Search results

141 items
 1. Human rights and drug policy

  • Ernestien Jensema
  14 March 2017
  Primer

  An accessible but comprehensive primer on why TNI believes that human rights must be at the heart of any debate on drug control.

 2. ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ မူးယစ္ေဆး၀ါးျပႆနာမ်ားက ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း -

  02 March 2017
  Policy briefing

  ဤမူ၀ါဒသံုးသပ္ခ်က္အက်ဥ္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ ျပႆနာအတိမ္အနက္ကို နက္နက္နဲနဲျဖင့္ အက်ယ္တ၀င့္နားလည သေဘာေပါက္သည့္ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ၁ ေရးဆြဲျပဳစုထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခင္းအက်င္းႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိ၍ ခိုင္မာအားေကာင္းသည့္ ေထာက္ခံအၾကံျပဳခ်က္မ်ား အသီးသီးပါရွိေနသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက အေရးယူေဆာင္ရြက္ခ်က္ (၅) ရပ္အေပၚ အေျခတည္၍ ျပဳစုေရးသားထားျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးသပ္ခ်က္အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမာၻအႏွံ႔မ ယံုၾကည္အားထားရေလာက္သည့္ ေနာက္ဆံုးရ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အေထာက္အထားအေျချပဳ အေလ့အထ သာဓကမ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။

 3. Rodrigo Duterte: A Fascist Original

  Walden Bello
  19 January 2017
  Article

  Despite his bloody reign, Duterte remains popular, with the latest domestic poll giving him a trust rating of “excellent.” What makes Duterte tick? What drives many of his admirers to exclaim that they’re ready to die for him?

 4. Call to United Nations to take immediate action on the extrajudicial killings in the Philippines

  05 August 2016
  Press release

  Civil society groups from across the globe, including prominent human rights NGOs, have called on UN drug control authorities to urge an immediate stop to the extrajudicial killings of suspected drug offenders in the Philippines. Since 10th May 2016, more than 700 people have been killed by police and vigilantes in the Philippines for being suspected of using or dealing drugs, as a direct result of recently-elected President Duterte’s campaign to eradicate crime within six months.

 5. Majority of Spaniards oppose new "gag law"

  06 July 2015
  Other news

  Three quarters of Spaniards oppose the country's new "gag law", which has brought in a series of measures opponents say hark back to the dark days of dictator Francisco Franco.

 6. The new drug warriors

  01 May 2015
  Other news

  The war on drugs is edging towards a truce. Half of Americans want to lift the ban on cannabis. America’s change of heart has led many to wonder if the UN conventions might be reformed to legalise some drugs and treat the use of others as a problem requiring health measures, not criminal or military ones. But as America has drawn back from prohibition, new drug warriors are stepping up to defend it. Russia is foremost among them. “The Russians have taken over the hard-line role that the US used to play,” says Martin Jelsma of the Transnational Institute.

 7. Chan and Sukumaran execution 'illegal', but Indonesia ignores Australia again

  01 May 2015
  Other news

  The execution of Andrew Chan and Myuran Sukumaran was illegal under international law according to advice provided to Julie Bishop, but Australia's request that Indonesia submit to the judgment of the International Court of Justice was ignored. The Australian ambassador asked Indonesia's consent on March 10 to explore the issue before the international court, but the Foreign Minister still has not had a reply. The Australian government had strong legal advice that the men's execution was illegal under the International Covenant on Civil and Political Rights, which Indonesia signed in 2006. (See also: Bali nine execution: pair's lawyer describes 'machinery of death)

 8. Which countries have the death penalty for drug smuggling?

  27 April 2015
  Other news

  Indonesia executed eight convicted drug traffickers. The sentences have provoked outrage from the prisoners’ home countries, none of which hands down the death penalty to drug offenders. Brazil and the Netherlands had already withdrawn their ambassadors, following an earlier round of executions in January. Indonesia is rare in executing drug smugglers, who in most of the world are condemned only to long stretches in prison. Where else does trafficking earn a death sentence?

 9. The 2016 UNGASS: Challenges and Opportunities

  09 March 2015
  Article

  The UN General Assembly Special Session (UNGASS) on drugs is fast approaching 2016 and is an important opportunity to conduct a thorough and objective assessment of the international drug control system. This session will discuss remaining challenges, as well as opportunities for the way forward – in particular towards rebalancing current drug policies towards the core UN values of public health, human rights and development

 10. On the death penalty for drugs

  02 March 2015
  Other news

  The Annual Report of the International Narcotics Control Board (INCB), released today, calls upon States that ‘continue to impose the death penalty for drug-related offences to consider abolishing the death penalty for such offences’.

 11. Indonesia's executions: Drugs diplomacy in a diplomatic crisis?

  25 February 2015
  Other news

  All diplomatic efforts earlier this month to save Brazilian and Dutch citizens from execution in Indonesia failed.

 12. The United Nations General Assembly Special Session on drugs in 2016

  Kasia Malinowska-Sempruch
  16 February 2015
  Article

  In April 2016, representatives of the world’s nations will gather to evaluate drug policy in a United Nations General Assembly Special Session (UNGASS). While prohibitionist policies are still the norm, a rising tide of voices are demanding evidence based responses that respect human rights, promote public health, and reduce crime.

 13. Towards a Healthier Legal Environment

  • Ernestien Jensema, Martin Jelsma, Tom Kramer, Nang Pann Ei Kham, Gloria Lai, Tripti Tandon
  16 February 2015
  Report

  The decision of the Myanmar Government to review drug laws is not only timely, but also offers a prospect to improve the drugs legislation and to ensure that the laws address drug-related problems in the country more effectively.

 14. Le régime international de contrôle des drogues et d’accès aux médicaments placés sous contrôle

  • Christopher Hallam
  27 January 2015
  Policy briefing

  Dans les pays pauvres et en développement, la douleur reste largement incontrôlée. L’Afrique est le continent le moins bien servi pour l’accès aux analgésiques.

 15. The International Drug Control Regime and Access to Controlled Medicines

  • Christopher Hallam
  28 December 2014
  Policy briefing

  In poor and developing nations pain remains largely uncontrolled. Africa is the least well served continent for access to analgesia.

 16. The 'Fifth Stage' of Drug Control

  Rick Lines (University of Essex)
  30 November 2014
  Article

  Writing in 1996, Norbert Gilmore noted that ‘little has been written about drug use and human rights. Human rights are rarely mentioned expressly in drug literature and drug use is rarely mentioned in human rights literature.’ [1] Almost twenty years later, the literature examining drug control issues through the lens of international human rights law has grown, but the total body of peer reviewed commentary and analysis in this area would barely rank the issue as a footnote in the broader human rights lexicon.

 17. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 September 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government to definitely defer an ecocide and incompetent policy.

 18. Colombia, more than three decades of toxic sprayings. Enough!

  Amira Armenta
  26 September 2014
  Article

  It is unfortunate that 35 years after the first chemical spraying in the Sierra Nevada de Santa Marta, we are still writing about aerial sprayings in Colombia, demanding the current government – how many governments have not happened since! – to definitely defer an ecocide and incompetent policy. Throughout these years we have seen increasing national and international voices opposing the spraying of coca with the herbicide Roundup (glyphosate).

 19. Cross-regional statement on Drugs and Human Rights General Debate

  22 September 2014
  Article

  This is the first member states' crossregional statement on drugs and human rights in the human rights council.

Pages