ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

13 items
 1. Thumbnail

  Vrijhandelsverdragen: burgerinspraak geweigerd, parlement bespeeld, EU-grondwet bedreigd

  Rob Bleijerveld
  29 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Op 10 september wees de Europese Commissie een verzoek van ruim 200 maatschappelijke organisaties af om een opiniepeiling te houden onder alle EU-burgers over de vrijhandelsverdragen TTIP en CETA. De Nederlandse minister Ploumen (Buitenlandse Handel/ Ontwikkelingssamenwerking) poogde het parlement te bespelen met niet hard te maken toezeggingen. Hoe werd hierop gereageerd door TTIP-critici? En kan ondertekening gevolgen hebben voor de Europese Grondwet?

 2. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government to definitely defer an ecocide and incompetent policy.

 3. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government – how many governments have not happened since! – to definitely defer an ecocide and incompetent policy. Throughout these years we have seen increasing national and international voices opposing the spraying of coca with the herbicide Roundup (glyphosate).

 4. There Is No Military Solution- But Obama Launches New War

  Phyllis Bennis
  23 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  President Obama’s decision to bomb Syria stands in stark violation of international law, the UN Charter, and the requirements of the U.S. Constitution. It contradicts his own commitment, stated a year ago in the UN General Assembly, to reverse Washington’s “perpetual war footing.”

 5. UN: only small Farmers and Agroecology can feed the World

  Nafeez Ahmed
  23 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Governments must shift subsidies and research funding from agro-industrial monoculture to small farmers using 'agroecological' methods, according to Hilal Elver,  UN's Special Rapporteur on the Right to Food. Her call coincides with a new agroecology initiative within the UN's Food and Agriculture Organisation.

 6. Call for papers for TNI's State of Power report

  22 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Transnational Institute  (TNI) is issuing an open call for essays/short papers for its forthcoming State of Power report launched in late January 2015 to coincide with the World Economic Forum in Davos.

 7. Cross-regional statement on Drugs and Human Rights General Debate

  22 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  This is the first member states' crossregional statement on drugs and human rights in the human rights council.

 8. Confronting Neoliberalism in Europe

  Sol Trumbo Vila, Dick Barbor-Might
  16 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  TNI covers a wide spectrum but Sol’s particular tasks have been to track the devastating impacts of neoliberal policies in Europe and to help coordinate the efforts of social movements to work with the most vulnerable groups.

 9. Remunicipalisation Tracker

  16 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  The Remunicipalisation Tracker documents more than 45 showcases of cities, regions and countries that have rolled back privatisation and embarked on securing public water for all that need it.

 10. Should NATO be helping Ukraine face Russia?

  Boris Kagarlitsky
  10 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  The debate about the role of NATO in Ukraine is starting too late: Western leaders already made a fatal decision to back the new Kiev government no matter what it is doing and no matter what the real situation is on the ground.

 11. Six Steps Short of War to Beat ISIS

  Phyllis Bennis
  10 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  Arming the so-called "moderate" opposistion in Syria doesn't mean supporting the good guys. It means sending arms to the Free Syrian Army.

 12. Prospects of Quito's Public Water and Sanitation Company's Compliance with the Human Right to Water

  Juan Carlos Romero
  06 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  The 2008 Constitution of Ecuador enshrines the rights of nature and the human right to water. Juan Carlos Romero, former official at the water public utility EPMAPS, argues that guaranteeing the human right to water is not only about providing a service, but also requires mainstreaming environmental, social, financial and political sustainability into the company's activities.

 13. Land Grabbing: Perspectives from East and Southeast Asia

  03 စက်တင်ဘာလ 2014
  Article

  A call for papers that offer rigorous and innovative analysis to continue deepening and broadening our understanding of global land deals – in specific regional context, with special attention to climate change and the role of China and other middle income countries within the region.