စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ သေဘာတရားႏွင့္ ယင္း၏ ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးကို သက္ေရာက္မႈ

A Myanmar Commentary by Kyaw Lynn
08 April 2022
Article

ယခုသတင္းပတ္အတြင္းတြင္ ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ျမန္မာတပ္မေတာ္မွ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ “လူမ်ိဳးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈ” စြပ္စြဲခ်က္ကို သည္ဟိတ္ၿမိဳ႕ရွိ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ုံးမွာ စုံးစမ္းၾကားနာလ်က္ ရွိပါသည္။ ထိုစဥ္ ၂၀၂၀ ႏိုဝင္ဘာ အလြတ္သေဘာအပစ္အခတ္ရပ္စဲမႈ ၿပီးေနာက္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရား ခ်ဲ႕ထြင္မႈလုပ္ေနေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း မေသခ်ာေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေျခအေနတစ္ခုလို ျဖစ္ေနပါသည္။ ယခုသုံးသက္ခ်က္တြင္ေတာ့ ကိုေက်ာ္လင္းမွ စစ္ေကာင္စီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚ ေနေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအားၿပိဳင္မႈမ်ားကို ဆန္းစစ္ထားၿပီး၊ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း လူမ်ိဳးတိုင္းပါဝင္ႏိုင္ေသာ ‘ေခတ္သစ္အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသ’ တစ္ခု အတြက္ အျမင္သစ္တစ္ခုကိုလည္းတင္ျပေဆြးေႏြးထားပါသည္။

Authors

COVID-19 တတိယလႈိင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရေသ့ေတာင္ေက်း႐ြာ၏ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးျခင္း ၊၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္။ ဓါတ္ပုံ
COVID-19 တတိယလႈိင္းကို တုံ႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ရေသ့ေတာင္ေက်း႐ြာ၏ စာသင္ေက်ာင္းတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္မွ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အရာရွိမ်ားက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ မႈေပးျခင္း ၊၂၀၂၁ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၉ ရက္။ ဓါတ္ပုံ / Photo credit Frontier Myanmar

ယခုလသည္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာင္စီ (န.စ.က) ၏ ျမန္မာျပည္တြင္း စစ္အာဏာသိမ္းမႈ ၁ ႏွစ္ ျပည့္ကာလျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ေဒသအမ်ားစုတြင္ လက္နက္ကိုင္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေသာနည္း ၂ ခု စလုံးျဖင့္ စစ္အစိုးရကိုဆန႔္က်င္မႈမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနပါသည္။ ထိုစဥ္ရကၡိဳင္ျပည္၌ သိသာေသာ ဆန္က်င့္ဖက္အေျခအေနတစ္ခု ျဖစ္ေပၚလ်က္ရွိေပသည္။ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တို႔ၾကားတြင္ရွိေနေသာ “အႏုတ္သေဘာၿငိမ္းခ်မ္းေရး” (သို႔) “အလြတ္သေဘာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး” အေျခအေနတစ္ခုမွာ ၁ ႏွစ္ေက်ာ္သည္ထိ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔အေျခအေနသည္လည္း ၂၀၂၀ အေထြေထြေ႐ြးေကာက္ပြဲၿပီးသည့္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ အတြင္း ႏွစ္ဖက္လက္နက္ကိုင္ေတြၾကားတြင္ မေမွ်ာ္လင့္ထားေသာ စစ္ေျပၿငိမ္းေရးသေဘာတူညီမႈ တစ္ခုကေန စတင္ခဲ့ျခင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးတည္ထားၾကေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးအေျခအေနမ်ားသည္ တင္းမာၿပီး၊ မေသမခ်ာျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ၎ကို လြန္ခဲ့ေသာ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ေမာင္ေတာေျမာက္ဖက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ေသာ တပ္မေတာ္ႏွင့္ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ၾကားျဖစ္ခဲ့ေသာ ပြတ္တိုက္မႈကေန ျပသလ်က္ရွိၿပီး၊ ႏွစ္ဖက္ စလုံးကို ေသဆုံးဒါဏ္ရာရေစခဲ့ၿပီး၊ ယခုလအစမွာ ျဖစ္ခဲ့ေသာ လက္ပံေတာင္ၾကားက တိုက္ပြဲမ်ား ၿပီးေနာက္မွာလည္း စိုးရိမ္မႈမ်ားကို ျမင့္တက္ေစခဲ့ပါသည္။ တဖက္မွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အက်ပ္အတည္းကို မေျဖရွင္းႏိုင္ေသးဘဲ၊ ဘဂၤလားေဒရွ႕္-ရကၡိဳင္ျပည္နယ္စပ္တေလွ်ာက္တြင္ အာရ္ကန္႐ိုဟင္ဂ်ာ ကယ္တင္ေရးတပ္မေတာ္(အာဆာ)အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕လာရပါသည္။ ၁ ႏွစ္ေလာက္ တည္ၿငိမ္ေနၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ေတာ့ ရကၡိဳင္ျပည္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းသည့္ နယ္ေျမတစ္ခုလို႔ ေျပာလို႔မရ ေသးေပ။

