တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳစုထားသည့္ ကိုဗစ္ - ၁၉ (COVID-19) လူနာအား အိမ္တြင္ျပဳစုကုသေရး လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား

11 သြဂုတ်လ 2021
Article

ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အလြန္ဆိုးရြားျပင္းထန္သည့္ ကိုဗစ္ - ၁၉ (COVID-19) အက်ဥ္အတည္းေၾကာင့္ ကပ္ ဆိုက္ေနရၿပီး ပိုးေတြ႔လူနာဦးေရ ေန႔စဥ္လိုလိုေၾကာက္ခမန္းလိလိ ျမင့္တက္လာလ်က္ရွိေသာ္လည္း ေဆးဖက္ ဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား လက္လွမ္းမီရရွိမႈ အလြန္နည္းပါးလ်က္ရွိသည့္ အေျခအေနဆိုးႏွင့္ ရင္ဆုိင္ႀကံဳေတြ႔ ေနရၿပီျဖစ္သည္။ COVID-19 သံသယလူနာမ်ားအား အိမ္တြင္ျပဳစုကုသမႈေပးရန္ ရွင္းလင္းျပည့္စံု၍ ယံုၾကည္ အားထားရေလာက္သည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားမ်ားျဖင့္ ျပည့္ ျပည့္စံုစံု လက္လွမ္းမီရရွိမႈ မ်ားစြာနည္းပါးလ်က္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ TNI အေနျဖင့္ တိုင္းရင္းသားအေျချပဳ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ထဲထဲဝင္ဝင္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္၍ ႏိုင္ငံအဝွမ္းရွိ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားအတြက္ စာတမ္းအေျမာက္အမ်ားကို ေရးသားျပဳစုခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ရပ္ထဲရြာထဲ ကိုဗစ္-၁၉ သံသယလူနာမ်ား ေတြ႔ရွိလာပါက အလြယ္တကူျဖင့္ အလ်င္အျမန္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေစမည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ိဳးဖန္တီးေပးႏိုင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ အိမ္တြင္းျပဳစုကုသေရးအတြက္ အ ေျခခံက်သည့္ သတင္းစကားမ်ားကို က်စ္က်စ္လစ္လစ္ လိုတိုရွင္း ေရးဆြဲျပင္ဆင္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ အက်ဥ္းျဖစ္သည္။ ဤအေျခခံလမ္းညႊန္ခ်က္ကို ျမန္မာဘာသာအပါအဝင္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားမ်ားျဖင့္လည္း ရယူဖတ္ရႈႏိုင္ပါသည္။

ဗမာ (Burmese) - Facebook

အာခါ (Akha) - Facebook

ခ်င္း - လိုင္မီး (Chin – Laimi) - Facebook

ခ်င္း - လိုင္ဇို (Chin – Laizo) - Facebook

ခ်င္း - ဇန္နီယက္ (Chin – Zanniat) - Facebook

ခ်င္း - ဇိုမီး (Chin – Zomi) - Facebook

တရုတ္ (Chinese) - Facebook

ကခ်င္ - ဂ်ိန္းေဖာ့ (Kachin – Jinghpaw) - Facebook

ကရင္ - စေကာ (Karen – Sgaw) - Facebook

ကယား (Kayah) - Facebook

ကယန္း (Kayan) - Facebook

ကူကီး (Kuki) - Facebook

လားဟူ (Lahu) - Facebook

မြန္ (Mon) - Facebook

ပအိုဝ္း (Pa-O) - Facebook

ရွမ္း (Shan) - Facebook

ရခိုင္ (Rakhine) - Facebook

ဝ (Wa) - Facebook

ေလာဝ္ေဝၚ (Lhaovo) - Facebook

ဇိုင္ဝါး (Zaiwa) - Facebook

ထန္ရွန္နာဂ (Tangshang Naga) - Facebook

တအာန္း (Taang) - Facebook

လခ်ိတ္ (Lachid) - Facebook

လီဆူ (Lisu) - Facebook

ကရင္ (ပိုး) Karen (Pwo) - Facebook

အိမ္တြင္းျပဳစုကုသေရးအတြက္ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ေရးသားျပင္ဆင္ထားသည့္ လမ္းညႊန္ခ်က္အျပည့္အစံု သည္ ေဆးဖက္ဆိုင္ရာအေထာက္အပံ့မ်ား ကင္းမဲ့လ်က္ရွိၿပီး က်န္းမာေရးဌာနမ်ားသို႔ လက္လွမ္းမီႏိုင္မႈမရွိ သည့္ ရပ္ရြာလူထုမ်ားအား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ မည္ကဲ့သို႔အေရးယူေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း အေသးစိတ္လမ္းညႊန္ေပးရန္ ရည္ရြယ္ျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။

  • COVID-19 လကၡဏာမ်ားကို ရွာေဖြသတိျပဳျခင္း၊

  • COVID-19 သံသယရွိသူ သို႔မဟုတ္ မိသားစုဝင္မ်ားကို သီးျခားခြဲ၍ ျပဳစုကုသေပးျခင္း

  • အဖ်ားတိုင္းျခင္းႏွင့္ Pulse Oximeter ကိုအသံုးျပဳ၍ ေသြးတြင္းေအာက္စီဂ်င္ပမာဏကို တိုင္းတာျခင္း

  • ေအာက္စီဂ်က္ပမာဏတက္လာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ အသက္ရွဴေလ့က်င့္ခန္းျပဳလုပ္ျခင္းႏွင့္ ခၽြဲသ လိပ္ကပ္၍ ေခ်ာင္းဆိုးမႈကို သက္သာရာရေစရန္ ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း၊

  • အာဟာရမွ်တေအာင္ ေကၽြးေမြးျပဳစုျခင္း။

မိသားစုတြင္း ခ်စ္ခင္ရသူတစ္ဦးဦး Covid-19 ေၾကာင့္ ဆံုးပါးသြားခဲ့လွ်င္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ရမည့္ လမ္း ညႊန္ခ်က္မ်ား

Covid-19 ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မၾကာခဏ ေမးျမန္းတတ္ေလ့ရွိသည့္ ေမးခြန္းမ်ား

ကိုဗစ္ ၁၉ အယူအဆအလြဲမ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္း (ဗမာဘာသာျဖင့္)

ဤလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ စိတ္ႀကိဳက္ျဖန္႔ေဝအသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ယခုလမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားကို အမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားၿပီး ယံုၾကည္အားထားရသည့္ သတင္းရင္းျမစ္အ မ်ိဳးမ်ိဳး ကို မွီျငမ္းကိုးကား၍ ေရးဆြဲျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ ကမာၻ႔က်န္းမာေရးအဖြဲ႔အစည္း(WHO)၊ အေမရိကန္ ေရာဂါ ပိုးမႊားထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တားဆီးကာကြယ္ေရးစင္တာ၊ အေမရိကန္အေျခစိုက္ John Hopkins Medicine၊ အဂၤလန္ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာနႏွင့္ Medical Action Myanmar(MAM) တို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆာင္းပါးမ်ားမွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အလိုက္သင့္ျပန္လည္မြမ္းမံျပင္ဆင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။