ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

8 items
 1. Thumbnail

  Eradication could undermine Afghanistan reconstruction, new study warns

  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  In the media

  International pressure for 'quick fix' repressive drug control programmes risks further destabilising Afghanistan and could lead to a worsening of the current conflict, according to a new report from the Amsterdam-based Transnational Institute (TNI). 

 2. Thumbnail

  Geen opiumoorlog tegen Afghaanse boer

  Martin Jelsma, Tom Kramer
  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  In the media

  De opiumproductie in Afghanistan bereikte dit jaar een nieuw record van 6.100 ton. Het land is hiermee goed voor 92 procent van de wereldproductie. Er gaan stemmen op om militairen, onder wie Nederlandse, in te zetten om de opiumteelt te bestrijden.

 3. Thumbnail

  Roep om aanpak productie opium wordt steeds luider

  Drugs and Democracy
  06 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  In the media

  Dat concludeert het Transnational Institute (TNI) in een rapport dat vandaag verschijnt.

 4. Thumbnail

  ¿Del consenso de Washington al consenso de Viena?

  • Roeline Knottnerus, Abel Esteban
  07 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
 5. Thumbnail

  Cocaína: entre la extrema pobreza y las multimillonarias ganancias, la adiccion

  Manuel Sbdar
  10 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  In the media

  Un documento del Transtational Institute, plantea la distinción entre la hoja de coca y la cocaína.

 6. Thumbnail

  Losing Ground

  • Martin Jelsma, Tom Kramer, Cristian Rivier
  18 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Policy briefing

  This Drugs & Conflict briefing focuses on opium elimination efforts and the controversy about involving military forces in anti-drugs operations in Afghanistan.

 7. Thumbnail

  Sembrando vientos

  • Martin Jelsma, Tom Kramer, Cristian Rivier
  18 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Policy briefing

  Este número de Drogas y Conflicto se centra en las iniciativas para la eliminación del opio y en la polémica sobre la participación de las fuerzas militares en las operaciones antidroga en Afganistán.

 8. Thumbnail

  Reclaiming public water

  Ma. Ceres P. Doyo
  21 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  In the media