ယခုကဲ့သို႔ ထူးျခားမႈမ်ား ျဖစ္ေနသလို ႏိုင္ငံ့တျခားေဒသမ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအေ႐ြ႕သည္ မည္သည့္ေၾကာင့္ မတူေသာျမန္ႏႈန္း၊ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေပၚေန သည္ကိုလည္း နားလည္ဖို႔ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထိပ္တိုးတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ သိသာစြာ ေလ်ာ့က်သြားေသာ္လည္း၊ ရကၡိဳင္ျပည္ အနာဂတ္သည္ ေသခ်ာမႈမရွိေသးဘဲ၊ လက္ရွိနယ္ေျမ သည္လည္း (၂၀၂၁) ေဖေဖၚဝါရီကတည္းက န.စ.က မွ ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ၾကားမွာ ျပင္းထန္ေသာ အာဏာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈတစ္ခုကို ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ “ရကၡိတ လမ္းစဥ္” (The Way of Rakhita) အေတြးအေခၚျဖင့္ ေရရွည္တြင္ ရကၡိဳင္ျပည္သစ္တစ္ခုကို ထူေထာင္ရန္အတြက္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ၂၀၁၉ ဒီဇင္ဘာလတြင္ ေၾကညာခဲ့ေသာ အဖြဲ႕တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေနာက္ခံေတြၾကားမွာ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေရးအဖြဲ႕ျဖစ္ေသာ ‘ရကၡိဳင္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕’သည္ ၎၏ “ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရး” (State-Building) အစီစဥ္ျဖင့္ ၂၀၂၀ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲၿပီးကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားကို ဆက္လက္ထူေထာင္ေနပါသည္။ ယခုလိုလုပ္ေဆာင္မႈ မ်ားသည္လည္း စစ္အာဏာသိမ္းၿပီးသည့္ေနာက္တြင္ န.စ.က မွ လုပ္ေဆာင္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ား ျပည္လည္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ပြတ္တိုက္မႈမ်ားျဖစ္ေနၿပီး၊ ထိုကဲ့သို႔ ျမင္ကြင္းမ်ား ကိုလည္း ယေန႔ရကၡိဳင္ျပည္အႏွံအျပား (အထူးသျဖင့္ နယ္ဖက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕စြန္မ်ား) မွာ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပည္သူအမ်ားအျပားသည္လည္း လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေတြက နယ္ေျမတဝွမ္းလုံးမွာ စတင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္“စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ” ေအာက္မွာ ေနထိုင္ေနၾကရပါသည္။

ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားသည္လည္း သည္ေလာက္ႏွင့္ မဆုံးေသးေပ။ ယခုအေျခအေနမ်ားကိုလည္း ႏိုင္ငံ့တျခားေတြေဒသေတြႏွင့္ ခြဲျခားလို႔မရေပ။ ရကၡိဳင္ျပည္သည္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုအေနျဖင့္သာ ျဖစ္ေနေသးေသာေၾကာင့္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းမွာ ျဖစ္ေန ေသာ ျဖစ္ေပၚတိုးတက္မႈမ်ားကို တႏိုင္ငံလုံးအဆင့္ စင္ၿပိဳင္အစိုးရျဖစ္မႈထက္ “ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာမႈ” (emerging state within a state) အျဖစ္သာ သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔ အေရးႀကီးသည္မွာ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းျဖစ္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏွင့္ ထိုင္းနယ္စပ္မ်ား တြင္ ျဖစ္ေနေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား ထိမ္းခ်ဳပ္ထားသည့္ ေနရာမ်ား (non-state armed groups` controlled areas) ႏွင့္မတူေသာ ကိုယ္ပိုင္ထူးျခားခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

ယခုသုံးသပ္ခ်က္သည္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ မတူညီထူးျခားေသာ ဦးတည္ခ်က္မ်ားသည္ မေသခ်ာလွေသာ ျမန္မာျပည္အနာဂတ္အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ သက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိႏိုင္သလဲ ဆိုေသာအျမင္ ကိုအေျခခံၿပီး ေဆြးေႏြးထားျခင္းျဖစ္ပါသည္။

စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ ျမင္ကြင္းတခ်ိဳ႕

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာအတြက္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈလကၡဏာမ်ားကို ရကၡိဳင္ျပည္တဝွမ္းလုံး ႏွင့္ လက္ရွိခ်င္းျပည္ထဲရွိ ဆက္စပ္နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါသည္။ စစ္ေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရး အရဆိုလွ်င္ ၿမိဳ႕ေတာ္စစ္ေတြမွ အမ္း-ရန္ကုန္အေဝးေျပးလမ္းမႀကီး တစ္ေလွ်ာက္သည္ အဓိက ပိုင္းျခားထားေသာ စည္းေၾကာင္းတစ္ခုလိုျဖစ္လာၿပီး၊ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္တပ္ဖြဲ႕ဝင္ အမ်ားအျပားကို လည္း အဆိုပါလမ္းမႀကီး၏ အေရွ႕ေျမာက္ဖက္ ကီလိုမီတာအနည္းငယ္အတြင္းမွာကို ေတြ႕ႏိုင္ပါ သည္။ ထိုလမ္းသည္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းမွာ အရွည္ဆုံးလမ္းျဖစ္ပါသည္။ ေျမျပင္သတင္းအရ ဆိုလွ်င္ ေက်ာက္ေတာ္မွသည္ အေရွ႕ေျမာက္အိႏၵိယေဒသ၊ မီဇူရံျပည္နယ္တစ္ေရာက္အထိ ခ်င္းျပည္ေတာင္ပိုင္း ပလတ္ဝကိုျဖတ္သြားေသာ ကုလားတန္ျမစ္ အေရွ႕ႏွင့္အေနာက္တစ္ေလွ်ာက္ လုံးတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္၏ လုံၿခဳံေရးဂိတ္ေတြကို ေတြ႕ႏိုင္သည္လို႔ ဆိုပါသည္။ ထို႔အျပင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕အနီး ပုဏၰားကြၽန္းမွသည္ ဘဂၤလားေဒေရွ႕္နယ္စပ္တစ္ေလွ်ာက္အထိ ရေသ့ေတာင္၊ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာကို ဆက္သြယ္ထားေသာ လမ္းမႀကီးတစ္ခုသည္လည္း ပဋိပကၡျဖစ္ေလ့ျဖစ္ထရွိေသာ လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာစစ္တပ္မွ ရံဖန္ရံခါ ပိတ္ဆို႔ထား ေလ့ရွိပါသည္။

