“က်ဳပ္တို႔အေပၚ စစ္ေၾကညာျခင္း” - ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ VFV ဥပ ေဒျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအေပၚ ရိုက္ ခတ္မႈမ်ား TNI သံုးသပ္ခ်က္

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္သည့္ ေျမယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္ လူ႔အခြင့္အေရး

Authors

Article by

Transnational Institute

Tom Kramer

လတ္တေလာ လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္း စီမံခန္႔ခြဲေရးဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔ရွိ အထူးသျဖင့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်းလက္ေနလက္လုပ္လက္စားလူတန္းစားမ်ားအေပၚ က်ယ္ျပန္႔နက္ရိႈင္းစြာ အထိနာေစသည့္ လက္ငင္းထိခိုက္မႈမ်ားကို သက္ေရာက္လာေစခဲ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဆံုးစြန္အေန ျဖင့္ ဤဥပေဒသစ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအ လာမ်ားကိုသာမက ႏိုင္ငံ၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းမႈအေပၚတြင္လည္း ဆိုးဆိုးရြားရြား သက္ေရာက္ထိခိုက္လာႏိုင္သည့္ အလားအလာရွိေနသည္။

အထူးသျဖင့္ နယ္စပ္တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားႏွင့္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႔၌ လယ္ယာဥယ်ာဥ္ျခံေျမလုပ္ငန္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္စားေသာက္လ်က္ရွိၾကသည့္ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀သာယာ၀ေျပာေရးႏွင့္ အသက္ေမြး ၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားကို အစဥ္အလာအတိုင္း ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအ ျမစ္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစနစ္မ်ားအားျဖင့္ ရာစုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ အဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ေနေအာင္ က်ားကန္ေပး ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ စနစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ရွင္သန္အသက္၀င္ေနဆဲျဖစ္သလို ေက်းရြာအဆင့္၌ ရြာသူရြာသားအခ်င္းခ်င္းႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအၾကား အျပန္ အလွန္အက်ိဳးျပဳရာ၌ လူမႈေရးအရ တရားမွ်တမႈရွိေစရန္ စည္းၾကပ္ထိန္းေက်ာင္းေပးေနဆဲပင္ျဖစ္ သည္။ ဤစနစ္မ်ား၌ ရပ္ရြာတြင္းရွိ ေျမယာႏွင့္ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားအေပၚ ရပ္ရြာလူထု၏ ထိန္းခ်ဳပ္စီမံပိုင္ခြင့္အာဏာႏွင့္ ယင္းတို႔၏ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈပံုစံမ်ားအေပၚ စည္းၾကပ္ထိန္း ေက်ာင္းမႈစနစ္မ်ား ပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဤစနစ္မ်ားကို စာထက္အကၡရာတင္ထားျခင္း မရွိေသာ္လည္း မည္သူက မည္သည့္ေျမကို မည္သည့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ မည္မွ်ၾကာေအာင္ အသံုး ျပဳႏိုင္သည္ကို ေက်းရြာအတြင္းႏွင့္ ေက်းရြာအခ်င္းခ်င္းၾကား အစဥ္အဆက္ ရွင္းလင္းျပတ္သားစြာ လက္ခံအသိအမွတ္ျပဳထားၾကၿပီးျဖစ္သည္။ 

