ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

310 items
 1. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒ

  10 ဇန်နဝါရီလ 2018
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  TNI သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈကို တစ္စိုက္မတ္မတ္ အာရံုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခဲ့သည္။ TNI သည္ ပဋိ ပကၡႏွင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈဒဏ္သင့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ မိမိတို႔၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရလဒ္မ်ား အတြက္ ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈအေပၚ မွီခိုရွင္သန္ေနၾကရသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘိန္းစိုက္ခင္းမ်ားကို အတင္းအဓမၼ လိုက္လံဖ်က္ဆီးမႈအပါအ၀င္ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ျခယ္မႈျပင္းထန္သည့္ ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးမႈေလွ်ာ့ခ် ေရးမူ၀ါဒမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံ ဘိန္းစိုက္ေတာင္သူမ်ားညီလာခံ(MOFF)ကဲ့သို႔ေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အ စည္းမ်ားႏွင့္အတူ ေလ့လာဆန္းစစ္၍ အစားထိုးႏိုင္မည့္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာနည္းလမ္းမ်ားကို အဆိုျပဳ တင္ျပလ်က္ရွိပါသည္။ TNI သည္ မူးယစ္ေဆး၀ါးသံုးစြဲသူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အႏၱရာယ္ေလွ်ာ့ခ် ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးျမွင့္တင္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္း မူးယစ္ေဆး၀ါးဥပေဒ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရွိန္ရလာေစရန္အတြက္ ျမန္မာမူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာမူ၀ါဒ ေျပာင္းလဲေရး စည္းရံုးအ ေရးဆိုမႈအဖြဲ႔(DPAG) အပါအ၀င္ ျပည္တြင္းအဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ လက္တြဲေဆာင္ ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 2. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားပဋိပက

  10 ဇန်နဝါရီလ 2018
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမာၻေပၚရွိ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု ကြဲျပားစံုလင္မႈအရွိဆံုး ႏိုင္ငံမ်ား၌ တစ္ခုအပါအ ၀င္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံလူဦးေရ၏ ၄၀% နီးပါးရွိသည့္ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး မ်ားသည္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအမ်ား အျပား အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္ မွီခိုလ်က္ရွိသည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ အရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚ သက္ေရာက္လ်က္ရွိသည့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးစီးပြားခ်င္းအားၿပိဳင္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏွစ္ရွည္လ မ်ားျငင္းပယ္ခံခဲ့ရၿပီး တျဖည္းျဖည္းေဘးေရာက္လာေနသည္။ ဤနယ္ပယ္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ TNI သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးႏွင့္ မူ၀ါဒခ်မွတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တိုင္း ရင္းသားအေျချပဳ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ သက္ရွိအခန္းက႑ကို အားေပးျမွင့္တင္သည့္ လုပ္ ငန္းမ်ားကို ဗဟိုျပဳ၍ အေလးေပးေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

 3. Medha Patkar

  We need massroots, not grassroots movements

  17 ဇန်နဝါရီလ 2018

  Medha Patkar of the National Peoples' Alliance shares her thoughts on how to build powerful movements based on three decades of campaigning in India against mega-dams and other forms of unsustainable and exploitative development.

 4. The longterm crisis

  Edgardo Lander
  24 ဇန်နဝါရီလ 2018
  Article

  In this article Edgardo Lander portrays today's extensive crisis that is facing Venezuela. Because today, after more than a decade of profound political and social transformations, Venezuela is facing its most severe crisis since the civil wars of the 19th century. The significant accomplishments of the Bolivarian Revolution are all at risk. The economy is collapsing, poverty, undernourishment and death rates are increasing. Political polarization and violence could lead to a civil war. All this is seriously aggravated by increasing international isolation, due among other things, to the turn to the right of the governments of Brazil and Argentina, and imperialist actions like the recently imposed financial blockade and threats of military intervention made by Donald Trump.

