ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. De wankele 'Weense consensus' over drugsbeleid

  31 မတ်လ 2013
  Other news

  Nederland is met zijn drugsbeleid in de achterhoede terecht gekomen, zo stelt Martin Jelsma. Zo zijn Uruguay en de Amerikaanse staten Washington en Colorado met hun besluit om de cannabismarkt van teelt tot gebruik te legaliseren, Nederland voorbijgestreefd. Ze schenden daarbij de VN-verdragen en lijken daarmee hervorming van het wereldwijde drugsbeleid af te dwingen. Ook vanuit het door drugsgeweld geteisterde Latijns-Amerika wordt de roep om legalisering van de drugsmarkt steeds groter.

   

  De PDF van dit artikel is met toestemming van de redactie overgenomen uit de Internationale Spectator, maandblad voor internationale politiek, uitgegeven door de Koninklijke Van Gorcum te Assen namens het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen ‘Clingendael’ te Den Haag.

 2. morales-coca

  Major victory for President Morales: UN accepts “coca leaf chewing” in Bolivia

  14 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Article

  Bolivia will again belong to the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs after its bid to rejoin with a reservation that it does not accept the treaty’s requirement that “coca leaf chewing must be banned” was successful Friday. Opponents needed one-third of the 184 signatory countries to object, but fell far, far short despite objections by the US and the International Narcotics Control Board.

 3. Schijnheilig bezwaar van Nederland tegen het kauwen van coca bladeren

  Martin Jelsma, Tom Blickman
  11 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Article

  De Nederlandse regering heeft bij de Verenigde Naties bezwaar aangetekend tegen de herintreding van Bolivia in het Enkelvoudig Verdrag inzake verdovende middelen uit 1961. Bolivia was vorig jaar uitgetreden en wil opnieuw toetreden met een voorbehoud die het traditionele inheemse gebruik van coca in het land een internationale legale dekking geeft.

   

 4. Bolivia wins a rightful victory on the coca leaf

  11 ဇန်နဝါရီလ 2013
  Press release

  Today the Plurinational State of Bolivia can celebrate a rightful victory, as the country can become formally a party again to the 1961 Single Convention on Narcotic Drugs, but without being bound by its unjust and unrealistic requirement that “coca leaf chewing must be abolished.” This represents the successful conclusion of an arduous process in which Bolivia has sought to reconcile its international treaty obligations with its 2009 Constitution, which obliges upholding the coca leaf as part of Bolivia’s cultural patrimony.