ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

9 items
 1. ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာက႑

  29 ဇန်နဝါရီလ 2018

  TNI ၏ ျမန္မာ့မ်က္ေမွာက္ေရးရာစီမံကိန္းသည္ အားလံုးပါ၀င္၍ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္ ထြန္းလာေစရန္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ရင္း တစ္ရွိန္ထိုးတံခါးပြင့္လာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ရပ္အေနျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ လာရႏိုင္သည့္ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစရန္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား(တိုင္းရင္းသား)ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို အားေပးအားေျမွာက္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ TNI အေနျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ရပ္လံုး၏ လယ္ယာ ဥယ်ာဥ္ျခံေျမ တရားမွ်တေရး၊ အျခားနည္းျဖင့္ ေျပာင္းလဲဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူသားဆန္သည့္ မူး ယစ္ေဆး၀ါးမူ၀ါဒမ်ားကို အတူတကြေပါင္းစပ္ထားသည့္ အစီအစဥ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမ ေဒသမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္ နားလည္ကၽြမ္းက်င္လာေစရန္ အစဥ္အဆက္ ႀကိဳးပမ္းတည္ေဆာက္ လာခဲ့သည္။

     
 2. The BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies (BICAS)

  24 ဧပြီလ 2015

  The BRICS Initiative for Critical Agrarian Studies (BICAS) is a collective of largely BRICS-based or connected academic researchers concerned with understanding the BRICS countries and their implications for global agrarian transformations. Critical theoretical and empirical questions about the origins, character and significance of complex changes underway need to be investigated more systematically.

 3. Campaigns of Agrarian Justice

  21 ဇူလိုင်လ 2012

 4. About Hands off the Land

  10 ဇူလိုင်လ 2012

  The Hands off the Land project aims to raise awareness about land grabbing amongst the European public, politicians, policy makers, students and professionals.

 5. About Myanmar in Focus

  20 မေလ 2010

  TNI's Myanmar in Focus project strengthens (ethnic) civil society and political reform to deal with the challenges brought about by the rapid opening-up of the country, while also working to bring about an inclusive and sustainable peace. TNI has developed a unique expertise on Myanmar’s ethnic regions, and through its programme is bringing the whole Institute’s work on agrarian justice, alternative development and a humane drugs policy together. The work in Myanmar is coordinated from the Amsterdam office.

     
 6. About Agrarian & Environmental Justice

  30 ဇန်နဝါရီလ 2010

  TNI’s Agrarian & Environmental Justice programme brings together research and analysis on the collective struggles of rural working people to democratise access, ownership, and control of land, water and other natural resources. It works closely in alliance with local, national and global alliances of small-scale farmers, fisherfolk and marginalised rural working people.

 7. How we work

  01 ဇန်နဝါရီလ 2010

  TNI’s Agrarian & Environmental Justice project brings together research and analysis on the collective struggles of rural working people to democratise access, ownership, and control of land, water and other natural resources. It works closely in alliance with local, national and global alliances of small-scale farmers, fisherfolk and marginalised rural working people.

 8. Emancipatory Rural Politics Initiative

  01 ဇန်နဝါရီလ 2010

  The Emancipatory Rural Politics Initiative (ERPI) is focused on the social and political processes in rural spaces that are affected by and generating alternatives to regressive, authoritarian politics. We aim to provoke debate and action among scholars, activists, practitioners and policymakers from across the world who are concerned about the current situation, and hopeful about alternatives.

 9. Agrarian Justice works on

  04 ဇူလိုင်လ 2009

  The main issues that the Agrarian Justice team works on at the moment