ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

22171 items
 1. အေျခအေနသစ္ႏွင့္ ဒီမိုကရက္တစ္ ျမန္မာနိုင္ငံအျဖစ္သို႔ တရားမၽွတစြာ ကူးေျပာင္းျခင္း နိုင္ငံတကာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါေဘး

  23 အောက်တိုဘာလ 2020
  Report

  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားအမ်ားစုမွာ ေက်းလက္ေဒသမ်ားမွ ျဖစ္ကာ ထိုေဒသမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိနက္ရွိုင္းက်ယ္ျပန႔္စြာရွိေနပါေသးသည္။ ခန႔္မွန္းေျခအားျဖင့္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ၅ သန္းခန႔္သည္ ထိုင္း၊ တ႐ုတ္ ႏွင့္ မေလးရွား စသည့္နိုင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ားစု အလုပ္လုပ္ေနၿပီး တစ္ႏွစ္အတြင္း ျပည္တြင္းသို႔ ေငြျပန္လႊဲသည့္ ခန႔္မွန္းပမာဏ ေဒၚလာ ၈ ဘီလီယံခန႔္ရွိပါသည္။

 2. Toward a just transition to a democratic new normal in Myanmar: Cross-border migrant workers and the Covid-19 pandemic

  • Transnational Institute (TNI)
  23 အောက်တိုဘာလ 2020
  Report

  Myanmar cross-border migrant workers overwhelmingly come from and are rooted in rural areas of the country; an estimated 5 million of them working mostly in Thailand, China and Malaysia, and have an estimated combined income remittance of up to US$8 Billion per year.

 3. Recovering antiracism

  • Azfar Shafi , Ilyas Nagdee
  22 အောက်တိုဘာလ 2020
  Paper

  2020 has seen antiracism movements gain momentum and push back against institutionalised racism. However, despite the progress made, individualism and fragmentation continue to undermine solidarity and to depoliticise antiracism struggles. This paper explores how we can move towards an antiracist horizon by repoliticising antiracism struggles, analysing the function of racism and organizing collectively against the structures that underpin it, and understanding antiracism as a pillar for the emancipation of the dispossessed.

 4. Más de 100 organizaciones de la sociedad civil respaldan al relator especial de la ONU, Léo Heller, y denuncian la interferencia de la industria privada del agua

  21 အောက်တိုဘာလ 2020
  Declaration

  Nosotros, los abajo firmantes, expresamos nuestro firme apoyo al ​informe ​sobre “La privatización de los servicios de agua y saneamiento” del relator especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos al agua potable y el saneamiento, Sr. Léo Heller. El relator presentará su informe el día de hoy  a la Asamblea General de la ONU. También expresamos nuestra profunda preocupación por los intentos de un grupo de operadores privados de agua por socavar la independencia del relator especial y su trabajo.

 5. Over 100 civil society organizations stand behind UN Special Rapporteur Léo Heller, denounce private water industry interference

  21 အောက်တိုဘာလ 2020
  Declaration

  We, the undersigned, express our strong support for the ​report​ on “The Privatisation of Water and Sanitation Services” of the United Nations (U.N.) Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation, Mr. Léo Heller. He will present the report to the U.N. General Assembly today. We also express deep concern about the attempts by a group of private water operators to undermine the independence of the Special Rapporteur and his work.

 6. Deportation Union: databases for expulsions

  26 အောက်တိုဘာလ 2020 - Event

  Join Statewatch and TNI with guests on Monday 26 October to explore the role of databases used for migration and border control in ongoing efforts to step up deportations.

 7. Jóvenes radicales: Persistencia y emergencia de los movimientos juveniles en América Latina

  27 အောက်တိုဘာလ 2020 - Event

  No te pierdas el próximo webinario del TNI y CLACSO: Jóvenes radicales, el martes 27 de octubre a las 14:00 horas de Buenos Aires. Contaremos con seis excelentes representantes de movimientos juveniles de toda América Latina, que hablarán sobre sus luchas y propuestas. ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Cuál es su mensaje? ¿Qué podemos aprender de ellos?

