ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

229 items
 1. Iniciativas latinoamericanas son las grandes ganadoras del premio Ciudades Transformadoras

  04 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020
  Press release

  Ámsterdam, 2 de diciembre de 2020

  Ayer se anunciaron los ganadores del premio Ciudades Transformadoras en un evento internacional celebrado en forma virtual, después de que 11.000 participantes de todo el mundo emitieran sus votos en línea. Cuatro iniciativas obtuvieron el Premio del Público 2020 de Ciudades Transformadoras por su labor en los ámbitos del agua, la energía, la vivienda y los sistemas alimentarios. Las iniciativas ganadoras fueron seleccionadas de entre 12 finalistas internacionales mediante un proceso que probablemente sea el premio de iniciativas públicas de ciudades más participativo del mundo.

 2. Transformative Cities People’s Choice Award winners announced: Petorca (Chile), Burgas (Bulgaria), Porto Alegre (Brazil) and Medellín (Colombia)

  03 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020
  Press release

  Amsterdam, 2 December 2020

  Winners of the Transformative Cities Award were announced at an international online event yesterday, following a global online vote with 11,000 participants. The 2020 Transformative Cities People’s Choice Award went to four initiatives for their work in the areas of water, energy, housing and food systems. The winners were chosen from a selection of 12 international finalists through a process that is likely the most participatory public city award in the world.

 3. UN green lights medicinal cannabis but fails to challenge colonial legacy of its prohibition

  02 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2020
  Press release

  Vienna, 2 December 2020

  • In a historic vote, the United Nations (UN) has finally recognised the medicinal value of cannabis.
  • A group of prominent drug policy organisations has welcomed the move, but also expressed disappointment that this reform does not go far enough, as cannabis remains categorised internationally alongside drugs like heroin and cocaine.
  • The review was revisiting cannabis scheduling decisions made in the 1950s, which were driven by prevailing racist and colonial attitudes, and not based on scientific evaluations. This has remained unchallenged.
 4. Seis de cada diez personas en el mundo viven en un país que ha levantado muros en sus fronteras

  18 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Press release

  Días después de las disputadas elecciones en Estados Unidos, un nuevo informe revela que el muro vendido por Trump como un logro de su administración es solamente uno de los más de 63 nuevos muros fronterizos erigidos a lo largo de las fronteras o en territorios ocupados, en todo el mundo.[1]

 5. 6 out of 10 people worldwide live in a country that has built border walls

  18 နိုဝင်ဘာလ 2020
  Press release

  Days after the drawn-out U.S. elections, a new report reveals that the wall sold by Trump as a supposed achievement of his administration is just one of more than 63 new border walls built along borders or in occupied territories worldwide.

 6. Cannabis en Latinoamérica

  13 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2020
  Press release

  Esta investigación del Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) analiza la dualidad presente en América Latina: el discurso prohibicionista y sus efectos en los derechos humanos persisten, a la par de reformas a leyes y políticas relacionadas con el uso del cannabis.

 7. Cannabis in Latin America

  13 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2020
  Press release

  This research by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD) analyzes a duality facing Latin America: the prohibitionist discourse and its effects on human rights persist, alongside reforms to laws and policies related to the use of cannabis.

 8. Des centaines d’organisations de la societé civile condamnent la prise de contrôle par le Forum Economique Mondial de l’ONU

  17 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Press release

  Alors que la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos approche à grands pas, des centaines d’organisations de la société cibile réitèrent la condamnation du partenariat entre le secteur privé et l’ONU.

 9. Hunderte zivilgesellschaftlicher Organisationen weltweit prangern die Vereinnahmung der UN durch das Weltwirtschaftsforum an

  17 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Press release

  Während Führungskräfte aus der Wirtschaft zu den jährlichen Treffen des Weltwirtschaftsforums (WEF) nach Davos fliegen, haben mehr als 400 zivilgesellschaftliche Organisationen und 40 internationale Netzwerke gegen ein strategisches Partnerschaftsabkommen zwischen dem WEF und den Vereinten Nationen (UN) protestiert und den UN-Generalsekretär aufgefordert, dieses aufzukündigen.

 10. Cientos de organizaciones de la sociedad civil condenan la toma de control de la ONU por el Foro Económico Mundial

  17 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Press release

  A pocos días para del arranque en Davos del encuentro anual del Foro Económico Mundial, más de 400 organizaciones de sociedad civil y 40 redes internacionales denuncian el acuerdo estratégico firmado entre el FEM y la ONU, y hacen un llamamiento urgente al secretario general de las Naciones Unidas para que ponga fin al mismo.

 11. Hundreds of civil society organizations worldwide denounce World Economic Forum´s takeover of the UN

  17 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Press release

  As corporate executives fly into Davos for the annual meetings of the World Economic Forum, more than 400 civil society organizations and 40 international networks have denounced a Strategic Partnership Agreement between WEF and the UN and have called on the United Nations (UN) Secretary-General to end it.