တျခားေသာ ပဋိပကၡျဖစ္ေလ့ရွိေသာ ေျမာက္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ေတြျဖစ္သည့္ စစ္ေတြ၊ ေျမပုံႏွင့္ ေပါက္ေတာ နယ္ေတြမွာတာ့ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ပြတ္တိုက္မႈမ်ားမွာ နည္းပါးေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ ေျမျပင္သတင္းတခ်ိဳ႕က အဆိုပါၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္လည္း ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္ တခ်ိဳ႕ကို တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ဖို႔အတြက္ ထူေထာင္ထားသည္ကို ေတြ႕ရသည္ ဟုဆိုပါသည္။ တဖက္မွာ တပ္ေတာ္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ရမ္းၿဗဲ၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ တျခားေသာ ရကၡိဳင္ျပည္အလယ္ႏွင့္ ေတာင္ဖက္ၿမိဳ႕နယ္ ေတြမွာလည္း ေ႐ြ႕ေျပာင္းလြယ္ေသာတပ္ဖြဲ႕ မ်ားအျဖစ္ လႈပ္ရွားေနသည္ကို ေတြ႕ေနရသည္ ဟုဆိုပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေျခအေန မ်ားသည္ ခန႔္မွန္းရခက္ၿပီး၊ ေျမျပင္ အေနအထားမ်ားမွာလည္းေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ်ေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။

 ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္/ ဓါတ္ပုံ- ေဂ်ဘီ
ေလ့က်င့္ေရးကြင္းအတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္/ ဓါတ္ပုံ- ေဂ်ဘီ / Photo credit JG

ယခုကဲ့သို႔ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ၎၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ဆက္လုပ္ေနစဥ္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းမွာ အဓိကက်သည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလႈိင္းမ်ားကေတာ့ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံခန႔္ခြဲေရးေကာင္စီ (န.စ.က) ၏ ထိမ္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာပဲ ရွိေနပါေသးသည္။ ထိုအရာမ်ား တြင္ ကားဂိတ္၊ ေရဆိပ္ကမ္း၊ ဘဂၤလားေဒခ်႕္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္စပ္ဂိတ္မ်ားလည္းပါဝင္သလို၊ အေရွ႕ဖက္ရွိ ျမန္မာျပည္အလယ္ပိုင္း မေကြး၊ ပဲခူးႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးမ်ားဖက္ကို ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ ကုန္းလမ္းေၾကာင္းမ်ားလည္း ပါဝင္ပါသည္။ ၂၀၂၀ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ခဲ့ေသာ္လည္း န.စ.က သည္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းသို႔ တင္သြင္းကုန္မ်ားကို ဆက္လက္ကန႔္သတ္ထားၿပီး၊ (ရခိုင္ျပည္နယ္) နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ အဆိုပါကိစၥမ်ားကို ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အဓိကက်ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနလည္းျဖစ္ပါသည္။ ပလတ္ဝၿမိဳ႕နယ္လို ဆင္းရဲမြဲတည္ၿပီး၊ ေခါင္လြန္းေသာ ေဒသမ်ား အတြက္ေတာင္ အဓိကက်ေသာ ေဒသစားကုန္တစ္ခုျဖစ္ေသာ ဆန္ကုန္သြယ္ပို႔ေဆာင္မႈကိုလည္း တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ စာ႐ြက္စာတမ္းမပါခဲ့လွ်င္ ခြင့္မျပဳသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ ၿမိဳ႕နယ္အတြက္ ဘိလတ္ေျမ၊ ေလာင္စာဆီႏွင့္ သံထည္ပစၥည္းမ်ားကဲ့သို႔ ကုန္စည္မ်ားကို စည္ပင္သာယာအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္မပါလွ်င္ ကန႔္သတ္ထားမႈေတြလည္း ရွိေနပါသည္။

ေနာက္တစ္ဖက္မွာလည္း န.စ.က သည္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းရွိ ၎၏ စစ္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားကို ပိုမိုခိုင္ခန႔္ ေအာင္တည္ေဆာက္ေနၿပီး၊ ၎၏ လုံၿခဳံေရးအင္အားႏွင့္ ေဒသအစုအဖြဲ႕မ်ားကိုလည္း လက္နက္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈအသစ္မ်ားအျပင္ ျပန္လည္ျဖည့္တင္းေရးမ်ားကို ဆက္လုပ္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဒသခံ လူထုတခ်ိဳ႕ကေတာ့ ေနာက္တစ္ႀကိမ္စစ္ပြဲျပန္ျဖစ္ပြါးခဲ့လွ်င္ ဘူးသီးေတာင္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ဖြဲ႕နယ္ေျမမ်ားတြင္ ျပန္ေဆာက္ထား သည့္ ဘန္ကာႏွင့္ ခံတပ္အသစ္မ်ားကို ေအေအစစ္သားမ်ားအေနျဖင့္ ဖ်က္ဆီးဖို႔ ပိုခက္ခဲလိမ့္မည္ဟု ဆိုပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ မီဒီယာ၊ ေဒသခံအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ တျခားေသာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕မ်ားအပါအဝင္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းရွိ အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္လည္း န.စ.က ၏ ပိုႀကီးေသာ ႏွိပ္ကြက္မႈေအာက္တြင္ ေရာက္ရွိေနပါသည္။ အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးရွိေနေသာ္လည္း န.စ.က ထိမ္းခ်ဳပ္ ထားေသာ ေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ ႏိုင္ငံေရးေျဖေလွ်ာ့ေပးမႈ(political liberalization) မ်ား မရွိေသးသည္ ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုံၿခဳံေရးအခင္းအက်င္းကို ပိုရႈပ္ေထြးေစသည္မွာ န.စ.က မွ အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ စစ္အာဏာသိမ္းမႈၿပီးကတည္းက တႏိုင္ငံလုံးတြင္က်ယ္ျပန႔္လ်က္ရွိေသာ ျပည္သူ႔ကာကြယ္ ေရးအဖြဲ႕ (PDF) ႏွင့္ ဆက္စပ္သည္ဟု သံသယျဖင့္ ေဒသခံရခိုင္တခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးခဲ့သည္ကိုလည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ ရကၡိဳင္ျပည္ေတာင္ဖက္ ေဒေသ မ်ားျဖစ္သည့္ သံတြဲ၊ ဂြ၊ ေတာင္ကုတ္ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္လည္း ေတြ႕ရပါသည္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားက ထိုကိစၥမ်ားကို တက္ႂကြစြာဆန႔္က်င္ၾကသည္ကို မေတြ႕ရသလို၊ ယခင္က အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (NLD) ဦးေဆာင္ၿပီး၊ (ဧၿပီ ၂၀၂၁) မွာ စတင္ဖြဲ႕စည္းလိုက္ေသာ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕ကို ေထာက္ခံမႈမွာလည္း ရကၡိဳင္ျပည္ ေတာင္ဖက္ထက္ အလယ္ႏွင့္ ေျမာက္ဖက္မ်ားတြင္ ပိုအားနည္းၾကပါသည္။ ေျပာရလွ်င္ န.စ.က အစိုးရသည္ ႏိုင္ငံ့တျခားျပည္နယ္ ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ျဖစ္ေနေသာ PDF လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းမွာ လုံးဝ မျဖစ္လာႏိုင္ ေအာင္ ကန႔္သတ္ဖို႔ႀကိဳးစားေနပါသည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းေအာက္တြင္ န.စ.က အေနျဖင့္ ၎၏ အာဏာကို ဆက္ထိမ္းထားဖို႔ ရကၡိဳင္ျပည္သူေတြကို ပိုဖိႏွိပ္သည့္နည္းလမ္းမ်ားကို ဆက္လက္က်င့္သုံး ေနပါက ရကၡိဳင္ျပည္ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ၎တို႔၏ အပစ္အခတ္ရပ္စဲထားမႈ ရပ္တည္ခ်က္ အေပၚ ျပည္သူမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈကို ဆက္လက္ထိမ္းသိန္းထားရန္အတြက္ ပိုမိုခက္ခဲလာႏိုင္ပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ၁ ႏွစ္တာ ကာလတုန္းကဆိုလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္သည္ န.စ.က တက္လာၿပီးေနာက္ အတည္ၿငိမ္ဆုံးေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေနခဲ့ၿပီး၊ ၎(န.စ.က) အေနျဖင့္လည္း ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားမွ နည္းလမ္းမ်ိဳးစုံျဖင့္ အက်ိဳးရွိေနခဲ့ပါသည္။ ထိုအရာေတြထဲမွာေတာ့ စစ္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း (တျခား ပဋိပကၡေဒသမ်ားကို လိုအပ္လွ်င္ တပ္သားမ်ား ေ႐ြ႕ေျပာင္းထားႏိုင္မႈ)၊ ဘဂၤလားေဒခ်႕္ႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးထူေထာင္ျခင္း၊ ေဒသတြင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို အခြန္ ေကာက္ခံျခင္း၊ ႏွင့္ ေက်ာက္ျဖဴမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ထိ ဆက္သြယ္ထားသည့္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓါတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္းမွ အခြန္ ေကာက္ခံႏိုင္ျခင္းတို႔ ပါဝင္ပါသည္။

