ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

1030 items
 1. Thumbnail

  Gaza-Israel: la ONU preocupada, pero no tanto

  30 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  In the media
 2. Thumbnail

  There is no military option

  Praful Bidwai
  30 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 3. Thumbnail

  Bring light — and censure — to brutal Israeli attacks

  Richard Falk
  29 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 4. Thumbnail

  The Gaza Crisis: December 2008

  Phyllis Bennis
  28 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 5. Thumbnail

  Israel's war crimes

  Richard Falk
  27 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 6. Thumbnail

  The latest chapter of the 60 year old conflict

  John Berger
  27 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  We are now spectators of the latest - and perhaps penultimate - chapter of the 60 year old conflict between Israel and the Palestinian people.

 7. Thumbnail

  The Coming Capitalist Consensus

  Walden Bello
  27 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 8. Thumbnail

  Militarism News

  25 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  Militarism News (last updated in December 2008).

 9. Thumbnail

  Unfortunate consequences of the government victory

  Boris Kagarlitsky
  24 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 10. Thumbnail

  Israel detaining the UN

  Phyllis Bennis
  24 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
  The decision to detain the UN's envoy fits a pattern of hiding the human consequences of the siege of Gaza from the world, argues Phyllis Bennis.
 11. EU Land Policy and the Right to Food

  • Pascal Bergeret
  23 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Report

  In 2004 the EU Commission published EU Land Policy Guide-lines: Guidelines for Support to Land Policy Design and Land Policy Reform Process in Developing Countries. It proposes that steps be taken to allow the legal recognition of customary rights and to strengthen the institutional capacities of customary structures that enforce them.

 12. Thumbnail

  Rich enough to offset

  Laura Kiesel
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  In the media
 13. Thumbnail

  My expulsion from Israel

  Richard Falk
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 14. Thumbnail

  India's new anti-terror laws draconian say activists

  Praful Bidwai
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 15. Thumbnail

  Protectionist dominoes are beginning to tumble across the world

  Ambrose Evans-Pritchard
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 16. Thumbnail

  The Siege of Gaza

  Richard Falk
  22 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 17. Thumbnail

  Entry denied, detention, and expulsion

  Richard Falk
  21 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 18. Thumbnail

  An imported Pandora's box

  Boris Kagarlitsky
  18 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

  People who were happy enough to vote for United Russia candidates yesterday, are today shouting "Resign!" with equal enthusiasm.

 19. Thumbnail

  Then and now, Venezuela and Cuba, 1960-2008

  Saul Landau
  18 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article
 20. Thumbnail

  Wisdom of restraint

  Praful Bidwai
  17 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2008
  Article

စာမျက်နှာများ