   

 8. The New Radicals: Changing dynamics of youth movements in Latin America

  27 အောက်တိုဘာလ 2020 - Event

  Tune in for TNI and CLACSO's webinar The New Radicals on Tuesday, October 27th, at 6pm CET. We will bring together a unique panel of young activists from across Latin America to talk about their struggles and proposals. What are their priorities? What is their message? What lessons can we learn from them? (Held in Spanish, live interpretation into English and Portuguese)

 9. Municipalisons l’Europe! Municipalités transformatrices, sortie de la crise du corona et le Pacte vert pour l’Europe

  05 နိုဝင်ဘာလ 2020 - Event

  Depuis le début de la pandémie du Covid-19, les municipalités à travers l’Europe ont joué un rôle crucial pour faire face à l’urgence en matière de santé publique et à la menace d’effondrement économique. Dans de nombreux cas, les municipalités sont intervenues là où les chaînes d'approvisionnement mondiales des entreprises se sont effondrées et où les gouvernements nationaux ont échoué. Même avant la crise du corona, de nombreuses villes avaient tourné le dos aux politiques néolibérales dominantes et mis en place des politiques progressistes audacieuses et innovantes pour traiter, entres autres problèmes urgents, de l’accès aux logements abordables, de la démocratie énergétique et des transports publics. Ces villes pionnières sont d’une importance fondamentale dans la bataille contre un changement climatique catastrophique et une inégalité galopante.

 10. Municipalicemos Europa: Las municipalidades transformadoras, la recuperación de la crisis provocada por el Coronavirus y el Pacto Verde Europeo

  05 နိုဝင်ဘာလ 2020 - Event

  Desde que comenzó la pandemia de la COVID-19, municipalidades de toda Europa han desempeñado un papel fundamental en la respuesta a la emergencia de salud pública y a la amenaza de una debacle económica. En muchos casos, municipalidades han intervenido donde las cadenas de suministro mundiales han colapsado y los Gobiernos nacionales han fracasado. Incluso antes de la crisis de COVID, muchas ciudades habían rechazado las políticas neoliberales dominantes e introducido políticas progresistas audaces e innovadoras sobre, entre otros temas urgentes, vivienda asequible, democracia energética y transporte público. Ciudades pioneras como estas son muy importantes en la lucha para combatir el cambio climático catastrófico y la desigualdad desmedida.

 11. Municipalize Europe! Transformative municipalities, the corona crisis recovery and the European Green Deal

  05 နိုဝင်ဘာလ 2020 - Event

  Municipalize Europe! is a unique opportunity to learn about the efforts of transformative cities during the COVID-19 crisis and the solutions that they are putting on the agenda for the social and economic recovery. This one day online event on 5 November is split into four sessions, please register below for each session you wish to attend. There will be simultaneous translation available in English, French and Spanish.

 12. Protecting Injustice

  • Alberto Alonso-Fradejas
  16 အောက်တိုဘာလ 2020
  Report

  The way that ownership and control of land and resources is managed and understood is changing globally, even as changes in financial markets and the climate catastrophe are putting increasing pressure on land and land-based resources. The changes taking place can appear progressive and positive - for example, more and more governments and other actors now recognize collective ownership of land. But the way change is taking place is less transformative than it looks and is in fact creating new opportunities for corporations to profit from land and natural resources, to the detriment of local communities. Our latest report explores how and why this change is taking place, what actors are helping to shape our understanding and management of land and natural resources, and who stands to benefit and to lose from these changes.

 13. Rescheduling cannabis at the UN level

  15 အောက်တိုဘာလ 2020
  Snapshot

  Here’s all you need to know about the WHO’s recommendations to reschedule cannabis and cannabis-related substances.

 14. Cannabis rescheduling: A global introduction

  • Dania Putri
  15 အောက်တိုဘာလ 2020
  Policy briefing

  In January 2019 the World Health Organization issued a collection of formal recommendations to reschedule cannabis and cannabis-related substances. 53 member states of the Commission on Narcotic Drugs (CND) are set to vote on these recommendations in December 2020.