အေပၚယံအားျဖည့္ၾကည့္လွ်င္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ႏွင့္ န.စ.က ႏွစ္ဖြဲ႕စလုံးသည္ ၂၀၂၀ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးမွ သက္ဆိုင္ရာအက်ိဳးစီးပြါးေတြ ျဖစ္ထြန္းခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ေလ်ာ့နည္းျခင္းမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးပုစာၦတစ္ခုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ရကၡိဳင္ျပည္ အတြင္း ယခုတည္ၿမဲေနေသာ တည္ၿငိမ္မႈမွာ န.စ.က ကို ရကၡိဳင္ျပည္သူေတြက ေထာက္ခံအသိ အမွတ္ျပဳေနျခင္းႏွင့္ စ.က.စ မွ ရကၡိဳင္ျပည္ကို အင္အားျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ထိမ္းထားႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လာ သည္မဟုတ္ေပ။ ေျပာရလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း လက္ရွိတည္ၿငိမ္မႈ ျဖစ္ေနျခင္းမွာ “ရကၡိတလမ္းစိုင္” အေတြးအေခၚကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ မ်ားမွ ေ႐ြးခ်ယ္ ထားေသာ လမ္းေၾကာင္းေၾကာင့္သာ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္တမ္းေျပာရလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းမွာ အလြတ္သေဘာအပစ္အခက္ရပ္စဲေရး ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ျပည့္ဝေသာၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲေရးမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။

လႊမ္းမိုးအုပ္စိုးမႈ နယ္ပယ္၊ “အစိုးရကို မ်ိဳျခင္း” ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေလဟာနယ္

စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ၏ နယ္ပယ္ (သို႔) စနစ္ကို တသတ္မွတ္တည္းသတ္မွတ္ရန္ခက္ခဲလွေသာ္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းရွိ အင္အားစုႏွစ္ဖက္စလုံးသည္ ၂၀၂၀ အပစ္ရပ္စဲၿပီးကတည္းက အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာရရွိရန္ အျပင္းအထန္ ယွဥ္ၿပိဳင္ေနၾကပါသည္။ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အတိုင္းအဆကိုလည္း ဘဂၤလားေဒခ်႕္ႏိုင္ငံအေျခစိုက္ Pro Thomalo သတင္းဌာနႀကီးႏွင့္ မၾကာေသးခင္ အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု တြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္မွ ျမန္မာစစ္တပ္အေနျဖင့္ ၎၏ စစ္စခန္း (သို႔) ၿမိဳ႕ထဲမွထြက္လွ်င္ တပ္ရင္းႏွစ္ခုႏွင့္အထက္ အင္အားျဖင့္သာ ထြက္သြားႏိုင္ေလ့ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ လက္ခံထားေသာ အေျခအေနမဟုတ္သလို ျမန္မာစစ္သားမ်ားသည္လည္း ၎တို႔ လွည့္လည္သြားေရာက္လိုေသာအခါ ႐ြာမ်ားကို ဝင္ထြက္သြားလာေလ့ရွိၿပီး၊ လူေတြကိုလည္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကို မေထာက္ခံၾကရန္ ဖိအားေပး ေျပာၾကားေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္တပ္၏ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းသည္ ၎တို႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အားနည္းခ်က္ႏွင့္ အေျခအေန၏ ၿပိဳကြဲလြယ္မႈကိုသာ ေဖၚျပရာ ေရာက္ေနပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ဒီဇင္ဘာလအတြင္း ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ထဲတြင္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ လည္း ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ားကို‌ ေဖာ္ၫြန္းေနပါသည္။ ထိုသို႔ အျဖစ္သနစ္မ်ား ေနာက္ကြယ္က အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း ေလ့လာစုံစမ္းထိုက္ပါသည္။ အဆိုပါ အျဖစ္အပ်က္ မတိုင္ခင္တုန္း ကဆိုလွ်င္ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္းမွာ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည္ လုံးဝ နီးပါးကင္းမဲ့ခဲ့ၿပီး၊ ျပင္းျပင္းထန္ထန္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားခဲ့ၾကပါသည္။ သို႔ေပမယ့္ စစ္တပ္၏ အာဏာ သက္ေရာက္မႈကို ျပသႏိုင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒီဇင္ဘာလ အလယ္ေလာက္တြင္ က်ေရာက္ေလ့ရွိေသာ၊ ရကၡိဳင္ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္၊ စစ္ေတြမွ ၁၇ ကီလိုမီတာခန႔္သာ ကြာေဝးေသာ “ဆံေတာ္ရွင္ဘုရားပြဲ” တြင္ အျမတ္ထုတ္ႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပုံရပါသည္။ အဆိုပါ ပြဲသဘင္ ကာလအတြင္းမွာ ျမန္မာ့လုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြသည္ စစ္သားႏွင့္ ရဲသားေပါင္းၿပီး၊ (ပြဲမက်င္းပခင္ ၁ ပတ္အလို) ဒီဇင္ဘာ ၃ ရက္ေလာက္ကတည္းက ေရာက္ရွိလာခဲ့ၾကၿပီး၊ ၎တို႔အေနျဖင့္ ဘုရားသြားလမ္းကို ျပင္ဆင္သြားမည္ဟု ဆိုပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ျခင္းကို ေဒသခံလူထုႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ဘုရားပြဲေဂါပကမွ ကန႔္ကြတ္ေသာ္လည္း လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အင္အားျဖည့္တင္းေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ ျမန္မာလုံၿခဳံေရးတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ လမ္းကို ျပဳျပင္ၿပီးသြား ေသာ္လည္း (သို႔) လမ္းျပင္စရာမလိုအပ္ေသာ္လည္း ဘုရားပြဲၿပီးဆုံးသည္ထိ အခ်ိန္ဆြဲေနထိုင္ သြားခဲ့ၾက ေပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တင္းမာမႈျမင့္တက္ေနစဥ္အတြင္း ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္မွ ဒီဇင္ဘာ ၁၀ ရက္ ေန႔တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီး ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ေစာင္ ထုန္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိခိုက္ သက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ ျဖစ္ႏွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ဘုရားပြဲသို႔ လူအနည္းငယ္သာ လာေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ပြဲသဘင္သည္လည္း မစည္မကားျဖင့္သာ အဆုံးသတ္သြားခဲ့ရပါသည္။ ေဒသခံလူထုအတြက္ ဆိုလွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ရပ္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ၎တို႔၏ လႊမ္းမိုး အုပ္စိုးမႈနယ္ပယ္ (sphere of influence) ကို အင္အားျဖင့္ မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္ကို ရွင္းလင္းစြာ ျပသခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္ေပသည္။

အဆိုပါ ဒီဇင္ဘာလမတိုင္ခင္ ၁ လ အလိုက ပုဏၰားကြၽန္းၿမိဳ႕နယ္ “ဘဲငါးရာေတာင္” ေတာင္တက္ ဘုရားပြဲတစ္ခုတြင္ေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ထိုကဲ့သို႔ မတုန႔္ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ အဆိုပါ ဘုရားပြဲကို အေဝးေျပးလမ္းမႀကီးအနီးတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဆိုပါ (ဆံေတာ္ရွင္ဘုရားပြဲ) ကဲ့သို႔ တုန႔္ျပန္ခဲ့ျခင္းမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သည္ေနရာမွာ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္၏ ဆုံးျဖတ္လုပ္ကိုင္မႈကို ေျပာင္းလဲေစတာက ရကၡိဳင္ျပည္ၿမိဳ႕ေတာ္ (သို႔) အေဝးေျပး လမ္းမႀကီးႏွင့္ မည္မွ်ကြာေဝးသည့္ အတိုင္းအတာရွိသည္ဆိုသည္ထက္ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္မ်ားအတြင္း မည္မွ်အတိုင္းအတာထိ ပဋိပကၡျပင္းထန္ခဲ့သည္ ဆိုေသာ အခ်က္သာ ျဖစ္ေပသည္။ ပုဏၰားကြၽန္း ၿမိဳ႕နယ္သည္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက ပဋိပကၡျပင္းထန္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမျဖစ္ခဲ့ၿပီး၊ ေပါက္တာ ၿမိဳ႕နယ္သည္ ပဋိပကၡလုံးဝ မရွိေသာ (သို႔) အနည္းငယ္သာ ရွိေသာ ၿမိဳ႕နယ္ျဖစ္ေနသလို၊ ျမန္မာစစ္တပ္ အေနျဖင့္လည္း အပစ္အခက္ရပ္စဲေရးပင္ လုပ္ထားပါေစ ယခင္က လက္နက္ကိုင္ တိုက္ခိုက္မႈ မရွိခဲ့ေသာ နယ္ေျမမ်ားတြင္ လွည့္လည္သြားလာခြင့္ရွိသည္ဟု ခံယူထားပုံ ရပါသည္။ ရွင္းလင္းေသာ သတင္းစကားကေတာ့ ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္လို ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္ေတြ မ်ားမ်ားျပားျပား မရွိေသာေနရာမ်ားတြင္ စစ္တပ္ေခါင္းေဆာင္ေတြအေနျဖင့္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားကို ကန႔္ကြက္ထိမ္းေက်ာင္းရမည္ဟု ယူဆထားပုံ ရပါသည္။

သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ နယ္ေျမအတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လႊမ္းၿခဳံျမင္ျခင္းသည္လည္း ျပည့္စုံ လုံေလာက္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုမဟုတ္ေသးေပ။ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျဖစ္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမ (သို႔) ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ တပ္စခန္းမ်ား တည္ရွိေသာ ေနရာမ်ား၏ အေက်ာ္ကို ေရာက္ႏွင့္ေနပါၿပီ။ ယေန႔အခ်ိန္မွာဆိုလွ်င္ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ အစိုးရအဖြဲ႕၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားသည္လည္း ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားေသာ ၿမိဳ႕မ်ားမွ လြဲလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္ေျမာက္ႏွင့္အလယ္ဖက္နယ္ေျမမ်ား တေလွ်ာက္တြင္ ေတြ႕ေနရပါသည္။ မၾကာေသး ခင္က အင္တားဗ်ဴးတစ္ခုတြင္ဆိုလွ်င္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ေခါင္းေဆာင္က ရကၡိဳင္ျပည္၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေလာက္ကို ထိမ္းခ်ဳပ္ထားႏိုင္ၿပီး၊ ၿမိဳ႕ေပၚမ်ားကိုလည္း အာဏာသက္ေရာက္ရန္ ႀကိဳးဖမ္းေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါအခ်က္ကို သိသာေစတာကေတာ့ တခ်ိဳ႕ေသာ ေဒသသတင္းအရင္းအျမစ္မ်ား အရဆိုလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းတြင္ ျဖစ္ေနေသာ တရားေရးဆိုင္ရာ မႈခင္းမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ သည္ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားမွ န.စ.က ထက္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေအာက္ရွိ တရားသူႀကီးႏွင့္ တရား႐ုံးမ်ားကို ယုံၾကည္ေသာေၾကာင့္ ရကၡိဳင္ျပည္သူ႔အစိုးရအဖြဲ႕ ၏ တရားေရးစနစ္၌သာ လာေရာက္ ေျဖရွင္းၾကသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ စင္ၿပိဳင္တရားေရးစနစ္အေျခအေနကိုလည္း ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္မွ ယခင္ လြတ္ေတာ္အမတ္ျဖစ္သူ ဦးေဖသန္းမွ လြန္ခဲ့ေသာ ဇန္နဝါရီလ အတြင္းက Channel News Independent သတင္းဌာနသို႔ ယခုကဲ့သို႔ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“ၿမိဳ႕ေပၚေတြေတာင္မွ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ရဲ႕ အာဏာစက္မွာ ရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ အားျဖင့္ ၿမိဳ႕ေပၚေတြမွာ လူသတ္မႈ၊ ဓါးျပမႈလို ရာဇဝတ္မႈအႀကီးႀကီးေတြျဖစ္ရင္၊ လူေတြဟာ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ တရားေရးစနစ္ကို သြားမတိုင္ၾကေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရရဲ႕ တရားေရးဖက္ကိုပဲ လာၾကပါတယ္။ သူတို႔သာ စစ္ေကာင္စီရဲ႕ တရားေရးစနစ္မွာ သြားတိုင္တယ္ဆိုရင္ သူတို႔ (စစ္ကေကာင္စီ) ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားေတြက ၿပိဳက်ေနၿပီျဖစ္လို႔ တရား႐ုံးက အမႈေတြကို ဆက္လက္ မလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ သူတို႔ တရားသူႀကီးေတြက အမိန႔္ထုတ္ေပမယ့္ တရားခံ၊ တရားလို၊ သက္ေသေတြ တစ္ေယာက္မွကို မလာၾကေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ရကၡိဳင္ျပည္သူ႔ အစိုးရအဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ေပၚေတြကိုေတာင္ တက္ၿပီး ဖမ္းႏိုင္ဆီးႏိုင္၊ အေရးယူႏိုင္ေတာ့ ဒီဖက္ တရား႐ုံးေတြကိုပဲ ျပည္သူေတြ က အားကိုးအားထားျပဳၾကရပါတယ္”

သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင္ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြမွာ လူသားအရင္း အျမစ္ႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအုံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနေသးတာကိုလည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိ ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း “အစိုးရကိုမ်ိဳျခင္း” (state-captured) ဆိုသည့္ အယူအဆသည္ ရကၡိဳင္ျပည္အတြင္း တြင္ စင္ၿပိဳင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မည္သို႔ထြက္ေပၚလာသည္ကို ေလ့လာဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ ႏိုင္ငံေရး ဘာသာစကားတစ္ခုျဖစ္လာပါသည္။ အဆိုပါ စကားလုံးကို “အစိုးရ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ျဖစ္စဥ္မ်ားကို ပုဂၢလိကအက်ိဳးစီးပြါးအုပ္စုေတြက လႊမ္းမိုးမႈအျဖစ္” စီးပြါးေရး အျမင္မွ အသုံးမ်ားၾကေသာ္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္ အေျခအေနအရဆိုလွ်င္ ျမန္မာအစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဗ်ဴ႐ိုကေရစီကို (အထူးသျဖင့္ ရကၡိဳင့္ တပ္ေတာ္အင္အားႀကီးထြားတဲ့ေနရာေတြမွာ) ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက မ်ိဳလိုက္ျခင္းကို လိုဆိုပါသည္။ သည္လိုႏွင့္ ရကၡိဳင္ျပည္သူ႔ အစိုးရသည္ တဆင့္တဆင့္ခ်င္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားမ်ားကို ထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းျဖင့္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း အဓိကအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသည္ကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။

ထိုကဲ့သို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲခ်ဳပ္ၾကား အင္အားၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား ဆက္လက္ ျဖစ္ေနစဥ္မွာ ရကၡိဳင္ျပည္၏ တခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလစ္ဟာမႈ” (administrative vacuum) အေျခအေနတစ္ခုကိုလည္း ေတြ႕ေနရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ဆိုလွ်င္ မည္သည့္ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ကမွ် သိသာေသာ ဥပေဒအေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္မႈ မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးေတြ႕ရေသာ နယ္ေျမမ်ားမွာေတာ့ အာဆာအဖြဲ႕မွ တခါတရံ လႈပ္ရွားမႈမ်ား လုပ္ေလ့ရွိေသာ ဘဂၤလား‌ေဒခ်႕္ႏိုင္ငံနယ္စပ္မ်ားႏွင့္ ရကၡိဳင့္ျပည္သူ႔အစိုးရမွ ခ်ဲ႕ထြင္ရန္ႀကိဳးဖမ္းေနေသာ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႕နယ္၏ ေတာင္ဖက္နယ္ေတြပါဝင္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ အလြတ္သေဘာအပစ္ရပ္စဲမႈသည္ ၁၅ လ ခန႔္ ၾကာေနၿပီး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လႊမ္းမိုးမႈႏွင့္ ထိမ္းခ်ဴပ္မႈအတြက္ ႀကိဳးပမ္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားသည္လည္း အဆုံးမသတ္ေသး သလို၊ စင္ၿပိဳင္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္တစ္ခုလုံး၏ ၿမိဳ႕နယ္တိုင္းလိုလိုမွာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။

