ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

7 items
 1. Opgelet: TiSA, de grote broer van TTIP, is bijna rond

  06 နိုဝင်ဘာလ 2016
  In the media

  Halverwege september publiceerde de progressieve denktank TNI in samenwerking met vakbeweging FNV een nieuwe brochure om burgers te waarschuwen tegen TiSA. Het verdrag kan immers grote invloed hebben op de dataprivacy van burgers of zou verdere privatisering van onderdelen van het zorgstelsel, zoals kraamzorg of ziekenhuisdiensten, afdwingen. En, vraagt de FNV zich af, hoe worden arbeidsnormen en minimumlonen eigenlijk gegarandeerd op een steeds verder uitdijende en competitiever wordende wereldmarkt?

 2. TTIP - A giant leap for the EU, but does it pose a risk for the public?

  07 ဇန်နဝါရီလ 2016
  In the media

  Malta Today - The transatlantic trade and investement partnership (TTIP) between the European Union and the United States aims to increase economic growth and job on both sides of the Atlantic. However, critics say the TTIP agreements threaten public services.

 3. Publieke diensten onder vuur

  • Thomas Fritz
  14 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  Internationale handelsbesprekingen die de beleidsruimte van overheden om regelgevend op te treden alsmede het recht van burgers op toegang tot basisvoorzieningen zoals water, gezondheid en energie, in gevaar brengen omwille van de winstgevendheid van het bedrijfsleven, vormen een bedreiging voor publieke diensten in de Europese Unie.

 4. Public Services under Attack

  • Thomas Fritz
  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  Report

  The aggressive agenda of services corporations, with regards to TTIP and CETA, pushes for far-reaching market opening in areas such as health, cultural and postal services, and water, which would allow them to enter and dominate the markets. Those in charge of EU trade negotiations are rolling out the red carpet for the services industry, with CETA and TTIP reflecting the wishlist of corporate lobbyists.

 5. 'TTIP brengt publieke diensten in gevaar'

  12 အောက်တိုဘာလ 2015
  In the media

  RTL Z Nederland - Publieke diensten komen in gevaar door internationale handelsverdragen zoals TTIP en CETA, stellen maatschappelijke organisaties in een nieuw rapport. In het ergste geval worden overheden gedwongen om diensten als gezondheidszorg, onderwijs, water en energie te privatiseren.

 6. Thumbnail

  Renowned political activist Susan George to deliver the 2013 Ted Wheelwright Lecture

  28 သြဂုတ်လ 2013
  In the media

  One of the world's leading political thinkers and human rights activists, Susan George, will speak out against the growing influence of "illegitimate corporate power" in a keynote address at the University of Sydney this Thursday 29 August.

 7. Thumbnail

  The EU-Mexico Free Trade Agreement Seven Years On

  • Manuel Pérez-Rocha, Rodolfo Aguirre Reveles
  17 ဇွန်လ 2007

  The Mexico-EU FTA after seven years in force shows how the objectives that were announced during negotiations and that it purportedly promoted were nothing more than rhetoric in light of the evidence of economic and social impacts it has caused.