လက္ရွိအခ်ိန္၌ ဤစနစ္မ်ားသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ ဖိအားေပးျခိမ္းေျခာက္ခံေနရၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၂ ခု ႏွစ္အတြင္း၌ ဦးသိန္းစိန္ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရသည္ လယ္ယာေျမဥပေဒႏွင့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒဟူသည့္ ဥပေဒသစ္ႏွစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းက်င့္သံုးလာခဲ့သည္။ ဤဥပေဒသစ္မ်ားက အႀကီး စားေျမယာလုယူ သိမ္းဆည္းမႈမ်ားကို တရား၀င္ဥပေဒေဘာင္အတြင္းမွ ေဖာ္ေဆာင္ႏိုင္ေစရန္ ခြင့္ျပဳ ေပးခဲ့သည္။ လယ္ယာေျမဥပေဒအရ ေျမခြန္ေျပစာ(LUCs)ျဖင့္ ေစ်းကြက္၌ ေရာင္းႏိုင္ ၀ယ္ႏိုင္ အ ေပါင္ခံႏိုင္၍ လႊဲေျပာင္းႏိုင္သည့္ ေရာင္းကုန္ျဖစ္လာခဲ့သည္။ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းဥပေဒအရ အစိုးရအေနျဖင့္ လက္ေတြ႔၌ ရပ္သူရြာသားမ်ားပိုင္ဆိုင္လ်က္ရွိသည့္ စိုက္ပ်ိဳးေျမမ်ားႏွင့္ သစ္ေတာေျမမ်ားကို ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ တရား၀င္လုပ္ပိုင္ခြင့္ လႊဲေျပာင္းခ်ထားႏိုင္ ရန္ ခြင့္ျပဳေပးလိုက္သည္။ ယင္းနယ္ေျမမ်ား၌ ကုန္းျမင့္ေတာင္တန္းေဒသမ်ားရွိ အထူးသျဖင့္ အနား ေပးစိုက္ကြက္မ်ားအပါအ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာေျမမ်ားႏွင့္ တရား၀င္အမည္ေပါက္မွတ္ပံုတင္ထား ျခင္းမရွိသည့္ ေျမနိမ့္ေဒသေျမယာမ်ားပါ အက်ံဳး၀င္လ်က္ရွိသည္။    

စိုးရိမ္ဖြယ္ရာအေကာင္းဆံုး ကိစၥရပ္မွာ တရား၀င္အမည္ေပါက္ေျမခြန္ေျပစာမ်ား သို႔မဟုတ္ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးကတ္လက္၀ယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားပင္ အနည္းအက်ဥ္းမွ်သာရွိသည့္ ကုန္းျမင့္ေဒသမ်ား၌ အစဥ္ အလာတစ္ရပ္လို က်င့္သံုးလာခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုမ်ား၏ ေရႊ႕ေျပာင္းေတာင္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရး အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ လက္ရွိေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို ဤဥပေဒသစ္မ်ား၌ ထည့္သြင္းအသိအမွတ္ျပဳထားမႈ မရွိျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အမွန္တကယ္တမ္း၌လည္း ဥပေဒသစ္မ်ား သည္ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားပိုင္ဘံုေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳထား ျခင္းအလ်ဥ္းမရွိေပ။ ထို႔ထက္ပို၍ဆိုရေသာ္ ယင္းဥပေဒမ်ားသည္ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း နည္းပါးလြန္းျခင္းႏွင့္ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာျမင့္လာခဲ့သည့္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမေဒသမ်ားမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာစစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ၾကရသည့္ သိန္းႏွင့္ခ်ီသည့္ တိုင္းရင္းသားလူ ထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေနရပ္ျပန္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးကိုပင္ မ်က္ကြယ္ျပဳလ်က္ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ ပုဂၢလိကက႑ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားကိုသာ သီးျခားကြက္၍ အက်ိဳးခံစားခြင့္ ျပဳထားသည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရ၏ သံုးပံုတစ္ပံုမွ်ေသာ လူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာကို စေတးခံခ်ႏွင္း၍ အႀကီးစားႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြား မ်ားကိုသာလွ်င္ ေရွ႕တန္းတင္သည့္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤဥပေဒမ်ားေအာက္ရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိသည့္ ေက်းရြာပိုင္သစ္ေတာမ်ား၊ ေရေ၀ေရ လဲနယ္ေျမမ်ား၊ ငါးကန္မ်ားႏွင့္ စားက်က္ေျမကဲ့သို႔ေသာ သယံဇာတအရင္းအျမစ္မ်ားသည္ ရပ္ရြာ တြင္း အထူးသျဖင့္ အထိခိုက္လြယ္သည့္ အိမ္ေထာင္မိသားစုမ်ား၏ ညအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းလုပ္ ငန္းမ်ားႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါေနလင့္ကစား လုယူသိမ္းဆည္းခံရႏိုင္ေျခ အျမင့္ဆံုး အေျခအေနမ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ရလ်က္ရွိသည္။ အေသးစားလက္လုပ္လက္စား ေတာင္သူငယ္မ်ား သည္ ဤဥပေဒေအာက္၌ “က်ဴးေက်ာ္မ်ား”အျဖစ္ ေခါင္းစဥ္တပ္သမုတ္ခံေနရလ်က္ရွိသည္။ ဥပေဒအ ရ စီးပြားျဖစ္စက္မႈသီးႏွံစိုက္ခင္းမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆံုးေျမဧက ၅၀၀၀၀ ခန္႔ကို ႏွစ္ ၃၀ အငွားစာခ်ဳပ္ ျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျပဳထားသည့္အျပင္ လိုအပ္ပါက ဆက္လက္သက္တမ္းတိုး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ရန္လည္း ခြင့္ျပဳေပးလ်က္ရွိသည္။ ဤဥပေဒသစ္မ်ားႏွင့္ နဖူးေတြ႔ဒူးေတြ႔ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေနၾကရသည့္ ႏိုင္ငံ တစ္လႊားရွိ တိုင္းရင္းသားလူထုလူတန္းစား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက “က်ေနာ္တို႔ဆီမွာ ေျမလြတ္၊ ေျမ လပ္နဲ႔ ေျမရိုင္းဆိုတာ ဘယ္တုန္းကမွ မရွိခဲ့ဖူးဘူး”ဟု TNI အား အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာဆိုလာခဲ့သည္။ ဤ ကဲ့သို႔ေသာ အသံုးအႏႈန္းမ်ိဳးသည္ တိုင္းရင္းသားဘာသာစကားအေတာ္မ်ားမ်ား၌ လံုး၀မရွိခဲ့ဖူးသည့္ စကားရပ္ပင္ျဖစ္ေနသည္။     

