabajo dignos, con derechos sindicales y bien remunerados?

  Visite nuestro sitio web sobre democracia energética

 17. Protest Hannover 23 April 2016

  TTIP

  01 Enero 2016
  Tema

  The Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) is a proposed free trade agreement, in negotiation, between the United States and the European Union. Its proponents claim that the agreement will benefit consumers with lower prices, increased competition and more jobs.
  However, very little of the TTIP deals with trade; the vast majority of the agreement relates to government regulations and will therefore have huge implications in matters such as food sovereignty, digital rights and the environment. It will limit the capacity of governments and local groups to regulate and increase the capacity of transnational corporations to act with impunity. TNI’s focus for TTIP and other free trade agreements is on the investment chapter, and particularly the problems caused by Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanisms that allow corporations to sue governments for actions that affect their profits.

 18. Protest Hannover 23 April 2016

  Tratado TTIP

  01 Enero 2016
  Tema

  La Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI o TTIP, por sus siglas en inglés) es un acuerdo de libre comercio en etapa de negociación, entre los Estados Unidos y la Unión Europea. Sus artífices arguyen que beneficiará a los consumidores con precios más bajos, mayor competencia y más puestos de trabajo.

  Sin embargo, solo una pequeña parte del TTIP tiene que ver con el comercio: la gran mayoría del acuerdo está relacionada con las regulaciones gubernamentales y tendrá grandes repercusiones en temas tales como la soberanía alimentaria, los derechos digitales y el medio ambiente. Limitará la capacidad de los Gobiernos para legislar e incrementará la capacidad de las corporaciones transnacionales para actuar con impunidad.

  El trabajo del TNI sobre el TTIP y otros tratados de libre comercio se centra especialmente en los problemas causados por los mecanismos de  solución de controversias inversor-Estado (ISDS), que permiten que las grandes empresas demanden a los Gobiernos por cualquier medida que afecte a sus ganancias.

 19. Protección de inversiones

  01 Enero 2016
  Tema

  Los mecanismos de solución de controversias entre inversores y Estados (ISDS por su sigla en inglés) otorgan a las corporaciones el derecho de demandar a los Estados si estos adoptan alguna medida —incluso leyes de interés público— que pueda amenazar sus ganancias. Los mecanismos ISDS están integrados en la mayor parte de los nuevos tratados de libre comercio (TLC). Sin embargo, varios Gobiernos están comenzando a replantear sus compromisos con respecto a estos mecanismos, ya que reconocen el peligro que representan para su soberanía. El TNI ha producido una gran variedad de publicaciones que exponen cómo los mecanismos de solución de controversias inversor-Estado conceden amplios derechos a las grandes empresas, afectan a la soberanía de los Gobiernos y agotan unos limitados fondos públicos. También revelado los grandes intereses que tiene la gran industria jurídica en estos mecanismos.

 20. Estado del poder

  01 Enero 2016
  Tema

  Cada año TNI publica el Estado del poder, una antología sobre el poder mundial y la resistencia.

Páginas