Search results

21017 items
 1. ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ တားျမစ္သီးႏွံပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္သူမ်ားညီလာခံ (GFPPP)

  31 May 2017
  Report

  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရးရာ မူ၀ါဒစကား၀ိုင္းအတြင္း ကိုကာရြက္၊ ဘိန္းပင္ႏွင့္ ေဆးေျခာက္ပင္ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္မႈအတြင္း ပါ၀င္လ်က္ရွိသည့္ထိခိုက္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ အသံမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရွိသျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံ၏ ကမာၻ႔မူးယစ္ ေဆး၀ါးျပႆနာဆို္င္ရာ အထူးအစီအစဥ္(UNGASS)မွ ခ်န္လွပ္ခံရႏိုင္သည့္ အရဲစြန္႔ရမႈအႏၱရာယ္ရွိလာခဲ့သည္။

 2. Why did Ecuador terminate all its Bilateral investment treaties?

  Cecilia Olivet
  25 May 2017
  Article

  On 16 May, Ecuador became the fifth country to terminate all its Bilateral investment treaties (BIT). Why did it make this decision? TNI researcher Cecilia Olivet, and president of the Ecuadorian Citizens Commission that audited the country’s investment protection treaties, shares her insider perspective.

 3. Europe's Faustian Bargain with Big Finance

  Walden Bello
  24 May 2017
  Article

  Europe's social democrats played a central role in unleashing the financial sector that created the European economic crisis that continues to today.

 4. Displaced Karenni villagers

  Re-Asserting Control: Voluntary Return, Restitution and the Right to Land for IDPs and Refugees in Myanmar

  23 May 2017
  Policy briefing

  For people affected by displacement, land is much more than just an economic asset. Being able to return to one’s original place is a deeply felt aspiration about restoring the social relations that constitute a person’s identity. The long-standing displacement of people, land-grabbing and non-existence of rights to land in many parts of the country mean that land reform and land restitution must be a central issue in any peace settlement. What happens today with the land is inextricably tied to the country’s future prospects for peace and democracy.

 5. De Terrassa a Barcelona: ciudades y ciudadanía recuperan el agua pública y otros servicios básicos

  Lavinia Steinfort, Satoko Kishimoto
  22 May 2017
  Article

  Barcelona, 22 de marzo, Día Mundial del Agua – Frente a las carencias de la privatización, ciudades y ciudadanía en Cataluña se han movilizado para recuperar el control público y democrático de los servicios del agua, mejorando la calidad y accesibilidad de estos.

 6. Standing Rock Water Protectors Dutch tour

  28 May 2017 - Event

  Across the Standing Rock Reserve, the heartland of the original American Sioux tribe, an oil pipeline is being constructed, threatening access to clean water for many. There is a strong opposition among the residents. In the Netherlands there are also fights against fossil fuel energy, damage to buildings through gas extraction and nuclear power plants. Connect with activists from Standing Rock during a tour across the Netherlands.

 7. Ecuador termina 16 tratados bilaterales de inversión

  22 May 2017
  Article

  El 16 de mayo de 2017, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó una serie de decretos por los que termina 16 tratados bilaterales de inversión (TBI) con varios países, entre los cuales los Estados Unidos, Canadá, China y ocho países europeos.

 8. CAITISA Report

  Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones (CAITISA)

  22 May 2017
  Collection

  La Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA) fue creada en octubre de 2013 por el Gobierno ecuatoriano para auditar los tratados de inversión del país y formular recomendaciones para el Gobierno. La comisión estuvo integrada por 12 personas, entre las cuales se encontraba Cecilia Olivet, investigadora del TNI y designada como presidenta. También contó con la colaboración de funcionarios gubernamentales y personas del mundo académico, del derecho y de grupos de la sociedad civil, entre quienes se contaban el principal experto mundial en materia de derecho de inversiones, Muthucumaraswamy Sornarajah, y el exprocurador del Tesoro argentino, Osvaldo Guglielmino. En mayo de 2017, la CAITISA publicó su informe final y el Gobierno ecuatoriano aceptó la recomendación de que el país terminara todos sus tratados bilaterales de inversión.

