ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2430 items
  1. Money Laundering

    • Michael Levitin, Peter Reuter (RAND)
    31 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005

    Techniques for hiding proceeds of crime include transporting cash out of the country, purchasing businesses through which funds can be channeled, buying easily transportable valuables, transfer pricing, and using “underground banks.” Since the mid-1980s, governments and law enforcement have developed an increasingly global, intrusive, and routinized set of measures to affect criminal revenues passing through the financial system. Available data weakly suggest that the anti–money laundering (AML) regime has not had major effects in suppressing crimes.

     

  2. Annual Report 2005

    31 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Annual report

    In 2005, TNI had much to celebrate. Europe was a major theme for TNI in 2005, given the constitutional debates and referendums. TNI took this as its theme for the annual fellows meeting, hosted an international seminar on the construction of Europe, and published research on the distorting influence of Europe’s multinational corporations on security policy and sustainable development.

  3. Thumbnail

    Nuclear Clouds Gather Over Asia

    Praful Bidwai
    26 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  4. Thumbnail
  5. Thumbnail

    World Social Forum 5

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  6. Thumbnail

    Lights Off!

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  7. Thumbnail

    Asem People's Forum 5

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  8. Thumbnail

    Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  9. Thumbnail

    General Agreement on Trade in Services (GATS)

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  10. Thumbnail

    European Union (EU)

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  11. Thumbnail

    India-Brazil-South Africa Dialogue Forum (IBSA)

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  12. Thumbnail

    Central America Free Trade Agreements (CAFTA)

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  13. Thumbnail

    Free Trade Area of the Americas (FTAA)/ ALCA

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  14. Thumbnail

    TNI in 1982

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
    TNI organises a major conference, 'European Parliamentary Conference on South African Destabilisation Efforts', for parliamentarians in The Hague, where government ministers from Zimbabwe, Mozambique and Angola deliver briefings on the South African government's economic and military destabilisation of their nations.
  15. Thumbnail

    TNI in 1985

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
    TNI organises tour throughout Europe with COMadres, a group of Salvadoran women of the Committee of Mothers and relatives of political prisoners, disappeared and murdered of El Salvador.
  16. Thumbnail

    TNI in 1988

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
    TNI organises historic New Detente Conference, based on dialogue between East and West. Susan George launches new book, Fate Worse Than Debt
  17. Thumbnail

    Human rights violations stemming from the "War on Drugs" in Bolivia

    Drugs and Democracy
    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article

    The US financed "war on drugs" in Bolivia has not only failed in its intention to diminish the flow of cocaine into the United States, it has also negatively impacted the human rights situation in the country.

  18. Thumbnail

    New Wars

    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  19. Thumbnail

    A "Second Front" in the Philippines

    Walden Bello
    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article
  20. Thumbnail

    The Twin Debacles of Globalization

    Walden Bello
    23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
    Article

စာမျက်နှာများ