သမုဒၵရာႏွင့္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ျခံခတ္သိမ္းဆည္းျခင္း

ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္ ေနာက္ထပ္ၾကီးက်ယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေျခလွမ္းတစ္ရပ္
16 မတ်လ 2017
Report

အထက္ေအာက္ဆန္သည့္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ သဘာ၀ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ အၾကီးစားေရထြက္ကုန္ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းမ်ား သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကုန္းတြင္းေရေအာက္သယံဇာတမ်ားသည္ က်ယ္ျပန့္ေသာ္လည္း ယင္းအေျပာင္းအလဲျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မည္သူတို ့အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း၊ ထိုအရင္းအျမစ္မ်ားကို မည္သူတို့လက္လွမ္းမီ အသံုးခ်လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ မည္သူတိို့ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိေၾကာင္း အေရးတစ္ၾကီးေမးခြန္းေမးစရာရွိလာသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ၾကီးက်ယ္သည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးသံသရာစက္၀န္းသစ္ဧ။္ ေရွ ့တန္းမ်က္ႏွာစာေပၚ ေရာက္ရွိေနျပီျဖစ္သည္။ ယေန ့ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႏိုင္ငံဧ။္က်ယ္ျပန္ ့သည့္ ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကုန္းတြင္း ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို ရယူသံုးစြဲမႈႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံမႈအတြက္ ဟင္းလင္းနီးပါး တံခါးဖြင့္ေပးခဲ့သျဖင့္ အေရးပါသည့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည္။ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားဆိုရာ၌ သားငါး၊ ဒီေရေတာမ်ား၊ သႏၱာေက်ာက္တန္းမ်ားႏွင့္ အျခားေရေနအပင္မ်ားမွသည္ ကမ္းရိုးတန္းသဲေသာင္ျပင္မ်ား၊ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓါတ္ေငြ ့အျပင္ ေရထုတစ္ခုလံုးပါ အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ိဳးအစားကြဲျပားစံုလင္ လွသည့္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ တံငါသည္ထုဧ။္ ဘ၀မ်ားႏွင့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ိဳးစံုကို ျဖည့္ဆည္းေထာက္ပံ့ေပးလ်က္ရွိသည္။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးစနစ္ဧ။္ သေဘာတရားအေပၚ ေက်ာရိုးတည္ထားသည့္ ဤအခင္းအက်င္းသစ္ သည္ အဆိုပါသယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မိဘျပည္သူတစ္ရပ္လံုးထံမွ ေ၀းရာအရပ္မ်ားဆီသို ့ ယူငင္ေဆာင္က်ဥ္းသြားရန္ ဖိအားေပး ျခိမ္းေျခာက္လာေနျပီျဖစ္သည္။

လတ္တေလာ ပြင့္လင္းလာသည့္ ကုန္းတြင္းပိုင္းႏွင့္ ျမန္မာ့ကမ္းရိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ ပံုစံမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျခံခတ္ သိမ္းဆည္းလ်က္ရွိသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအရ ႏိုင္ငံဧ။္ ေရေအာက္သယံဇာတမ်ားကို မည္သူတို ့လက္လွမ္းမီအသံုးခ်၍ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံလ်က္ရွိျပီး ထြက္ရွိလာသည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားမွ မည္သူတို ့အက်ိဳးအျမတ္ ခံစားခြင့္ရရွိေနေၾကာင္း အေရးတစ္ၾကီး ေမးခြန္းေမးစရာရွိလာသည္။