ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

404 items
 1. “အၾကပ္အတည္းကို အလကားမျဖစ္ေစနဲ႔”

  • Walden Bello
  01 ဇွန်လ 2020
  Paper

  ကပ္ေဘးအၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအနာဂတ္မ်ိဳးကို ေမၽွာ္လင့္နိုင္မည္နည္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ားေပၚလာေအာင္ ကိုဗစ္၁၉က ႏွိုးဆြေပးပါသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ စိုးမိုးေနေသာ အျငင္းအခုံတစ္ခုမွာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္တို႔ လႊမ္းမိုးထားေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႀကီးမ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိပုံမ်ား ထင္ရွားလာၿပီး စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ႀကီး FAOႏွင့္ မဟာမိတ္ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမင္ေနၾကသကဲ့သို႔ ထိုေကာ္ပိုရိတ္ႀကီးစိုးေသာစနစ္မွာ အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္း တြင္ေထာက္ျပထားပါသည္။

 2. ‘Never Let a Good Crisis Go to Waste’

  • Walden Bello
  29 ဧပြီလ 2020
  Paper

  The Covid-19 pandemic has provoked widespread discussion of what kind of future the world should look forward to after the crisis. One of the areas of economic life around which there is spirited debate is the global food system. This paper focuses on how the pandemic has exposed the fragility of the corporate-dominated global food supply system and shown that it is not, as the Food and Agriculture Organization and its allied agencies see it, part of the solution.

 3. COVID-19

  02 ဧပြီလ 2020
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  This pandemic health crisis impacts a world already in crisis. It will have a disproportionate impact on the most vulnerable in our society and particularly in the Global South unless we mobilise and demand a just response to the pandemic. It is a wake-up call that the current capitalist economic system is not fit to protect the health of us as individuals or as societies. We must learn the lessons to defeat COVID-19, address the multiple crises we face―from accelerating inequality to the climate crisis―and build the just sustainable society we all desire.

 4. Bright lights, tech city for the no-collar worker

  • Carla Maria Kayanan, Filipa Pajević
  31 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Paper

  Every city seems now to be looking for its 'Silicon Valley'. But what's the reality for cities that embrace Big Tech? Exploring two-case studies in Dublin, Ireland and Kitchener-Cambridge-Waterloo in Canada, this essay explores how urban space and public policy is transformed by digital corporations and how the allure far exceeds the concrete benefits.

 5. The Corporate State

  • Mathias Hein Jessen
  30 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Paper

  In order to understand corporate power today, we need to understand their history and how they have always been a fundamental part of how the state has governed and continues to govern social life. 

 6. The Limits of Law

  • Grietje Baars
  29 ဇန်နဝါရီလ 2020
  Paper

  Law is fundamentally limited in its potential to challenge corporations' power and their harm, because the law has been created to facilitate capitalist accumulation and therefore the rights of the property-owning class to force others to submit to its will. It cannot, therefore, be expected to have any emancipatory potential.

 7. The Global Post-Democratic Order thumbnail image

  Davos and the World Economic Forum

  18 ဇန်နဝါရီလ 2020
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  The World Economic Forum that meets in Davos annually is more than an elite talk-shop or trade show. It has also been the birthplace of many neoliberal policies and programmes including the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). In recent years, the World Economic Forum has openly pushed to replace the multilateral form of governance with a multistakeholder approach, in which corporations play a more significant role.

 8. China y la Iniciativa de la Franja y la Ruta

  • Stephanie Olinga-Shannon, Mads Barbesgaard, Pietje Vervest
  06 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2019
  Paper

  Este documento presenta un marco para entender la Iniciativa de la Franja y la Ruta.

 9. The Belt and Road Initiative (BRI)

  • Stephanie Olinga-Shannon, Mads Barbesgaard, Pietje Vervest
  29 အောက်တိုဘာလ 2019
  Paper

  This paper outlines a framing for how to understand the Belt and Road Initiative.

 10. Grond van Bestaan

  • Jeannette Oppedijk van Veen, Leonardo van den Berg, Sijtse Jan Roeters, Jolke de Moel, Hanny van Geel
  16 ဧပြီလ 2019
  Paper

  In een agrarisch landschap dat in de afgelopen 50 jaar homogener, sterieler en leger is geworden, ontpoppen zich steeds meer initiatieven van boeren en burgers. Ze willen meer dan wordt aangedragen door overheden. Ze willen een landbouw die minder schadelijk is voor het milieu en die gezonder voedsel voortbrengt. Een landbouw die de natuur en het leven van boeren en burgers kan verrijken. Deze initiatieven zijn divers. Het zijn tuinders die burgers zelf laten oogsten, melk- veehouders die bomen en kruiden in de wei planten, akkerbouwers die direct aan lokale bakkers leveren, boerderijen waarin burgers aandeelhouders worden en meer.

 11. La construcción de futuros poscapitalistas

  19 မတ်လ 2019
  Paper

  Durante varios días soleados de junio de 2018, un grupo diverso de 60 activistas e investigadores procedentes de 30 países se reunió durante varias jornadas con el objetivo de debatir sobre la construcción colectiva de futuros poscapitalistas. La reunión facilitó un rico intercambio de perspectivas y experiencias, además de un debate profundo. El objetivo del encuentro no era llegar a un consenso ―un esfuerzo tan imposible como innecesario―, sino más bien estimular el aprendizaje mutuo, plantearse desafíos y proponer análisis.

