ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

2393 items
 1. Thumbnail

  Nuclear Clouds Gather Over Asia

  Praful Bidwai
  26 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 2. Thumbnail
 3. Thumbnail

  World Social Forum 5

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 4. Thumbnail

  Lights Off!

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 5. Thumbnail

  Asem People's Forum 5

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 6. Thumbnail

  Mercado Comun del Sur (MERCOSUR)

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 7. Thumbnail

  General Agreement on Trade in Services (GATS)

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 8. Thumbnail

  European Union (EU)

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 9. Thumbnail

  India-Brazil-South Africa Dialogue Forum (IBSA)

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 10. Thumbnail

  Central America Free Trade Agreements (CAFTA)

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 11. Thumbnail

  Free Trade Area of the Americas (FTAA)/ ALCA

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 12. Thumbnail

  TNI in 1982

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
  TNI organises a major conference, 'European Parliamentary Conference on South African Destabilisation Efforts', for parliamentarians in The Hague, where government ministers from Zimbabwe, Mozambique and Angola deliver briefings on the South African government's economic and military destabilisation of their nations.
 13. Thumbnail

  TNI in 1985

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
  TNI organises tour throughout Europe with COMadres, a group of Salvadoran women of the Committee of Mothers and relatives of political prisoners, disappeared and murdered of El Salvador.
 14. Thumbnail

  TNI in 1988

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
  TNI organises historic New Detente Conference, based on dialogue between East and West. Susan George launches new book, Fate Worse Than Debt
 15. Thumbnail

  Human rights violations stemming from the "War on Drugs" in Bolivia

  Drugs and Democracy
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article

  The US financed "war on drugs" in Bolivia has not only failed in its intention to diminish the flow of cocaine into the United States, it has also negatively impacted the human rights situation in the country.

 16. Thumbnail

  New Wars

  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 17. Thumbnail

  A "Second Front" in the Philippines

  Walden Bello
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 18. Thumbnail

  The Twin Debacles of Globalization

  Walden Bello
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 19. Thumbnail

  Capitalist Crisis and Corporate Crime

  Walden Bello
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 20. Thumbnail

  The Blood of Innocents and Our Liberation-An Asian Testament

  Walden Bello
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article

စာမျက်နှာများ