 12. Lagos, Barcelona, Ixtepec (Mexico) and Kitale (Kenya) announced as winners of 2019 Transformative Cities People’s Choice award

  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2019
  Press release

  Amsterdam, 5 December 2019

  Lagos, Barcelona, Ixtepec (Mexico) and Kitale (Kenya) announced as winners of 2019 Transformative Cities People’s Choice award 

 13. 30 ans après la chute du mur de Berlin : les entreprises qui prospèrent grâce à l’édification des nouveaux murs en Europe

  05 နိုဝင်ဘာလ 2019
  Press release

  30 ans après la chute du mur de Berlin, un nouveau rapport met au jour les entreprises européennes à qui profite la construction de nouveaux murs à travers l’Europe. Trois acteurs principaux sont identifiés : les sociétés d’armement Thales, Airbus et Leonardo, ainsi que de nombreuses entreprises de construction, transport maritime, technologie et sécurité de toute l’Europe, qui ont remporté des contrats visant à militariser les frontières.

 14. 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer: das boomende Geschäft mit den neuen Mauern in Europa

  05 နိုဝင်ဘာလ 2019
  Press release

  Zum 30-jährigen Jubiläum des Falls der Berliner Mauer enthüllt ein neuer Bericht, wie europäische Unternehmen vom Bau neuer Mauern in ganz Europa profitieren. Er identifiziert drei Schlüsselakteure – die Rüstungsunternehmen Thales, Airbus und Leonardo – und eine lange Reihe weiterer Bau-, Schifffahrts-, Technologie- und Sicherheitsunternehmen aus ganz Europa, die Aufträge zur Militarisierung der Grenzen erhalten.

 15. 30 aniversario del muro de Berlín: el negocio creciente de los nuevos muros fronterizos europeos.

  05 နိုဝင်ဘာလ 2019
  Press release

  En el 30º aniversario de la caída del muro de Berlín, un nuevo informe revela las empresas europeas que se benefician de la construcción de nuevos muros en toda Europa. Identifica a tres actores clave -las empresas de armamento Thales, Airbus y Leonardo-, así como a toda una serie de empresas de construcción, transporte, tecnología y seguridad en toda Europa que han obtenido contratos para la militarización de fronteras.

 16. Berlin wall´s 30th anniversary: the businesses booming from Europe’s new walls

  05 နိုဝင်ဘာလ 2019
  Press release

  On the 30th anniversary of the fall of the Berlin wall, a new report reveals the European businesses profiting from the construction of new walls across Europe. It identifies three key players – the arms firms Thales, Airbus and Leonardo – as well as a whole host of construction, shipping, technology and security firms from across Europe winning border militarisation contracts.

 17. Hundreds of Civil Society Organizations Worldwide Denounce World Economic Forum´s Takeover of the UN

  27 စက်တင်ဘာလ 2019
  Press release

  The call, made in an open letter, denounces attempts to ‘delegitimiz[ing] the United Nations and weaken(ing) the role of states in global decision-making.

 18. EU-handelsverdragen met Singapore en Vietnam strijdig met SER-meetlat

  24 အောက်တိုဘာလ 2018
  Press release

  24 oktober – De EU heeft tijdens een Azië-top in Brussel handel- en investeringsakkoorden met Vietnam en Singapore ondertekend, die Europese standaarden voor voedselveiligheid, milieu en arbeid dreigen te ondermijnen. Handel anders! roept Nederlandse Europarlementariërs op niet in te stemmen met deze handelsverdragen voordat ze aan de criteria voldoen van de SER-meetlat. Handel anders! is een collectief van boeren, vakbonden, ngo’s, ondernemers, journalisten en academici voor duurzame en eerlijke handel.

 19. A step closer to justice for those affected by transnational corporations’ activities

  Sol Trumbo Vila
  16 မတ်လ 2018
  Press release

  Geneva: March 16, 2018 – The Global Campaign to Reclaim Peoples Sovereignty, Dismantle Corporate Power and Stop Impunity (Global Campaign) (1) welcomes the presentation and acceptance of the report on the 3rd session of the Open-ended intergovernmental working group (OEIGWG) on transnational corporations and other business enterprises with respect to human rights (2) in the United Nations (UN) Human Rights Council 37th session.

 20. Authoritarian Populism and the Rural World

  15 မတ်လ 2018
  Press release

  On March 17th and 18th, more than 250 scholars, activists, practitioners, and policymakers—representing more than 60 countries from diverse parts of the world—will gather at the International Institute of Social Studies in The Hague to share views and insights on the rise of authoritarian populism and its effects. This resurgence of exclusionary politics—particularly manifested in the countryside—is generating deepening inequalities, jobless 'growth', climate chaos, and social division.

စာမျက်နှာများ