ေခတ္သစ္ ”အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသ” တစ္ခုကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ျခင္း

၂၀၂၀ အပစ္ခတ္ရပ္စဲၿပီးကတည္းက ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးထဲမွာ ထူးျခားသိသာေသာ အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုကေတာ့ ေခတ္သစ္အမ်ိဳးသားဝိေသသတစ္ခုထူေထာင္ျခင္းကို အရွိန္ျမင့္လုပ္ေဆာင္လာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ န.စ.က မွ စစ္အာဏာသိမ္းကတည္းက ျဖစ္ေပၚေျပာင္းလဲလာမႈမ်ားသည္လည္း အဆိုပါ အျခင္းအရာကို အရွိန္ျမင့္လာေစခဲ့သည္။ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရအဖြဲ႕၏ “ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီ ေၾကညာခ်က္” (အပိုင္း-၁)၊ အခန္း (၄) ၏ အပိုင္း (၂)၊ ပုဒ္မ (၁) ႏွင့္ (၂) တြင္ အေရးႀကီးေသာ ေၾကာ္ညာခ်က္ႏွစ္ခုကိုလည္း ေအာက္ပါအတိုင္းေတြ႕ရပါသည္။

“ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ အဆိုပါျပည္နယ္ရွိ လူထုသည္ မူရင္းအခ်ဳပ္အခ်ာအာဏာ ပိုင္ဆိုင္သူမ်ား ျဖစ္သည္။”

“ျပည္ေထာင္စု၏ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ားသည္ သူတို႔၏ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ ကို ေရးဆြဲျပဠာန္းခြင့္ရွိသည္”

ဗမာတိုင္းရင္းသားမဟုတ္ေသာ ျပည္သူမ်ားရႈ႕ေထာင့္ကဆိုလွ်င္ အဆိုပါ ပုဒ္မႏွစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေရးမူ အားျဖင့္ အေရးႀကီးၿပီး၊ အသိအမွတ္ျပဳေလာက္ေသာ တိုးတက္မႈျဖစ္သလို၊ ယခင္ ဗမာအေျချပဳ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားမႈရွိၿပီး၊ ရကၡိဳင္ျပည္ႏွင့္ ႏိုင္ငံ့တျခား ေဒသမ်ားတြင္ သီးျခားအမ်ိဳးသားဝိေသသတည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္မႈကိုလည္း ေဖာ္ျပခြင့္ျပဳထားျခင္း ျဖစ္ေပသည္။