 9. Land Grabbing and Human Rights

  • FIAN International
  22 May 2017
  Report

  With business self-regulation and corporate social responsibility schemes proving to be insufficient for addressing land grabbing-related human rights issues, a new publication points to the obligation of the EU and its Member States to implement a set of policy regulations.

 10. CAITISA Report

  Ecuadorian Citizens Commission on Investment Protection (CAITISA)

  20 May 2017
  Collection

  The Ecuadorian Citizens’ Commission for a Comprehensive Audit of Investment Protection Treaties and of the International Arbitration System on Investments (CAITISA) was set up by the Ecuadorian goverment to audit the country's investment treaties and make recommendations to the government. 

  The commission was comprised of government officials, academics, lawyers and civil society groups, including the foremost expert on investment law, Muthucumaraswamy Sornarajah and the former Attorney General for Argentina, Osvaldo Guglielmino. Our own TNI researcher Cecilia Olivet was nominated president.  

  In May 2017, the Commission's report was published and its recommendations to terminate the country's Bilateral Investment Treaties accepted by the government.

 11. Europe: social democracy’s Faustian pact with global finance unravels

  • Walden Bello
  18 May 2017
  Paper

  This paper focuses on how the global economic crisis unfolded in Europe, where a toxic mix of financial liberalization, highly-leverage banks, a poorly-planned euro and Germany’s years of structural adjustment created a deeply unbalanced and highly indebted European economy, that was brought into sharp focus as Wall Street banks collapsed. The result was the reversal of Europe's economic integration and a state of permanent crisis that continues to this day.

 12. Ecuador terminates 16 investment treaties

  18 May 2017
  Article

  On May 16, President Correa of Ecuador signed decrees terminating 16 Bilateral Investment Treaties (BITs), including with the US, Canada, China and eight European countries.

 13. Ecuador da por terminados 16 Tratados Bilaterales de Inversión

  18 May 2017
  In the media
  Prensa Latina - Quito, 18 may (PL) El presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció y dio por terminados 16 Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) suscritos por este país sudamericano entre 1968 y 2001.
 14. The new economic system of value creation

  • Elena Martinez Vicente
  16 May 2017
  Infograph
 15. Infographic: What are the Commons and P2P

  • Elena Martinez Vicente
  16 May 2017
  Infograph
 16. Call for proposals on insights in authoritarian populism and the rural world

  16 May 2017
  Article

  ERPI is starting a Working Paper series, supported by a limited number of small grants, to allow for the writing up of original research. In parallel they are inviting short contributions in a variety of media that help to map out responses and alternatives. The Initiative will hold a major international conference, bringing this work together, with the aim of thinking together about new directions, both for academic research and practical action.

 17. CAITISA Presentation

  Sobre la soberanía económica en Ecuador

  14 May 2017
  In the media
  teleSUR TV - Cuando surge una controversia y hay un TBI firmado, la empresa transnacional acude al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), institución del Grupo del Banco Mundial, cuyo control es establecido por el propio capital privado.
 18. Emmanuel Macron and Marine Le Pen.

  “France’s election is what happens when you impose neoliberalism for 40 years”

  Susan George
  10 May 2017
  Article

  Susan George reflects on the reasons for Le Pen's record vote, Mélenchon's candidacy, and the challenges facing newly-elected President Macron.

 19. The Dutch delegation at the Nyéléni Europe Forum 2016 in Romania

  10 May 2017
  Multi-media

  Impression of the Dutch delegation at the Nyéléni Europe Forum 2016 in Cluj-Napoca, Romania. Over 500 people from all over Europe gathered there at the end of October for five days to lay the groundwork to take back, relocalise our food systems and multiply food sovereignty platforms across the continent.

Pages