ဤကဲ့သို႔ ဆိုးရြားလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာအခ်ိဳ႕ကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနျဖင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အေစာပိုင္း အာဏာမလႊဲမီစပ္ၾကား ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမွ အမ်ိဳးသားေျမအသံုးခ်မႈမူ၀ါဒ(NLUP)တစ္ရပ္ ကို ျပ႒ာန္းအတည္ျပဳခဲ့သည္။ NLUP ၌ တိုင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၏ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား၊ ဓေလ့ထံုး တမ္းဆိုင္ရာ ေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္ အခြင့္အေရးမ်ား၊ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား(IDPs)၏ ေနရပ္ျပန္ခြင့္ႏွင့္ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပန္လည္ရ ယူခံစားပိုင္ခြင့္တို႔ကို အသိအမွတ္ျပဳ အကာအကြယ္ေပးသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါ၀င္လ်က္ရွိသည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ NLUP ႏွင့္ လူထုေဆြးေႏြးတိုင္ပင္ပြဲ လုပ္ငန္းစဥ္၏ စံခ်ိန္စံႏႈန္းအရ အသစ္ျပ႒ာန္းမည့္ အနာဂတ္ေျမယာဥပေဒသစ္မ်ားအားလံုးသည္ NLUP ၏ စံအတိုင္းျဖစ္ရမည္ဟူသည့္ စည္းတစ္ခုကို ခ်မွတ္ေပးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိလူထုလူတန္းစားမ်ား လက္ခံရရွိေနသည့္အရာမွာ ပို၍စံ ေလွ်ာလာသည့္ ေျမယာဥပေဒအပ်က္အစီးတစ္ခုသာျဖစ္ေနသည္။ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ VFV ဥ ပေဒသည္ NLUP ကို ဥေပကၡာျပဳရံုမွ်မက ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းပင္ ဆန္႔က်င္ကြဲလြဲေနသည္။    

ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ ဆင္းသြားၿပီးေနာက္ အေစာပိုင္းအေျခအေန၌ ဒီမိုကေရစီ ထံုးနည္းစံက်ေရြးေကာက္ တင္ေျမွာက္ခံခဲ့ရသည့္ NLD အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားရွိ ေက်းလက္ေနလက္လုပ္လက္စား ျပည္သူမ်ား၏ အေရးကိစၥမ်ားကို အထူးအေလးေပးစဥ္းစားေပးလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္တႀကီးရွိခဲ့ၾက သည္။ ၎တို႔၌ ပါတီႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကို တစ္ခဲနက္မဲေပးခဲ့ၾကသည့္ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့ၾကသည္။ ထင္သာျမင္သာရွိသည့္ အေရြ႕တစ္ခုအေန ျဖင့္ NLD အစိုးရသည္ ယမန္ႏွစ္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္က ေျမယာဥပေဒေဟာင္းမ်ားကိုသာ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္လာခဲ့သည္။ 

