Resultados de la búsqueda

21801 items
 1. Media Review 2018

  07 Enero 2019
  En los medios
 2. မန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ အလားအလာ

  Jason Gelbort
  07 Enero 2019
  Article

  ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈကို အေထာက္အကူျပဳရန္အတြက္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမ ယာရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို မျဖစ္မေနအကာအကြယ္ေပးရမည္။

 3. 再公営化という選択

  • Satoko Kishimoto, Olivier Petitjean
  03 Enero 2019
  Book

  本書は2017年に発行された「Reclaiming Public Services: How cities and citizens are turning back privatisation」の日本語版である。発行については山本太郎参議院議員の提案を受け、山本太郎事務所とトランスナショナル研究所とのコラボレーションで実現した。

 4. Flying Drone

  ¿Utilizará Europa los drones israelíes contra las personas refugiadas?

  Mark Akkerman
  01 Enero 2019
  Article

  Los drones ‘de eficacia probada en combate’ empleados durante los tres principales ataques de Israel sobre Gaza de la última década podrían utilizarse pronto para controlar las fronteras de Europa.

 5. GoiEner cooperative, Basque County

  Un modelo de energía renovable basado en la participación, la propiedad colectiva y la equidad de género

  17 Diciembre 2018
  Article

  La cooperativa GoiEner fue fundada en el año 2012 en Euskal Herria como respuesta tanto al oligopolio energético como al auge del movimiento antiausteridad que se generó en relación con la crisis económica. En estos seis años, esta cooperativa de generación y consumo de energía renovable ha crecido hasta contar con casi 9000 socios, y se ha convertido en un modelo inspirador para la transición a un nuevo modelo energético.

  El enfoque de GoiEner se caracteriza, entre otros aspectos, por paliar la pobreza energética, por un activismo democrático y participativo y por la representación equitativa de mujeres y hombres. Asimismo, GoiEner apoya la creación de cooperativas de energías renovables en otras regiones del Estado español con el objetivo de aumentar la resiliencia energética local, democrática y renovable.

 6. GoiEner cooperative, Basque County

  A renewable energy model based on participation, collective ownership and gender equity

  17 Diciembre 2018
  Article

  The GoiEner Cooperative was founded in 2012 in the Basque Country as a response to both the energy oligopoly and the rise of the anti-austerity movement connected to the economic crisis. Over the past six years, this cooperative for renewable energy generation and consumption has grown to include nearly 9,000 members, and has become an inspiring model for the transition to a new energy model.

  Key attributes of GoiEner's approach include the alleviation of energy poverty, democratic and participatory involvement, and equal representation of men and women. GoiEner also supports the creation of new renewables cooperatives in other regions of Spain in order to increase local, democratic and renewable energy resilience.

  GoiEner cooperative, Basque County
  GoiEner cooperative, Basque County

 7. Opium Farmers in Myanmar: The Lives of Producers of Prohibited Plants

  17 Diciembre 2018
  Article

  The problem of opium should not be perceived only as a simple, black-and-white, law enforcement problem. To address problems related to opium cultivation, substantial socio-economic development is required to provide meaningful alternatives for farmers, and to ensure that a humanitarian crisis will not occur as the consequence of repressive drug control policies.

 8. Film: Opium Farmer

  Myanmar Opium Farmers Forum (MOFF)
  17 Diciembre 2018
  Multi-media

  For most farmers and their families, opium cultivation is a means of survival, especially in the context poverty, insecurity, and repression. This film sensitively portrays the lives of two opium farming families in Myanmar and sheds light on their plight.

 9. Cannabis in Saint Vincent and the Grenadines: The Perspective of a Traditional Grower

  14 Diciembre 2018
  Article

  The government of Saint Vincent and the Grenadines (SVG) recently introduced a set of bills decriminalising cannabis for medical and scientific purposes. Amid heated debates surrounding the future of cannabis policy in SVG and the wider region, traditional cannabis grower Junior Spirit Cottle shares his insights on the subject through the following opinion piece, which was published by a local newspaper The News on 7 December 2018. An active participant of both the Barcelona and Heemskerk Global Forum of Producers of Prohibited Plants, Spirit has also been part of TNI’s Advocacy Fellowship for Farmers Leaders.

