ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေျမအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ

26 စက်တင်ဘာလ 2001
Primer
ဆွဲချရယူရန်: 
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း ေျမအဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုမႈ(pdf, 1.11 မီကာဘိုက်)
ဖတ္ရႈမႈပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္: 
40 min
The Meaning of Land in Myanmar(pdf, 365.33 ကီလိုဘိုက်)
ဖတ္ရႈမႈပ်မ္းမွ်ၾကာခ်ိန္: 
40 min