 12. Trends in small-scale fishery in Myanmar: Tenure rights and gender in Mon State and Tanintharyi Division

  • Maria Belen Angeles, Mads Barbesgaard, Jennifer Franco
  12 မတ်လ 2019
  Paper

  “Fish is the world’s most traded food commodity, and Myanmar is on the cusp of becoming a major international source."

 13. Bolivia: la izquierda en el poder

  • Linda Farthing
  14 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
  Paper

  Los movimientos sociales necesitan lidiar no solo con la construcción partidos políticos exitosos y alcanzar el poder, sino también con el uso de ese poder de manera estratégica para implementar los cambios necesarios. ¿Cual es el rol de los funcionarios gubernamentales en este proceso, y cómo se enfrentan al desafío de mantenerse fieles a su ideología política al mismo tiempo que aseguran el funcionamiento de una burocracia justa y profesional?

 14. State of Power 2019 cover thumbnail

  Cocaine on Wall Street, The War on Drugs, and Peace in Colombia

  • Jorge Andrés Forero-González , Miranda D. Mosis, Diana María Peña-García
  08 ဖေဖေါ်ဝါရီလ 2019
  Paper

  This essay connects cocaine, the financial system and global economies through the experience of the war on drugs and peace process in Colombia.

 15. The data of money

  • Andrés Arauz
  28 ဇန်နဝါရီလ 2019
  Paper

  The international bank transfer system, SWIFT, is a form of contemporary digital colonialism and surveillance capitalism as it is run by US firms and provides data to US government agencies. Drives by governments and philanthropists to increase use of digital money will only strengthen it further.

 16. State of Power 2019 cover thumbnail

  Rome: financial power against a city of solidarity

  • Biagio Quattrocchi, Vanessa Bilancetti , Francesco Silvi
  23 ဇန်နဝါရီလ 2019
  Paper

  Rome’s municipality has accumulated enormous debt, creating an emergency used to close any sort of public space, both physical and discussion. The narrative regarding the debt has been used to attack what we call the city of solidarity – groups, associations, and occupied places that are working to build community as opposed to accumulating profit.

 17. Building post-capitalist futures

  27 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Paper

  Over several sunny days in June 2018, a diverse group of 60 activists and researchers from 30 countries convened for a multi-day meeting to discuss the collective building of post-capitalist futures. The meeting provided the opportunity for a rich exchange of perspectives and experiences, as well as deep discussion and debate. The goal of the meeting was not to achieve consensus both an impossible and unnecessary endeavour but rather to stimulate mutual learning, challenge one another and advance analyses.

 18. Shrinking Space and The BDS Movement

  • Bina Ahmad, Ben White, Phyllis Bennis
  13 နိုဝင်ဘာလ 2018
  Paper

  A widening pattern of repression of social movements has taken shape around the world. Everywhere, space for dissent is shrinking rapidly. Governments and corporations alike are working to suppress and silence movements, organisations and individuals who organise against repression. This shrinking of public space threatens virtually all social movements. Around the world, the legality, physical safety, and public access of dissident movements and civil society more broadly are being threatened. This report examines the legal and political pressure exerted on the Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) Movement, a global campaign aimed at pressuring Israel to end human rights violations, launched in 2005 by a group of Palestinian activists.

 19. Bolivia: The Left in Power

  • Linda Farthing
  02 အောက်တိုဘာလ 2018
  Paper

  Social movements need to grapple with not only building successful political parties and winning power but also with using that power strategically to best implement change. This report examines the critical role played by Movimiento al Socialismo (MAS) government employees and the challenges they faced in advancing a social and economic justice agenda within Bolivia. How can progressive government employees remain true to their political ideology while ensuring the execution of a professional and fair public bureaucracy?

 20. mPOWER

  10 စက်တင်ဘာလ 2018
  ေခါင္းစဥ္မ်ား

  When it comes to managing the energy transition the need for municipal level innovation has never been clearer. In recent years, we have seen some successes, where innovative ideas have led to more equitable, just and democratic energy policies. However, the sharing of these ideas has been limited, and they have tended to remain local and specific. To achieve large scale, replicable success we need a coordinated and integrated approach for collaboration and knowledge-sharing. Enter: mPOWER

  mPOWER is a 4-year programme that will enable in-depth, wide-scale and systematic city to city learning among at least 100 local public authorities, in order to replicate innovative best practices in municipal energy, and developing ambitious energy transition plans.

  To find out more about mPOWER, visit municipalpower.org.

  mPOWER is run by a consortium composed of the University of Glasgow (UK), Platform (UK), Transnational Institute (Netherlands), Energy Cities (EU-wide), IPE (Croatia), University of the Basque Country (ES), and Carbon Co-op (UK).

  The mPOWER project and consortium are funded by the Horizon 2020 EU Research and Innovation programme. The project started in May 2018 and will last four years.

စာမျက်နှာများ