မည္သို႔ဆိုေစ ေနာက္ပိုင္း၌ အစိုးရသစ္ ျပင္ဆင္အတည္ျပဳလိုက္သည့္ ဥပေဒသစ္မ်ားသည္ နဂိုရွိရင္းစြဲ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားထက္ပင္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့ေၾကာင္း လူထုမွ တျဖည္းျဖည္းသိျမင္နားလည္လာခဲ့ သည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မွစ၍ ေျမသိမ္းအက္ဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္တြင္ ဒုတိယျပင္ဆင္ခ်က္မူကို ထပ္မံတင္သြင္းခဲ့သည္။ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဤေျမသိမ္းဥပေဒမူၾကမ္းသည္ ကုလသမဂၢဌာေနတိုင္းရင္းသားမ်ားဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတမ္းကဲ့သို႔ေသာ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္လူ႔အခြင့္အေရး ဥပေဒက်င့္ထံုးမ်ားကို လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရန္ ပ်က္ကြက္လ်က္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရႈျမင္လ်က္ရွိသည္။ လူထုလူတန္းစားမ်ား ၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာေျမယာအခြင့္အေရး၊ IDPs ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ မူလရပိုင္ခြင့္အခြင့္ အေရးမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေဘးဆီးရန္ကာေပးထားျခင္းမရွိသည့္ အခင္းအက်င္းမ်ိဳး၌ ေနာက္ ဆက္တြဲဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္ထိခိုက္မႈမ်ား အလြန္ျပင္းထန္လာႏိုင္သည္။ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ အစိုးရအေနျဖင့္ အဆိုပါဥပေဒမ်ားအေပၚ အမ်ားျပည္သူလက္ခံသေဘာတူလာေစရန္ႏွင့္ လူမႈေရး က်င့္၀တ္မ်ားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီလာေအာင္ မည္သို႔ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ရအလြန္ခဲ ယဥ္းလ်က္ရွိသည္။     

၂၀၁၈ ခုႏွစ္ VFV ဥပေဒ၌လည္း လူမုန္းမ်ားလွသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမလပ္ႏွင့္ ေျမရိုင္းသေဘာတရားကို အားျဖည့္ေထာက္ခံထားသည္။ ဥပေဒအရ မွတ္ပံုမတင္ရေသးသူမ်ားႏွင့္ မိမိတို႔၏ ေျမတစ္စိတ္တစ္ ပိုင္းကို မွတ္ပံုတင္လိုသူမ်ားအား ေျခာက္လအတြင္းမွတ္ပံုတင္ရန္ ရာဇသံေပးလာခဲ့ျပန္သည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ ဤဥပေဒသည္ ေျမယာမွတ္ပံုတင္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကမာၻအႏွံ႔ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိသည့္ ျပႆနာမ်ားကို လံုး၀ဥေပကၡာျပဳလ်က္ရွိသည္။ အလားတူပင္ မွတ္ပံုတင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလာသူမ်ားအားလည္း အေနာက္တိုင္းဟန္စြက္လြန္းသည့္ ပုဂၢလိကပစၥည္းဥစၥာပိုင္ဆိုင္ခြင့္ကို အသားေပးလြန္းသည့္ ေျမယာေစ်းကြက္အခင္းအက်င္းမ်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ျပႆနာမ်ား၌ ပိတ္မိသြားေစလ်က္ရွိသည္။ ထိုနည္းတူပင္ VFV ဥပေဒသစ္၌ မိမိတို႔၏ ေျမယာကို မွတ္ပံုတင္ျခင္းမရွိသူမ်ားႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ ရန္ပ်က္ကြက္သူမ်ားကို ေငြဒဏ္ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ႏိုင္ရန္ စိုင္းျပင္းလာခဲ့ျခင္းကလည္း တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသမ်ားရွိ ေျမယာမ်ားအေပၚ မွီခိုအသက္ရွင္လ်က္ရွိသည့္ လူထုလူတန္းစား မ်ားကို ရာဇ၀တ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ႀကီးေလးျပင္းထန္သည့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္ရန္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အပ္ႏွင္း ေပးလ်က္ရွိသည္။   

