ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစုႏုိင္ငံေရးႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ

08 စက်တင်ဘာလ 2015
Policy briefing

အဓိကအခ်က္မ်ား

 

  • ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲသည္ လြတ္လပ္ၿပီ တရားမွ်တမႈရွိမည္ဆုိလွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးစုအသီးသီးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ သေဘာထားမ်ားကုိ ထုတ္ေဖၚျပသရန္ႏွင့္ မိမိတုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားကုိ ရရွိလာႏုိင္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။

  • အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲကုိ ေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္လွ်င္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္မွ အသြင္ကူးေျပာင္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ ေနာက္ထပ္အေရးပါလွသည့္ အဆင့္တစ္ဆင့္အျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ပါမည္။ သုိ႔ရာတြင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အနာဂတ္ကုိ အဆုံးအျဖတ္ေပးရာတြင္ ႏုိင္ငံသားအားလုံးပါဝင္ေရး၊ ကုိယ္စားျပဳေရးႏွင့္ ဒီမုိကေရစီအခြင့္ အေရးမ်ားကုိ အာမခံခ်က္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ တစ္ႏုိ္င္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးႏွင့္ အျခားဖြဲ႔စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပုံ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးတုိ႔လည္း လုိအပ္ေနပါေသးသည္။

  • တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမတ္ေနရာမ်ားစြာ အႏုိင္ရႏုိင္ေသာ္လည္း တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိး စုႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား မဲကြဲျခင္းႏွင့္ လူမ်ဳိးေရး သရုပ္လကၡဏာႏုိင္ငံေရး၏ အက်ဳိးဆက္ေၾကာင့္ ေရြးေကာက္ ပြဲ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ေမွ်ာ္လင့္ထားသေလာက္ ျဖစ္မလာမည္ကုိ ျမင္ေတြ႔ရႏုိင္သည္။ ထုိသုိ႔ျဖစ္မလာေစရန္ ႏုိင္ငံေရး ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ကုိင္တြယ္ေျဖရွင္းႏုိင္ပါသည္။ ဒီမုိကေရစီ ျဖစ္စဥ္မွ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး လူမႈအသိုင္းအဝုိင္းမ်ားအတြက္ ကုိယ့္ၾကမၼာကိုယ္ ဖန္တီးႏုိင္ခြင့္ရွိေစႏုိင္သည့္ ေမွ်ာ္လင့္ ခ်က္တစ္ခု ေပးစြမ္းႏုိင္ျခင္းမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ပါသည္။

  • ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္စီးပြားေရးဆုိင္ရာ အခြင့္အေရးမ်ား မွ်တစြာ ခံစားႏုိင္ခြင့္မရွိခဲ့ၾကသည့္အတြက္ မယံုၾကည္ မႈမ်ားရွိေနျပီး စစ္မက္ပဋိပကၡမ်ား ႏွစ္ရွည္လမ်ား ျဖစ္ပြားေနခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲမွ အမ်ဳိးသားႏုိင္ငံေရးတြင္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမဟုတ္သည့္ အားလုံးပါဝင္သည့္ေခတ္သစ္တစ္ခုကုိ မွတ္တမ္းတင္ႏုိင္ရပါမည္။ ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ အားလုံးပါဝင္ႏုိင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ္အဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေတြ႔ဆုံ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုကုိ ႏုိင္ငံသားအားလုံးအတြက္ ႏုိင္ငံေရးဆုိင္ရာ လမ္းျပေျမပုံတစ္ခုအျဖစ္ျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးဆုိင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကုိ ေပါင္းစည္းႏုိင္ရန္ မျဖစ္မေန ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။