 5. Panglong monument with Shwedagon replica in background

  ပင္လံုအလြန္ -
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး အက်ပ္အတည္း

  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018
  Policy briefing

  တိုင္းရင္းသားပဋိပကၡေရးရာႏွင္ ဒုကၡသည္ေရႊ ့ေျပာင္းမႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဧ။္နယ္စပ္ေဒသတစ္လႊားတြင္ ေနရာယူဆဲျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ရွိအေနအထားတြင္ တိုင္းျပည္သည္ လမ္းဆတံု ြင္တည္ရွိေနသည္။ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္သည့္

  စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကာလေနာက္ပိုင္း ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ေႏွာင္းပိုင္း

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ ေစရန္ႀကိဳးပမ္းသည့္ စိတ္အားတက္ၾကြဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး တာထြက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုဂုဏ္ျပဳ ခဲ့ၾကသည္။

  သို႔ေသာ္လည္း က်ဆံုးသြားမည္ကို စိုးရိမ္မကင္းျဖစ္သည့္ အေငြ႕အသက္မ်ားက ႏိုင္ငံ၏ အတိတ္ ကာလျဖစ္ရပ္ ဆိုးမ်ားကို ျပန္ေျပာင္းအမွတ္ရေစလ်က္ရွိသည္။

 6. Tribute to Tessa Kersten-Zenger (1975 - 2018)

  • Fiona Dove
  22 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2018

  TNI mourns the terrible news that our beautiful, bubbly, funny, quirky, creative, smart and perceptive 'web gardener' Tessa Kersten-Zenger passed away on Saturday, February 17, 2018. She had turned just 43 years old the week before and was celebrating with a family weekend away when she died suddenly following an accident.

 7. Estado del poder 2018

  31 ဇူလိုင်လ 2018
  Report

  Los movimientos populares prosperan en todo el mundo, mientras nos enfrentamos a una impunidad cada vez mayor por parte de las grandes empresas y una creciente violencia estatal. En la séptima edición de 'Estado del poder', publicada en español por el Transnational Institute y Fuhem Ecosocial, examinamos los movimientos sociales de hoy, su potencial para generar contrapoderes y cómo podemos organizarnos para luchar contra la injusticia y, a la vez, sentar las bases para una transformación a largo plazo.

 8. Latin America: End of a golden age?

  Edgardo Lander, Franck Gaudichaud, Miriam Lang
  05 မတ်လ 2018
  Article

  Following their participation in the international symposium that we coordinated last June on “Progessive governments and post-neoliberalism in Latin America: End of a golden age?” at the University of Grenoble, France, we thought it would be worthwhile going back over the Latin American context with the sociologists Edgardo Lander (Venezuela) and Miriam Lang (Ecuador). Both of them have a sharp critical view, very often at odds concerning the present scene, and both have participated actively in recent years in the debates on the initial balance sheets of the progressive governments of 1998-2015, in particular those of the Rosa Luxemburg Foundation in Miriam’s case and of the Transnational Institute in Edgardo’s case.

 9. Build it like Bernie - Melkweg Amsterdam

  19 မတ်လ 2018 - Event

  A night about movement building and progressive politics in the Netherlands.

 10. Atlas of Utopias

  • Transnational Institute (TNI)
  21 မတ်လ 2018
  Infograph

  The Atlas of Utopias is a global gallery of inspiring community-led transformation in water, energy and housing. It features 32 communities from 19 countries working on bold solutions to our world’s systemic economic, social and ecological crises.

 11. Regulating cannabis in accordance with international law

  22 မတ်လ 2018
  Multi-media

  As a growing number of countries move towards legal regulation for non-medical cannabis, governments are pushing the boundaries of the three UN drug control treaties. At the 61st session of the Commission on Narcotic Drugs (CND), TNI co-organised a side event to explore the issue, addressing the various challenges and opportunities involved.

 12. Ladakhi girls

  Localisation: a strategic solution to globalised authoritarianism

  • Helena Norberg-Hodge
  05 မေလ 2018
  Paper

  Authoritarian politics have risen in the context of profound political, economic, social and ecological insecurity caused by corporate-led globalisation. The movement for economic localisation has the potential to unite communities, disarm authoritarian politicians, restore democracy and build a real economy based on sustainable use of natural resources.

 13. Die Festung wird erweitert

  • Mark Akkerman
  14 မေလ 2018
  Report

  Zusammenfassung

  Die Notlage der 66 Millionen vertriebenen Menschen in der Welt scheint das Gewissen der Europäischen Union nur dann zu beunruhigen, wenn die Aufmerksamkeit der Medien auf Tragödien an den Grenzen Europas gerichtet ist. Nur ein europäisches Land - Deutschland – findet sich unter den Top-Ten-Nationen, die Flüchtlinge aus den ärmsten Ländern der Welt aufnehmen. Das Flüchtlingselend wird nur dann sichtbar, wenn Orte an den Außengrenzen der Union - wie Calais, Lampedusa, Lesbos - in den Nachrichten auftauchen, wenn verzweifelte Menschen, die vor Gewalt flüchten, getötet oder inhaftiert werden.