သို႔ျဖစ္၍ ဤဥပေဒသစ္သည္ လက္ေတြ႔ေျမျပင္၌ အတင္းဖိအားေပးမႈမပါရွိဘဲ သို႔မဟုတ္ အင္အားသံုး ျခင္းမရွိဘဲ အာဏာသက္၀င္လာႏိုင္ေျခရွိမရွိ စိတ္ကူးပုံေဖာ္ရန္ ခဲယဥ္းလ်က္ရွိသျဖင့္ ဥပေဒျပ႒ာန္းသူ မ်ားက ေနာက္ဆံုးေလွ်ာက္ထားရမည့္ရက္ကန္႔သတ္ခ်က္ႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားကိုခ်မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေန႔တစ္ရက္တည္းျဖင့္ ဤျပင္ဆင္အတည္ျပဳခ်က္သည္ မိမိတို႔၏ ဘိုးဘြားပိုင္ေျမမ်ားအေပၚ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနထိုုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္လာခဲ့ၾကသည့္ သန္း ေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုလူတန္းစားမ်ားကို “က်ဴးေက်ာ္မ်ား”အျဖစ္ စာရင္းသြင္းလိုက္ရံုမွ်မက ျပစ္ မႈေၾကာင္းအရ အေရးယူ၍ ေထာင္ဒဏ္မ်ားခ်မွတ္သြားရန္ ျခိမ္းေျခာက္လာခဲ့သည္။  တိုင္းရင္းသားလူ လူထုလူတန္းစား ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ဒီဥပေဒက က်ေနာ္တို႔အေပၚ စစ္ေၾကညာလိုက္တာပါပဲ”ဟု ေျပာဆိုသြားခ့ဲသည္။

ဤကဲ့သို႔ေသာ ဖိအားေပးမႈကို တုန္႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ဒို႔ေျမကြန္ရက္(LIOH)ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပြင့္လင္း ျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေရး မဟာမိတ္အဖြဲ႔(MATA)ဟူသည့္ ျပည္တြင္း ကြန္ရက္ႏွစ္ ခုက သက္ဆိုင္ရာ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူထုလူတန္းစားမ်ားႏွင့္ ထဲထဲ၀င္၀င္ေဆြးေႏြးတိုင္ ပင္၍ VFV ဥပေဒပယ္ဖ်က္ေပးေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ေျမယာဥပေဒသစ္တစ္ရပ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းေပးရန္ အစိုးရအား တိုက္တြန္းေတာင္းဆိုသည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ ဒို႔ေျမကြန္ရက္ သည္ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစံုပါ၀င္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း(၆၀)ေက်ာ္ျဖင့္ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ လက္လုပ္လက္စားေတာင္သူမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးမည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ ျဖင့္ ဖဲြ႔စည္းတည္ေထာင္ထားသည့္ ကြန္ရက္တစ္ခုျဖစ္သည္။ MATA သည္ တြင္းထြက္သယံဇာတတူး ေဖာ္ေရးက႑ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရးႏွင့္ တာ၀န္ယူတာ၀န္ခံမႈရွိေစမည့္ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ား ေရးဆြဲက်င့္ သံုးရန္ တြန္းအားေပးလ်က္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံတစ္နံတစ္လ်ားမွ ျပည္တြင္းအရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေပါင္း ၄၁၈ ဖြဲ႔ျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အမ်ိဳးသားစၾကၤန္တစ္ရပ္ျဖစ္သည္။  

ဒို႔ေျမကြန္ရက္၏ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူက “ဒီဥပေဒဟာ တိုင္းရင္းသားနယ္ေျမေဒသေတြမွာ အႀကီးအ က်ယ္ ပဋိပကၡျဖစ္လာေစတဲ့” အလားအလာကို ျမင့္တက္လာေစတယ္ဟု ေျပာဆိုထားသည္။ “ဒါက နည္းပညာဆိုင္ရာ ကိစၥထက္ ႏိုင္ငံေရးနည္းအရ ေျဖရွင္းသင့္တဲ့ ကိစၥရပ္တစ္ခုပါ။” လူထုလႈပ္ရွားမႈ သည္ Facebook တစ္ခြင္၌ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိခဲ့သည့္အျပင္ မီဒီယာမ်ား၏ အေလး ထားအာရံုစိုက္မႈကိုပါရရွိခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ လူထုလႈပ္ရွားမႈ၏ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားႏွင့္ သေဘာထား မ်ားကို ပဲ့တင္ထပ္၍ အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာကလည္း သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ား က်ယ္က်ယ္ ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ ယင္းတို႔၌ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔ (UNA တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမဟာမိတ္အဖြဲ႔)၊ ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး (KNU - တိုင္း ရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔)၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ေနရသူ မ်ား၊ လတ္တေလာလိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကရင္နီေျမယာညီလာခံထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ကယန္း အဖြဲ႔အစည္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ ဘံုသေဘာထား ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္မ်ား ပါ၀င္လာခဲ့သည္။ ၎တို႔ အားလံုးလိုလိုသည္ VFV ဥပေဒႏွင့္ ပတ္သက္၍ အထူးတလည္စိုးရိမ္ပူပန္လ်က္ရွိၿပီး ဖ်က္သိမ္းေပး ရန္ လိုလားေနၾကသည္။    