 15. ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲ - ဒီတစ္ခါလည္း အနိုင္ရသူ အကုန္ယူေၾကးပဲလား

  Lahpai Seng Raw
  15 အောက်တိုဘာလ 2020
  Article

  ျမန္မာနိုင္ငံ၏ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ဤတႀကိမ္တြင္လည္း တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား ခ်န္လွပ္ထားခံရမည္ ဟူေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ား တိုးပြားလာၾကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ နိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားသည္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ားကို ဒီမိုကေရစီ၏အႏွစ္သာရမ်ားျဖစ္ေသာ သာတူညီမၽွမႈႏွင့္ ကိုယ္စားျပဳမႈ မေပးနိုင္ဟု ဤေဝဖန္ခ်က္စာတမ္းတြင္ ေဒၚလဖိုင္ဆိုင္းေရာ္က တင္ျပထားသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားက ဤအေျခအေနကို ေျပာင္းလဲေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးေဖာ္ေဆာင္နိုင္ရန္အတြက္ နိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ား လုံးဝ လိုအပ္ပါသည္။

 16. A Region in Revolt

  15 အောက်တိုဘာလ 2020
  Book

  In 2019, a wave of mass protest movements has spread across North Africa and West Asia, including Sudan, Algeria, Iraq, Lebanon and Iran. The mass protests have much in common, from opposing authoritarian regimes and worsening economic situations to demanding radical changes in social relations. Despite their similarities, each protest movement operates under different conditions that cannot be ignored. The specific historic, political and economic contexts of each country have determined who the key actors of the uprisings are and their location across old and new divides. This book elaborates on these similarities and differences to paint a clearer picture of these movements and draw out important lessons to inform future struggles.

 17. Covid capitalism report

  14 အောက်တိုဘာလ 2020
  Article

  Between April and July 2020, Transnational Institute hosted a unique set of 12 global conversations to analyse the fallout from COVID-19 and to articulate the changes we need for a better world. The webinars took place in collaboration with allied organisations and partners around the globe, including AIDC and Focus on the Global South. This critical report pulls out the main analysis from those conversations, with a focus on the proposals and solutions put forward by activists and experts worldwide. We hope this report helps citizens and social movements analyse the crisis, inspires transnational solidarity and works towards the emergence of a more just world.

 18. Transforming towards energy democracies

  20 အောက်တိုဘာလ 2020 - Event

  Join the webinar Transforming Towards Energy Democracies - On The Local, Regional & National Level, organised by Transnational Institute (TNI) and Friends of the Earth Europe (FoEE) and in collaboration with the Transformative Cities coalition. You will hear three energy stories from around the world.

 19. Enough is enough

  19 အောက်တိုဘာလ 2020 - Event

  Privatisation and public services: A conversation with current and former UN Special Rapporteurs. Join us for an online discussion on 19th October 2020 bringing together for the first time current and former UN Special Rapporteurs to reflect on the impacts of privatisation and on renewed momentum and strategies for the public provision of services related to economic, social and cultural rights such as health, education, water sanitation and housing.

 20. l’« agroécologie bidon »

  13 အောက်တိုဘာလ 2020
  Paper

  L’agroécologie a gagné du terrain ces dernières années, à mesure que le besoin de transformer notre système agroalimentaire devenait de plus en plus évident. Les crises alimentaire et financière de 2008 et l’aggravement des crises climatique et environnementale ont mis en lumière les problèmes profonds que comporte notre manière de produire et de consommer les aliments. Les mouvements mondiaux pour la justice agraire et la souveraineté alimentaire, organisés autour de points de convergence tels que le Forum de Nyéléni, ont mis l’accent sur l’importance de l’agroécologie dans cette transformation. Ils ont souligné le caractère politique de l’agroécologie : « elle nous demande de remettre en cause et de transformer les structures de pouvoir de nos sociétés. »

စာမျက်နှာများ