ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

9 items
 1. support-coca-chewing

  Objections to Bolivia's reservation to allow coca chewing in the UN conventions

  Tom Blickman
  03 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Article

  Sweden joined the United States and the United Kingdom in objecting to the re-accession of Bolivia to the 1961 UN Single Convention on Narcotic Drugs after Bolivia had denounced the convention and asked for re-accession with a reservation that allows for the traditional age-old ancestral habit of coca chewing in the country. Italy and Canada also objected, but the objection of Sweden is particularly disturbing.

  Foglia di coca, la congiura degli ipocriti, versione in italiana

 2. coca

  To look tough on drugs, and please the US, the UK is willing to trample on indigenous rights

  Damon Barrett
  06 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Other news

  The UK says in its objection to Bolivia's reaccession to the 1961 UN Single Convention with a reservation that allows for the traditional chewing of coca, that it 'respects the cultural importance of the coca leaf in Bolivia'. It also recognises the status of traditional uses of coca under the Bolivian Constitution. These words reflect that change in views one would have expected since the 1960s. But in what way does the UK in fact 'respect' the cultural importance of coca when going on to try to see through the destruction of the manifestation of that culture? (See also: Objections to Bolivia's reservation to allow coca chewing in the UN conventions)

 3. coca-chewing

  Partial, symbolic victory for Bolivia in battle to legalize coca leaf

  11 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Other news

  Evo Morales’ global crusade to decriminalize the coca leaf, launched in 2006 after the coca growers’ union leader was first elected president of Bolivia, has finally attained a partial, if largely, symbolic victory. A year ago, Bolivia temporarily withdrew from the 1961 U.N. convention on narcotic drugs because it classifies coca leaf, the raw material of cocaine, as an illicit drug. It has now rejoined, with one important caveat: The centuries-old Andean practice of chewing or otherwise ingesting coca leaves, a mild stimulant in its natural form, will now be universally recognized as legal within Bolivia.

 4. Bolivia wins a rightful victory on the coca leaf

  11 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Press release

  Today the Plurinational State of Bolivia can celebrate a rightful victory, as the country can become formally a party again to the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, but without being bound by its unjust and unrealistic requirement that “coca leaf chewing must be abolished.” This represents the successful conclusion of an arduous process in which Bolivia has sought to reconcile its international treaty obligations with its 2009 Constitution, which obliges upholding the coca leaf as part of Bolivia’s cultural patrimony.

 5. Schijnheilig bezwaar van Nederland tegen het kauwen van coca bladeren

  Martin Jelsma, Tom Blickman
  11 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Article

  De Nederlandse regering heeft bij de Verenigde Naties bezwaar aangetekend tegen de herintreding van Bolivia in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961. Bolivia was vorig jaar uitgetreden en wil opnieuw toetreden met een voorbehoud die het traditionele inheemse gebruik van coca in het land een internationale legale dekking geeft.

   

 6. evo-morales-speech

  The condemned coca leaf

  12 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Other news

  Last week, the United Nations voted on an appeal by Bolivia to amend the international treaty that prohibits the chewing of coca leaf. Bolivia won a partial victory — a tiny sign that the world may be ever so slowly coming to its senses on the insanely harsh treatment of this humble, mostly harmless plant and the people, mostly South American natives, who enjoy it in its raw form. (Ricardo Cortés is the author of A Secret History of Coffee, Coca & Cola)

 7. coca-celebration

  Bolivians demand the right to chew coca leaves

  13 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Other news

  A major international row with wide-ranging implications for global drugs policy has erupted over the right of Bolivia's indigenous Indian tribes to chew coca leaves, the principal ingredient in cocaine.

 8. morales-coca

  Major victory for President Morales: UN accepts “coca leaf chewing” in Bolivia

  14 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Article

  Bolivia will again belong to the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs after its bid to rejoin with a reservation that it does not accept the treaty’s requirement that “coca leaf chewing must be banned” was successful Friday. Opponents needed one-third of the 184 signatory countries to object, but fell far, far short despite objections by the US and the International Narcotics Control Board.

 9. snus

  Coca and Snus: Sweden's self-defeating hypocrisy on drugs

  Damon Barrett
  15 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Other news

  Tradition is disposable. Evidence is marginal. Economic arguments are not important. This, in a nutshell, is what Sweden said to the UN to oppose traditional uses of coca in Bolivia. It is opposite of what it says to the EU to defend the use and sales of snus at home. Sweden may have gained a small amount of favour from the US, and it may have further promoted its reputation for being tough on drugs, but it did so by contradicting itself, providing clear ammunition to those who would seek to enforce the ban on snus and ensure that the export ban is not lifted.