“အၾကပ္အတည္းကို အလကားမျဖစ္ေစနဲ႔”

ကိုဗစ္-၁၉ ကပ္ေဘးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာအုပ္စိုးစီမံေရး အခြင့္အလမ္း
01 June 2020
Paper

ကပ္ေဘးအၿပီး ကမၻာႀကီးတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာအနာဂတ္မ်ိဳးကို ေမၽွာ္လင့္နိုင္မည္နည္းဟု က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ ေဆြးေႏြးၾကျခင္းမ်ားေပၚလာေအာင္ ကိုဗစ္၁၉က ႏွိုးဆြေပးပါသည္။ စီးပြားေရးနယ္ပယ္တြင္ စိုးမိုးေနေသာ အျငင္းအခုံတစ္ခုမွာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႏွင့္သက္ဆိုင္သည္။ ကပ္ေဘးေၾကာင့္ ေကာ္ပိုရိတ္တို႔ လႊမ္းမိုးထားေသာ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာစနစ္ႀကီးမ်ား၏ ထိလြယ္ရွလြယ္ရွိပုံမ်ား ထင္ရွားလာၿပီး စားနပ္ရိကၡာႏွင့္စိုက္ပ်ိဳးေရးအဖြဲ႕ႀကီး FAOႏွင့္ မဟာမိတ္ေအဂ်င္စီမ်ားက ျမင္ေနၾကသကဲ့သို႔ ထိုေကာ္ပိုရိတ္ႀကီးစိုးေသာစနစ္မွာ အေျဖမဟုတ္ေၾကာင္း ယခုစာတမ္း တြင္ေထာက္ျပထားပါသည္။

In collaboration with


ငတ္မြတ္မႈမ်ားႏွင့္ အာဟာရခ်ိဳ႕တဲ့မႈမ်ား က်ယ္ျပန႔္စြာ မျဖစ္ေပၚေစေရး အလို႔ငွာ ေလာေလာဆယ္တြင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းမ်ားအား ပိတ္ဆို႔ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးေရးမွာ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ေရရွည္အတြက္ကိုမူ ျပင္ပစားနပ္ရိကၡာမမွီခိုရေစေရး၊ စားနပ္ရိကၡာ အုပ္စိုးစီမံေရးတို႔ဆီသို႔ ေရာက္ရွိနိုင္ေအာင္ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္မႈစနစ္ႀကီးကို မဟာဗ်ဴဟာက်က်ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲၾကရာတြင္ ကမၻာ့အရင္းရွင္ စီးပြားေရးက ေမြးထုတ္လိုက္သည့္ လူတန္းစား မညီမၽွမႈ၊ ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားမႈ၊ ေဂဟစနစ္မတည္ၿငိမ္ယိုယြင္းမႈ၊ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအဟကြာျခားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ဉီးတည္သည့္ တိုးတက္သည့္ အေတြးအျမင္သစ္မ်ားကို အေျခခံေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း တိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။