Search results

19283 items
 1. ျမန္မာနယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေရာဂါ

  24 September 2021
  Report

  ၂၀၂၀ခုႏွစ္ကို ကိုဗစ္-၁၉ ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ခုႏွစ္အျဖစ္ အၿမဲတေစအမွတ္ရေနေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ႀကီးမားသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားစြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ထိုအထဲမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ကိုဗစ္-၁၉ေၾကာင့္ အလြန္ထိခိုက္ခံစားခဲ့သူမ်ားတြင္ ယခုအခ်ိန္ထိ ပါဝင္ေနဆဲျဖစ္သည္။  ကမာၻ႔ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ ၎တို႔ဘဝမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ထုတ္လုပ္မႈဝန္းက်င္ နယ္ပယ္ (ဥပမာ အလုပ္အကိုင္မ်ား၊ အလုပ္သမားေဈးကြက္ စသည္) ႏွင့္ ေန႔တစ္ဓူရွင္သန္မႈဝန္းက်င္ နယ္ပယ္ (ဥပမာ ေန႔စဥ္စားဝတ္ေနေရး ဖူလုံေရး၊ ကေလးသူငယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ ပင္စင္ စသည္) တို႔တြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား အထူးသျဖင့္ ၎တို႔၏ ေနသာထိုင္သာရွိမႈအေျခအေန အေပၚေလ့လာထားပါသည္။ ယခုအစီရင္ခံစာတြင္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားသည္ မည္သူမ်ားျဖစ္သည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္လုပ္ရသည္၊ ၎တို႔၏ အေျခအေနမ်ားအေပၚ မည္ကဲ့သို႔ရႈျမင္ၾကသည္အေပၚ သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးထားပါသည္။ ၎တို႔တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဘဝဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကိုလည္း မီးေမွာင္းထိုးျပထားပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဇာတ္ေၾကာင္းမ်ားကို အထူးတင္ျပျခင္းျဖင့္ အစားအစာ၊ ခိုလႈံရာေနရာ၊ အဝတ္အစား၊ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး စသည့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ၎တို႔မွ လက္လွမ္းမွီႏိုင္မႈအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္ ေနာက္ခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ား ႏွင့္ ထိုမွတဆင့္ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအလုပ္အကိုင္ေနရာႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အမ်ိဳးအစား ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သည္ကို သိျမင္လာႏိုင္သည္။ 

 2. Surmonter la crise de Covid-19 avec équité

  • Ali Amouzai, Sylvia Kay
  23 September 2021
  Report

  Cette étude examine les intersections entre Covid-19 et les systèmes alimentaires dans la région nord-africaine. Elle examine comment certaines conditions liées au paradigme dominant de la « sécurité alimentaire » ont accentué la vulnérabilité au bouleversement économique provoqué par la pandémie. Elle analyse les impacts de la Covid-19, en particulier sur les travailleur·euse·s (ruraux·ales) et les petits·e·s producteur·rice·s alimentaires, et la manière dont les gouvernements de la région ont répondu à ces défis. Enfin, elle propose une voie pour sortir de cette crise en s'appuyant sur des modèles de souveraineté alimentaire et de justice économique.

 3. Towards a Just Recovery from the Covid-19 Crisis

  • Ali Amouzai, Sylvia Kay
  22 September 2021
  Report

  This report examines the intersections between Covid-19 and food systems across the North African region. It looks at how the dominant ‘food security’ paradigm increased vulnerability to the economic dislocation wrought by the pandemic. It examines the impacts of Covid-19, particularly on (rural) working people and small-scale food producers and how governments across the region responded to these challenges. Finally, it offers a pathway out of this moment of crisis rooted in models of food sovereignty and economic justice.

 4. Decolonization and Eastern Europe

  04 November 2021

  This webinar will explore the dynamics and the strategies that have emerged on the left to address decolonization in the region.

 5. Producing knowledge from the left in Eastern Europe

  21 October 2021

  Understanding Eastern Europe's postsocialist situation from a left perspective has been a major challenge for left politics in the region in recent decades. This webinar will bring together speakers from organizations who produce knowledge from the left in Eastern Europe, to discuss how they address this challenge: what organizational models they use to resist academic, political and market pressures, and how they combine the task of analysis with that of organizing and building social power.

 6. Beyond the ‘China threat’: Chinese investments in Eastern Europe and the reorganisation of global capitalism

  14 October 2021

  Join our second webinar of a four part series called 30 years into the ‘transition’: East European New Left Perspectives. This second webinar will address Eastern Europe's entanglement into Chinese capital.

 7. Class, geopolitics and "civil society" in post-Soviet political protests

  23 September 2021

  Organized around a new collection of analyses by a new generation of left thinkers in the region, this webinar is the first in a series of four that will bring to the limelight East European left perspectives.

 8. How to stop the displacement of millions caused by European arms exports

  28 September 2021

  Our groundbreaking report ‘Smoking Guns’ found that European arms exports have contributed to the displacement of at least 1.1 million people. Our research joined the dots between Europe’s arms exports, forced displacement and migration.

 9. Empire, Islamophobia and the War on Terror

  Arun Kundnani
  07 September 2021
  Multi-media
  In this fascinating conversation, Arun Kundnani interviews Deepa Kumar who traces the longer historical and racist roots of the War on Terror that in the last 20 years has killed at least one million people.
 10. El fin innoble de la lucha contra el terrorismo

  31 August 2021
  Article

  Desde que se declaró la Guerra contra el Terrorismo en septiembre de 2001, la política mundial se ha reconfigurado. En un momento en que el estado de guerra permanente culmina su vigésimo año, analizamos comentarios y críticas del personal del TNI y de sus investigadores e investigadoras y asociados sobre la guerra y sus consecuencias. Muchos de estos análisis han resultado ser trágicamente visionarios o incluso proféticos.

 11. An ignoble end to counter-terrorism

  30 August 2021
  Article

  Global politics have been reshaped since the Global War on Terror was declared in September 2001. As this permanent state of war concludes its twentieth year, we look back on some of the commentaries and critiques penned by TNI's staff, Fellows and Associates on the war and its consequences, many of which proved to be tragically prescient, if not prophetic.  

 12. Democratic and collective ownership of public goods and services

  • Luca Hopman, Satoko Kishimoto, Bertie Russell, Louisa Valentin
  20 August 2021
  Report

  Many cities and citizens have devised new ways to manage essentials. Public-community collaborations can unlock local knowledge and empower citizens by combining the city’s administrative and political power with the potential of its citizens.

 13. View over Loikaw, capital of Karenni (Kayah) State

  Earning Credentials: A Karenni perspective on the future of Burma/Myanmar

  17 August 2021
  Article

  Since the February coup by the State Administration Council, conflict has spread in many parts of the country. In this commentary Khun Bedu explains why Karenni (Kayah) State is a critical example of political developments underway. Popular resistance is continuing. And, with the UN General Assembly soon to meet, a key moment is approaching to decide which is the legitimate government that represents the people.

 14. Grappling with growth

  Daniel Boston
  17 August 2021
  Article

  Degrowth argues that environmental sustainability and social justice necessitate transitioning beyond growth-reliance. In order to address social and environmental issues, we have to transition towards societies that are not just smaller in size but also operate according to a different logic - a logic that is not determined by the market sphere.

 15. In search of Real Utopias

  16 August 2021
  Article

  The Transformative Cities People’s Choice Award is unlike any other award, as it is a tool for discovering Real Utopias from which to draw lessons.

 16. Riesgos en la renegociación del TLC con la UE

  Manuel Pérez-Rocha
  10 August 2021
  Article

  Un paso importante para el gobierno actual y el propósito de terminar con el neoliberalismo y defender los recursos energéticos, sería evitar a toda costa en el TLC con la Unión Europea (TLCUEM), actualmente en renegociación, mecanismos de arbitraje supranacional y asegurar que las trasnacionales europeas se sujeten a los derechos humanos en México.

 17. Risks for Mexico in the Renegotiation of its FTA with the European Union

  Manuel Pérez-Rocha
  10 August 2021
  Article

  To end neoliberalism and defend energy resources, the present government of Andres Manuel López Obrador must step up and avoid at all costs the inclusion of supranational arbitration mechanisms in a renegotiated FTA with the European Union (EU-Mexico FTA), and ensure that European transnational corporations are made accountable for human rights violations in Mexico.

Pages