ရှာလို့ရသောရလဒ်များ

290 items
 1. Thumbnail

  Raised Voices on the G8

  28 ဇွန်လ 2005
  Article
 2. Thumbnail

  Where the Trees are a Desert

  29 ဇွန်လ 2005
  Article
 3. Thumbnail

  Hoodwinked in the Hothouse

  04 ဇူလိုင်လ 2005
  Article
 4. Thumbnail

  Trading the Absurd

  01 နိုဝင်ဘာလ 2005
  Article
 5. Thumbnail

  Kyoto fails indigenous peoples on climate justice

  Heidi Bachram
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2005
  Article
 6. Thumbnail

  Carbon Offset Controversy at Phone Co-op AGM

  Heidi Bachram
  28 ဇန်နဝါရီလ 2006
  Article
 7. Thumbnail

  The camp at the end of the world

  Heidi Bachram
  01 ဇူလိုင်လ 2006
  Article
 8. Thumbnail

  Carbon credits and the green desert

  Heidi Bachram
  01 စက်တင်ဘာလ 2006
  Article
 9. Thumbnail

  Kyoto: a false consensus?

  Larry Lohmann, Larry Lohmann interviewed by Heidi Bachram
  01 နိုဝင်ဘာလ 2006
  Article
 10. Thumbnail

  'Obscenity' of carbon trading

  Kevin Smith
  09 နိုဝင်ဘာလ 2006
  Article
 11. Thumbnail

  Carbon cop-outs

  Kevin Smith
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 12. Thumbnail

  Stern Words While in Europe They’re Trading Hot Air

  Kevin Smith
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 13. Thumbnail

  South Africa: Capital's Dangerous Gimmick

  Patrick Bond, Rehana Dada, Graham Erion
  01 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 14. Thumbnail

  A licence to carry on polluting?

  Larry Lohmann
  05 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 15. Thumbnail

  Carbon trading fraud

  Praful Bidwai
  30 ဒီဇင်ဘာလ အသုံးပြု စကားစု - လအမည် အပြည့်အစုံ 2006
  Article
 16. Thumbnail

  A Policy Paved With Good Intentions

  Boris Kagarlitsky
  18 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 17. Thumbnail

  Climate Negotiations

  24 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 18. Thumbnail

  Climate change expert seeks expansion of carbon trading

  James Kanter, Alan Cowell
  25 ဇန်နဝါရီလ 2007
  In the media
 19. Thumbnail

  Building Alternatives

  25 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Article
 20. Thumbnail

  Carbon Trading

  • Larry Lohmann
  25 ဇန်နဝါရီလ 2007
  Book

  Instead of reducing the extraction of fossil fuels and searching for other solutions, current carbon-trading policies, in practice, favour the further exploitation of these fuels.

စာမျက်နှာများ