 14. Expanding the Fortress - the hidden story, the human costs

  16 မေလ 2018
  Multi-media

  Where would you mark Europe's border? Would it include Bangladesh? This video introduces the EU's policy of border externalisation and why it should concern all those who care about democracy, human rights and development.

 15. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  05 ဇွန်လ 2018
  Report

  ΣΎΝΟΨΗ

  Η δεινή κατάσταση των 66 εκατομμυρίων ανθρώπων που έχουν εκτοπιστεί αναγκαστικά φαίνεται να ενοχλεί τη συνείδηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) μόνο όταν κάποια τραγωδία στα σύνορα της Ευρώπης βρεθεί στο επίκεντρο των μέσων ενημέρωσης. Μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος - η Γερμανία - συγκαταλέγεται στις δέκα χώρες που δέχονται τους περισσότερους πρόσφυγες παγκοσμίως. Έτσι, η τεράστια πλειοψηφία των αναγκαστικά εκτοπισμένων ανθρώπων καταλήγει να φιλοξενείται από μερικά από τα φτωχότερα κράτη του κόσμου. Οι άνθρωποι αυτοί παύουν να είναι «αόρατοι» μόνο όταν κάποιες κοινότητες στα σύνορα, όπως το Καλαί, η Λαμπεντούζα και η Λέσβος, εμφανίζονται στις ειδήσεις ενώ απελπισμένοι άνθρωποι που εγκαταλείπουν τη βία καταλήγουν να πεθαίνουν, να κρατούνται, ή να παγιδεύονται.

 16. Petro vs. Duque

  Danilo Urrea, Lyda Fernanda Forero
  16 ဇွန်လ 2018
  Article

  El próximo 17 de junio se celebrará en Colombia la segunda vuelta de elección presidencial para el período 2018-2022. Tras los resultados de la primera vuelta, los candidatos en disputa son Gustavo Petro —en representación de la Colombia Humana, una coalición de fuerzas democráticas y progresistas—, e Iván Duque —por el Centro Democrático—, partido de extrema derecha liderado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2010).

 17. El autoritarismo europeo en jaque

  • Nikolai Huke, David Bailey, Mònica Clua-Losada, Julia Lux, Olatz Ribera Almandoz
  27 ဇူလိုင်လ 2018
  Paper

  Las instituciones y los Gobiernos de la UE respondieron a la crisis de la eurozona con una mezcla de austeridad y autoritarismo que exacerbó la precariedad y menoscabó la democracia liberal. Sin embargo, un estudio de los movimientos sociales pone de manifiesto que esta despolitización tecnocrática solo triunfó en parte, ya que la exclusión creciente de las personas de los espacios de toma democrática de decisiones también generó nuevas formas de organización que han abierto posibles vías para un cambio social radical.

 18. mPOWER

  10 စက်တင်ဘာလ 2018
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  When it comes to managing the energy transition the need for municipal level innovation has never been clearer. In recent years, we have seen some successes, where innovative ideas have led to more equitable, just and democratic energy policies. However, the sharing of these ideas has been limited, and they have tended to remain local and specific. To achieve large scale, replicable success we need a coordinated and integrated approach for collaboration and knowledge-sharing. Enter: mPOWER

  mPOWER is a 4-year programme that will enable in-depth, wide-scale and systematic city to city learning among at least 100 local public authorities, in order to replicate innovative best practices in municipal energy, and developing ambitious energy transition plans.

  To find out more about mPOWER, visit municipalpower.org.

  mPOWER is run by a consortium composed of the University of Glasgow (UK), Platform (UK), Transnational Institute (Netherlands), Energy Cities (EU-wide), IPE (Croatia), University of the Basque Country (ES), and Carbon Co-op (UK).

  The mPOWER project and consortium are funded by the Horizon 2020 EU Research and Innovation programme. The project started in May 2018 and will last four years.

 19. ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုးတက္မႈဆိတ္သုဥ္းလ်က္ရွိသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ တည္ေဆာက္ေရး

  Sai Wansai
  08 အောက်တိုဘာလ 2018
  Article

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေစ့စပ္ညွိႏိႈင္းမႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အလုပ္မျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေရွ႕မတိုးသာ ေနာက္မဆုတ္သာျဖင့္ တိုးတက္မႈဆိတ္သုဥ္းလ်က္ရွိသည္။

စာမျက်နှာများ