ျမန္မာ့ဆံုရပ္

TNI အေၾကာင္း

Transnational Institute (TNI) သည္ တရားမွ်တ၍ ဒီမိုကေရစီက်ကာ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ေျမကမာၻကို တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ သႏၷိ႒ာန္ ခ်ထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ သုေတသန ႏွင့္ မူ၀ါဒအဆုိျပဳတင္ျပသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းေလးဆယ္ေက်ာ္ ကာလအတြင္း TNI သည္ လူမႈေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားအၾကား တစ္မူထူးျခားစြာျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ပညာရွင္မ်ား၊ မူ၀ါခ်မွတ္သူမ်ားႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ျခင္းတို႔ကို အစဥ္တစိုက္ လုပ္ေဆာင္လာခဲ့သည္။

ျမန္မာ့ဆံုရပ္အေၾကာင္း

TNI ၏ ျမန္မာဆံုရပ္စီမံကိန္းသည္ အားလံုးပါ၀င္၍ ေရရွည္တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသကဲ့သို႔ အလ်င္အျမန္ပြင့္လင္းလာသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရာ၌ အရပ္ဖက္လူ႔ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားေကာင္းလာေအာင္ ပံ့ပိုးကူညီေပးလ်က္ရွိ သည္။ TNI သည္ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမတရားမွ်တေရး၊ အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာ မႈရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္လုပ္ကိုင္လ်က္ ရွိသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးႏွင့္ အတူတကြ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ရွိသည့္ မိမိတို႔၏ အစီအစဥ္မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္မႈရွိေစရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လ်က္ရွိသည္။

ကၽြႏ္ုပ္တို႔ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္ပယ္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡ

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမယာမူဝါဒ

ျမန္မာႏို္င္ငံ မူးယစ္ေဆးဝါးမူ၀ါဒ

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာအားလံုး