ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

4 items
 1. TiSA and state-owned enterprises

  • Viviana Barreto, Daniel Chavez
  18 ဧပြီလ 2017
  Policy briefing
 2. TiSA and the Threat to Public Banks

  • Thomas Marois
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  The Trade in Services Agreement (TiSA) is an attack on the future publicness of public banking around the world. 

 3. Social justice at bay

  • Maarten Bakker, Satoko Kishimoto, Christa Nooy
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  En miljarden project in Jakarta, opgesteld door een consortium van Nederlandse ingenieursbedrijven en adviesbureaus ontving financiële steun van de Nederlandse overheid uit het ontwikkelingshulpbudget. De te verwachten nauwe betrokkenheid van Nederland illustreert de verschuiving in het ontwikkelingsbeleid dat hulp en handel dichter bij elkaar wil brengen. Onderzoekers betwijfelen dat de overheid de juiste afweging maakt tussen het belang van het ondersteunen van het Nederlands bedrijfsleven enerzijds en het uitvoeren van het eigen beleid van duurzame en inclusieve ontwikkeling anderzijds.

 4. Social justice at bay

  • Maarten Bakker, Satoko Kishimoto, Christa Nooy
  21 ဧပြီလ 2017
  Report

  Projects protecting Jakarta against floods are likely to damage the environment and could threaten the livelihoods of tens of thousands of people. The Dutch government, supporting these projects, should question how it balances its interest in supporting Dutch companies with its stated policies of sustainable and inclusive development.