ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

6 items
 1. Uitbereiding van het fort

  • Mark Akkerman
  15 မေလ 2018
  Report

  Samenvatting

  Het lot van de 66 miljoen gedwongen ontheemden ter wereld schijnt alleen het geweten van de Europese Unie te beroeren wanneer de media hun schijnwerpers richten op een tragedie aan de Europese grenzen. Slechts één Europees land – Duitsland – staat in de top tien van landen wereldwijd die vluchtelingen ontvangen, terwijl de overgrote meerderheid van de gedwongen ontheemden opgevangen wordt in enkele van ‘s werelds armste landen. De onzichtbaarheid wordt daarom alleen doorbroken wanneer grensgemeenschappen zoals Calias, Lampedusa en Lesvos in het nieuws komen te staan, wanneer wanhopige mensen die op de vlucht zijn voor geweld uiteindelijk de dood vinden, worden gedetineerd of klem zitten in moeilijke omstandigheden.

 2. Espandendo la fortezza

  • Mark Akkerman
  14 မေလ 2018
  Report

  Sintesi

  Il dramma dei 66 milioni di sfollati forzati nel mondo sembra turbare la coscienza dell’Unione europea solo quando i riflettori dei media portano alla luce una tragedia alle sue frontiere. Solo un Paese dell’UE – la Germania – sta nella top ten dei Paesi che ospita gli sfollati, che per lo più sono ospitati da Paesi tra i più poveri del mondo.

 3. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  14 မေလ 2018
  Report

  Résumé du rapport

  La situation désespérée des 66 millions de personnes déplacées dans le monde ne semble troubler la conscience européenne que lorsqu’un drame a lieu à ses frontières et se retrouve sous le feu des projecteurs médiatiques. Un seul État européen – l’Allemagne – se place dans les dix premiers pays au monde en termes d’accueil des réfugiés : la grande majorité des personnes contraintes de migrer est accueillie par des États se classant parmi les plus pauvres au monde. Les migrations ne deviennent visibles aux yeux de l’Union européenne (UE) que lorsque les médias s’intéressent aux communautés frontalières de Calais, Lampedusa ou Lesbos et exposent le sort de personnes désespérées, fuyant la violence et qui finissent par mourir, être mises en détention ou se retrouver bloquées.

 4. Die Festung wird erweitert

  • Mark Akkerman
  14 မေလ 2018
  Report

  Zusammenfassung

  Die Notlage der 66 Millionen vertriebenen Menschen in der Welt scheint das Gewissen der Europäischen Union nur dann zu beunruhigen, wenn die Aufmerksamkeit der Medien auf Tragödien an den Grenzen Europas gerichtet ist. Nur ein europäisches Land - Deutschland – findet sich unter den Top-Ten-Nationen, die Flüchtlinge aus den ärmsten Ländern der Welt aufnehmen. Das Flüchtlingselend wird nur dann sichtbar, wenn Orte an den Außengrenzen der Union - wie Calais, Lampedusa, Lesbos - in den Nachrichten auftauchen, wenn verzweifelte Menschen, die vor Gewalt flüchten, getötet oder inhaftiert werden.

 5. Expandiendo la fortaleza

  • Mark Akkerman
  11 မေလ 2018
  Report

  Este informe persigue llamar la atención sobre las políticas que apuntalan esta externalización de las fronteras europeas, los acuerdos que se han firmado, las empresas y las entidades que se benefician y las consecuencias para las personas desplazadas por la fuerza, así como para los países y poblaciones que las acogen.

 6. Expanding the fortress

  • Mark Akkerman
  11 မေလ 2018
  Report

  The EU has made migration control a central goal of its foreign relations, rapidly expanding border externalisation measures that require neighbouring countries to act as Europe's border guards. This report examines 35 countries, prioritised by the EU, and finds authoritarian regimes emboldened to repress civil society, vulnerable refugees forced to turn to more dangerous and deadly routes, and European arms and security firms booming off the surge in funding for border security systems and technologies.