KNU သည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္မ်ားကတည္းက ကိုယ္ပိုင္ေျမယာမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္က်င့္သံုးလာခဲ့သည့္ အဖြဲ႔အ စည္းတစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၌ ျပန္လည္ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့သည္။ KNU ၏ မူ၀ါဒအတြင္း၌ တိုင္း ရင္းသားမ်ား၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းဆိုင္ရာႏွင့္ အမ်ားဆိုင္ဘုံေျမယာအခြင့္အေရးမ်ားသာမက စစ္ေဘးဒုကၡ သည္မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ခဲ့ရသူမ်ား၏ ေျမယာဆိုင္ရာ လူ႔အခြင့္အေရး မ်ားကို အတိအလင္းထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ေသာင္တင္ေရမက်ျဖစ္ေနသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ ငန္းစဥ္အတြင္း ဤအေျခခံမူမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးရန္ KNU ဖက္မွ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ေသာ္ လည္း ျမန္မာစစ္တပ္(တပ္မေတာ္) ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ဆန္႔က်င္ကန္႔ကြက္မႈႏွင့္ NLD ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၏ အားတက္သေရာ ေထာက္ခံေျပာဆိုမႈမရွိခဲ့သျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈမရရွိခဲ့ေပ။ ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္း ရာ၌ မည္သည့္တိုးတက္မႈမွ် မရွိခဲ့သျဖင့္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ KNU သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၏ တရား၀င္အစည္းအေ၀းမ်ားအားလံုးမွ ႏႈတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။     

ဆိုးသည္ထက္ ပိုမိုဆိုးရြားလာခဲ့သည့္ အက်ပ္အတည္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းလိုပါက အစိုးရအေနျဖင့္ နယ္ခံလူထုလူတန္းစားမ်ား၏ ေျမယာမ်ား လုပ္ယူသိမ္းဆည္းခံရျခင္းမရွိေစရန္ အကာအကြယ္ေပးရ မည္ျဖစ္သည္။ ေျမယာႏွင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဥပေဒမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားအားလံုးအတြက္ အေသးစားတစ္ပိုင္တစ္ႏိုင္ ေတာင္သူငယ္ေလးမ်ား၏ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေလးစား အသိအမွတ္ျပဳ၍ အားေပးအားေျမွာက္ျပဳရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ေျမယာ၊ ေရ၊ သားငါးႏွင့္ သစ္ေတာ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဓေလ့ထံုးတမ္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ဘံုေျမယာလုပ္ပိုင္ခြင့္စနစ္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳ ေပးျခင္းသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတြင္းအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးကို တည္ေဆာက္ရာ၌ အလြန္အေရးပါသည့္ တာထြက္ေျခလွမ္းတစ္ရပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ မိမိတို႔၏ သေဘာဆႏၵအတိုင္း သက္ဆိုင္ရာဘိုးဘြားပိုင္နယ္ေျမမ်ားသို႔ ေနရပ္ျပန္လိုၾကသည့္ ဆယ္စု ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ စစ္ပြဲစစ္ဒဏ္မ်ားကို ခါးစည္းခံခဲ့ၾကရေသာ္လည္း ေဘးဖယ္ခံထားၾကရသည့္ IDPs ႏွင့္ စစ္ေဘးဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ေရွရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲသည့္ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းအေထာက္အပ့ံ မ်ား ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးရန္ အလြန္အေရးႀကီးပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသူနိုင္ငံသားမ်ားအားလံုး၏ ေျမ ယာဆိုင္ရာ ရပိုင္ခြင့္လူ႔အခြင့္အေရးကို အသိအမွတ္ျပဳ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမရွိခဲ့လွ်င္ ဒီမိုကေရစီ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အလားအလာမ်ား ဆက္လက္ေမွးမွိန္ေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ 

 

Ideas into movement

Boost TNI's work

50 years. Hundreds of social struggles. Countless ideas turned into movement. 

Support us as we celebrate our 50th anniversary in 2024.

Make a donation