 10. “A Declaration of War on Us”: The 2018 VFV Law Amendment and its Impact on Ethnic Nationalities

  Transnational Institute (TNI)
  13 Diciembre 2018
  Article

  The right to land for all peoples is essential for peace, democracy and development.

 11. ¿Guerra contra la disidencia?

  Kevin Blowe
  11 Diciembre 2018
  Article

  La red Netpol hace campaña contra la vigilancia policial de la disidencia política y la habitual difamación de activistas y colectivos, a los que se tilda de “extremistas internos”. Kevin Blowe explica cómo la policía está limitando el espacio de protesta en el Reino Unido.

 12. Implementation of Burma’s Vacant, Fallow and Virgin Land Management Law: At Odds with the Nationwide Ceasefire Agreement and Peace Negotiations

  Jason Gelbort
  10 Diciembre 2018
  Article

  Land rights of peoples must be protected to improve prospects for peace.

 13. Housing in Kiev: Why don’t we have a place to live?

  Alona Liasheva
  05 Diciembre 2018
  Article

  This article is the first in a weekly series of three special edition longreads focusing on rural-urban inequalities in Ukraine. It is the outcome of a collaboration between TNI and the Commons: Journal of Social Criticism – an independent, internationally minded and progressive online and print journal from the Ukraine, publishing articles, interviews, reports, blogs and opinion pieces on current affairs in the Ukrainian, Russian and English languages.

 14. အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးႏွင့္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတုိးတက္ေရး ေဆြးေႏြးပြဲ

  Lahpai Seng Raw
  05 Diciembre 2018
  Article

  ႏုိင္ငံတဝွမ္းမွာ႐ွိတဲ့ လူမ်ိဳးေပါင္းစုံ၊ ဘာသာေပါင္းစုံ အားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလိုအပ္ခ်က္

 15. sustainable agro-business, Uruguay

  Energy democracy and public ownership

  Daniel Chavez
  04 Diciembre 2018
  Article

  Uruguay and Costa Rica are world leaders in clean, public, democratically accountable energy. Their success owes much to state-owned companies with the power to drive systemic change.

 16. Transformative Cities: Crisis and Opportunity

  Laura Flanders
  29 Noviembre 2018
  Multi-media

  Cities accumulate capital, people, aspirations, and power. But, whose power? Whose aspirations? How can we find in the city a place of possibility? Laura Flanders introduces TNI's Transformative Cities programme in Amsterdam during June 2018.

 17. The Illusion of ‘Blue Growth’

  Zoe Brent, Mads Barbesgaard, Carsten Pedersen
  28 Noviembre 2018
  Article

  The Government of the Republic of Kenya, in collaboration with Japan and Canada, hosted the Sustainable Blue Economy Conference in Nairobi between 26 and 28 November. While the official site claims that this is the first global conference on the sustainable blue economy, it is only the latest in a string of Oceans-focused summits, such as the Our Oceans conference which was held in Bali, Indonesia in October, and the Sustainable Oceans Summits organized by the industry-coalition the World Ocean Council in Hong Kong earlier this month. There are still more events on the way, such as The Economist’s World Oceans Summit, to be held in Abu Dhabi in March 2019.

 18. Building post-capitalist futures

  27 Noviembre 2018
  Paper

  Over several sunny days in June 2018, a diverse group of 60 activists and researchers from 30 countries convened for a multi-day meeting to discuss the collective building of post-capitalist futures. The meeting provided the opportunity for a rich exchange of perspectives and experiences, as well as deep discussion and debate. The goal of the meeting was not to achieve consensus both an impossible and unnecessary endeavour but rather to stimulate mutual learning, challenge one another and advance analyses.

 19. National Reconciliation and the Advancement of Peace in Myanmar

  Lahpai Seng Raw
  27 Noviembre 2018
  Article

  The necessity of peace by political means, inclusive of all nationalities and faiths within the Union.

 20. El auge del imperialismo de fronteras

  Nick Buxton, Mark Akkerman
  22 Noviembre 2018
  Article

  Más de un siglo después del reparto de África, los dirigentes europeos imponen nuevos tipos de colonialismo en el continente, en forma de controles fronterizos militarizados.

Páginas