Resultados de la búsqueda

21904 items
 1. Fishing for Gender Justice on Women´s Day

  FIAN International
  08 Marzo 2019
  Declaration

  Fishing is still perceived as a predominantly male task despite the heavy workload of women.

 2. Brazil: The need for a Binding Treaty to hold multinationals accountable for their crimes

  20 Marzo 2019 - Evento

  An eyewitness report from Vale corporate crimes in Brazil.

 3. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  ေျမျပင္အမွန္တရားကို လိုရာဆြဲပံုေဖာ္ျခင္း - မူးယစ္ေဆး၀ါး၊ ပဋိပကၡႏွင့္ UNODC ၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း

  Transnational Institute (TNI)
  07 Marzo 2019
  Article

  ကုလသမဂၢ မူးယစ္ေဆး၀ါးႏွင့္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာရံုး(UNODC)၏ လတ္တေလာထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ “၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဘိန္းစစ္တမ္း”၌ ပဋိပကၡတြင္း ပါ၀င္ပတ္သက္ေနသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕ကို တိတိပပစြပ္စြဲေျပာဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ဤ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ရႈပ္ေထြးလြန္းလွသည့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမ်ားကို ထင္ဟပ္မႈမရွိဘဲ လိုရာဆြဲ၍ မည္ကဲ့သို႔ပံုေဖာ္ေရးသားထားေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပထားပါ သည္။

 4. ‘There is no vacant land’

  • Oliver Springate-Baginski
  06 Marzo 2019
  Primer

  This Primer promotes a deeper understanding and appreciation of Myanmar's customary tenure systems, which are under threat from the government's new land policies. It looks at the nature and origin of traditional land and resource use customs and the functions these fulfill in Mayanmar's rural communities.

 5. Project Protest x Venezuela: What’s the real story?

  27 Marzo 2019 - Evento

  The Venezuelan economy has halved since 2013. Amidst a deep economic crisis, there have been clashes between government and opposition forces and the recent power-struggle has escalated internationally, with multiple Western states introducing extensive economic sanctions. As the propaganda war reaches its peak, we have invited experts to answer some of the most pressing questions.

 6. Opium harvest in early 2019 in Pekhon Township, southern Shan State (TNI)

  A Distortion of Reality: Drugs, Conflict and the UNODC’s 2018 Myanmar Opium Survey

  Transnational Institute (TNI)
  05 Marzo 2019
  Article

  The recently-released “Myanmar Opium Survey 2018” by the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) entails specific accusations against several of the conflict actors. This commentary explains how this further distorts, rather than reflects, the complex realities in Myanmar.

 7. Fair(er) Trade Options for the Cannabis Market

  • Martin Jelsma, Sylvia Kay, David Bewley-Taylor
  02 Marzo 2019
  Report

  Policy changes over the past five years or so have dramatically reshaped the global cannabis market. Not only has there been an unprecedented boom in medical markets, but following policy shifts in several jurisdictions a growing number of countries are also preparing for legal regulation of non-medical use. Such moves look set to bring a clear range of benefits in terms of health and human rights. As this groundbreaking Report, highlights, however, there are also serious concerns about the unfolding market dynamics.

 8. Think Global Drink Local: Second edition

  20 Marzo 2019 - Evento

  After the success of the last edition we are undertaking the 2nd edition of the Think Global Drink Local Pub Quiz. This time with live music!

 9. Obituary Thura Myint Lwin

  Transnational Institute (TNI)
  19 Febrero 2019
  Article

  Our great friend and colleague Thura Myint Lwin passed away on Sunday 10 February. Thura was the co-author of TNI’s recent Drug Policy Briefing ‘Methamphetamine use in Myanmar, Thailand and Southern China: assessing practices, reducing harms’. Although he was not able to participate in the report launch, he saw the final copy and was proud of it. We dedicate this report to him.

 10. Methamphetamine use in Myanmar, Thailand, and Southern China: assessing practices, reducing harms

  • Renaud Cachia, Thura Myint Lwin
  18 Febrero 2019
  Policy briefing

  Over the past decade, methamphetamine use has grown more popular in Myanmar, Thailand and Southern China. Based on in-depth interviews conducted with individuals who use methamphetamine, this briefing sheds light on the importance of promoting an environment that reinforces, rather than undermines, the ability of people who use methamphetamine to regulate their drug use, preserve their health and adopt safer practices.

 11. State of Power 2019 cover thumbnail

  Estado del poder 2019

  15 Febrero 2019
  Report

  A pesar de haber causado la peor crisis financiera de las últimas décadas, el sector financiero ha salido de ella aún con mayor fuerza. En la octava edición de Estado del poder, publicada en español por el Transnational Institute, Fuhem Ecosocial y Attac España, analizamos, a través de artículos e infografías, las diversas dimensiones y dinámicas del poder financiero, y cómo los movimientos populares podrían recuperar el control sobre el dinero y las finanzas.

 12. Bolivia: la izquierda en el poder

  • Linda Farthing
  14 Febrero 2019
  Paper

  Los movimientos sociales necesitan lidiar no solo con la construcción partidos políticos exitosos y alcanzar el poder, sino también con el uso de ese poder de manera estratégica para implementar los cambios necesarios. ¿Cual es el rol de los funcionarios gubernamentales en este proceso, y cómo se enfrentan al desafío de mantenerse fieles a su ideología política al mismo tiempo que aseguran el funcionamiento de una burocracia justa y profesional?

 13. State of Power 2019 cover thumbnail

  Cocaine on Wall Street, The War on Drugs, and Peace in Colombia

  • Jorge Andrés Forero-González , Miranda D. Mosis, Diana María Peña-García
  08 Febrero 2019
  Paper

  This essay connects cocaine, the financial system and global economies through the experience of the war on drugs and peace process in Colombia.

 14. Castle rock wildfire.

  Betting on a crash – confronting those speculating on our future

  Nick Buxton
  06 Febrero 2019
  Article

  The dark side of capitalism is that disruption, change and scarcity all provide avenues of profit for those willing to speculate on its consequences.

 15. Village meeting in Magyi

  Investing in Mon State?

  MACDO, Mads Barbesgaard
  04 Febrero 2019
  Article

  How beneficial is the new policy of encouraging investment in Myanmar's Mon state?

 16. Who cares about Fair Trade?

  Pauline Tiffen
  02 Febrero 2019
  Article

  Pauline Tiffen (TNI Board member), Editor -in-Chief of the Journal of Fair Trade, and a pioneer of the movement, explains the rationale for launching the Fair Trade Society - a worldwide membership organisation which owns the Journal of Fair Trade. She describes the complex but impactful story of the Fair Trade movement so far, while laying out the challenges we face, the relevance of Fair Trade and aspirations we should have for a fairer and environmentally safe global economy.

 17. ကခ်င္တိုင္းရင္းသားမ်ား သတိထားရမည့္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း

  Lahpai Seng Raw
  31 Enero 2019
  Article

  တ႐ုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကၤန္ (China Myanmar Economic Corridor, CMEC) တည္ေဆာက္ေရး နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာကို ၂၀၁၈၊ စက္တင္ဘာလမွာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ တ႐ုတ္အစိုးရတို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ CMEC သည္ တ႐ုတ္အင္ပါယာႏွင့္ အေနာက္တိုင္း ေစ်းကြက္မ်ားကို တခ်ိန္က ခ်ိတ္ဆက္ ေပးခဲ ့သည့္ ေရွးေဟာင္းပိုးလမ္း မႀကီးကိုႏွစ္ဆယ့္တစ္ရာစုအသြင္ ျပန္လည္ ပုံေဖာ္မည့္ တ႐ုတ္ပိုးလမ္းမသစ္ စီမံကိန္း (Belt and Road Initiative, BRI) ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။

 18. “က်ဳပ္တို႔အေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း” - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ VFV ဥပ ေဒျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရိုက္ ခတ္မႈမ်ား

  Transnational Institute (TNI)
  31 Enero 2019
  Article

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

 19. Farm land bordering industrial area

  The agrarian question of the 21st century

  Alberto Alonso-Fradejas
  31 Enero 2019
  Article

  What are the implications of the rise of the BRICS countries (Brazil, Russia, India, China and South Africa) for agrarian and environmental transformations, worldwide and in the BRICS countries in particular? This is the main issue with which the BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies (BICAS) has been concerned since 2013, when it was launched in Beijing by a collective of largely BRICS-based research institutions1.

Páginas