သို႔ေသာ္ အဆိုပါအေျခအေနမွာလည္း ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းမ်ားႏွင့္ အလွမ္းေဝး လ်က္ရွိ ပါသည္။ ရကၡိဳင့္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ “ကြန္ဖက္ဒရိတ္အာရကၡျပည္” ေတာင္းဆို မႈသည္ အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ႏွင့္ ကြာဟမႈရွိေနဆဲလည္းျဖစ္ၿပီး၊ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေတြကတည္းက ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္လမ္းေၾကာင္းျဖင့္ အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသသစ္တစ္ခု ဖန္တီးေရးကို ခ်မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ အျငင္းပြါးစရာျဖစ္ႏိုင္ေသာ္ လည္း ေျပာရလွ်င္ ၁၇၈၄ ေျမာက္ဦးဘုရင့္ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆုံးၿပီးကတည္းက အာရကၡျပည္သည္ ကိုယ္ပိုင္ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ ရွိေသာ္လည္း “တစိတ္တပိုင္းေသာ အမ်ိဳးသားျပည္” (semi-nation) အဆင့္ထိသာ တက္လွမ္းႏိုင္ခဲ့ေပသည္။ ထို႔ေနာက္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္ေသာ ကိုလိုနီျပဳမႈႏွင့္ ျပင္ပအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ တစ္ေလွ်ာက္လုံးတြင္ ရကၡိဳင္ျပည္သည္ သီးျခားအမ်ိဳးသားျပည္ တစ္ခုအျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ခြင့္မရွိခဲ့ဘဲ၊ (ယေန႔ေခတ္ ျမန္မာျပည္ ျဖစ္သကဲ့သို႔) ပိုႀကီးေသာ နယ္ေျမတစ္ခု၏ တစိတ္တပိုင္းေသာ အမ်ိဳးသားျပည္ တစ္ခုသာျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္ အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ အင္အားႀကီးထြားလာကတည္းက “ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း” ႏိုင္ငံေရး အိမ္မက္ကို တည္ေဆာက္ရန္ အသုံးတည့္ေသာ အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသတစ္ခုကိုသာ တည္ေဆာက္ ဖို႔ႀကိဳးစားလာျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါ အေၾကာင္းအရာမွတဆင့္ မ်ားစြာေသာ အယူအဆပိုင္းဆိုင္ရာ ေမးခြန္းမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစ ပါသည္။ ရကၡိဳင္ျပည္ကဲ့သို႔ လူမ်ိဳးစုံေနထိုင္ေသာေဒသတစ္ခုတြင္ အမ်ိဳးသားဝိေသသတစ္ခုသည္ လူတိုင္း၊ အသိုင္းအဝိုင္းတိုင္းအတြက္ လက္ခံက်င့္သုံးႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္နယ္ေျမဝိေသသမ်ားကို အေျချပဳၿပီး တည္ေဆာက္သင့္ေပသည္။ ရကၡိဳင္ျပည္အတြက္ဆိုလွ်င္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ေဖာ္ထုတ္ခ်မွတ္ထားေသာ “အာရကၡအိမ္မက္” (Arakan Dream) ဟူေသာ အယူအဆျဖစ္ေပသည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါ အျခင္းအရာျပည္စုံစြာ ျဖစ္လာရန္မွာ အနည္းဆုံး အဆင့္ႏွစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ရန္လည္း လိုအပ္ေပသည္။ ပထမအဆင့္မွာ ရခိုင္လူမ်ားစုမွ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို လက္ခံယုံၾကည္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး၊ ဒုတိယအဆင့္မွာ အဆိုပါ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရခိုင္မဟုတ္ေသာ တျခားေသာအာရကၡျပည္သားမ်ားမွလည္း ယုံၾကည္လက္ခံၿပီး၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ လာၾကျခင္းျဖစ္ေပသည္။ လက္တေလာအေျခအေနအရ ဆိုလွ်င္ ရခိုင္လူမ်ားစုႀကီးမွ အဆိုပါ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ကို လက္ခံယုံၾကည္ၿပီး၊ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ကို ေထာက္ခံအားေပးမႈ ရွိေနၾကသည္မွာ သိသာလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ တျခားေသာ လူမ်ိဳးစုမ်ား ထဲတြင္ေတာ့ အေျခအေနမ်ားမွာ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ကြဲျပားမႈရွိႏိုင္ၾကေပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တျခားေဒသမ်ားကဲ့သို႔ပင္ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားမွာ ေသခ်ာမႈမရွိသလို၊ တခါတရံ အျငင္းပြါးမႈမ်ားကိုလည္း ျဖစ္ေစပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင္ျပည္ထဲတြင္ေတာ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားသည္ ဒုတိယ အႀကီးဆုံးအုပ္စုျဖစ္ၿပီး၊ ခ်င္း (လူဦးေရ ၁ သိန္းခန႔္) သည္ တတိယအႀကီးဆုံးျဖစ္သလို၊ ကမန္ (၅ ေသာင္း)၊ ၿမိဳ (၄ ေသာင္း)၊ ခမီး (၃ ေသာင္း)၊ ဒိုင္းနက္ (၂ ေသာင္း)၊ မရာမႀကီး (၉ ေထာင္) ႏွင့္ သက္ (၃ ေထာင္) ခန႔္တို႔ရွိၿပီး၊ အဆိုပါ ကိန္းဂဏန္းမ်ားသည္လည္း ခန႔္မွန္းစာရင္းမ်ားသာ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လူမ်ိဳးစုႏွင့္ ဝိေသသကိုသတ္မွတ္ရာတြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားရွိႏိုင္ၿပီး၊ တျခားေသာ “ရခိုင္မူဆလင္” ႏွင့္ “ေျမဒူးမူဆလင္မ်ား”အျပင္ ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားလည္း ေနထိုင္ၾကပါသည္။ လူနည္းစုအုပ္စုမ်ား ထဲတြင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာမ်ားကို ၎တို႔၏ ဆိုးဝါးလြန္းလွေသာ အေျခအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးလႈံေဆာ္မႈေၾကာင့္ လူသိမ်ားၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားမွအပ ရခိုင္၊ ႐ိုဟင္ဂ်ာႏွင့္ ခ်င္း စသည့္ လူမ်ိဳးတိုင္းသည္ ႏိုင္ငံေရးဖယ္ခ်န္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပ်ာက္ကြယ္မႈႏွင့္ ဆိုး႐ြားစြာ ဆင္းရဲမြဲတည္မႈ တို႔ကို ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ၾကရသည္ဟူ၍လည္း ယုံၾကည္ေနၾကပါသည္။ ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝႏိုင္ေျခ အလားအလာမ်ားရွိေသာ္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္သည္ ေခတ္သစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံသမိုင္းတြင္ အဆင္းရဲဆုံး နယ္ေျမတစ္ခုျဖစ္ေနပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားေၾကာင့္ အာရကၡျပည္အတြက္ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (nation-building) ကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ လူအုပ္စုတိုင္း၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈ-စီးပြါးအခြင့္အေရးမ်ားကို ဆုံးျဖတ္ရာ၌ မွ်ေျခထားေသာခ်ဥ္းကပ္မႈ (balanced approach) ျဖင့္ လူအုပ္စုတိုင္းအတြက္ လုပ္ေဆာင္တည္ေဆာက္ရန္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမ်ားတြင္ မဲျဖင့္သာ အႏိုင္ရေသာစနစ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ (သို႔) ဗမာအေျချပဳပါတီမ်ားမွ ၎တို႔ကို ဖယ္ခ်န္ခဲ့ၾကသည္ ဟူ၍လည္း လူနည္းစုမ်ားမွ ယုံၾကည္ၾကပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ထြန္းျမတ္ႏိုင္မွ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း လူနည္းစုအခြင့္အေရးႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး၊ ယူနန္ျပည္နယ္ထဲ တြင္ သူျမင္ေတြ႕ထားေသာ တ႐ုတ္ျပည္၏ လူနည္းစုေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ပတ္သတ္ၿပီး ေျပာၾကား ေသာအခါ စိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားအျပား ရွိခဲ့ၾကပါသည္။ ယခုကဲ့သို႔ အင္အားေကာင္းေသာ ႏိုင္ငံေရး လႈပ္ရွားမႈတစ္ခု၏ ေခါင္းေဆာင္မွ ရခိုင္မဟုတ္ေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ လူသိရွင္ၾကား ေျပာၾကားျခင္းသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္း ပထမဆုံးအႀကိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လူနည္းစုေရးရာမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္၍ ပို၍ ျမင္သာမႈရွိလာျခင္းႏွင့္ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ဆက္ဆံေရးတြင္ တိုးတက္မႈျဖစ္လာရျခင္း၏ အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုမွာလည္း ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္/ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ကဲ့သို႔ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈသစ္တစ္ခုျဖစ္ေပၚလာရျခင္းေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။ သူ၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္လည္း ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအပါအဝင္ လူနည္းစုေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ၎၏ စစ္ေရးအဖြဲ႕အစည္း (ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္) ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ (ရကၡိဳင့္ျပည္သူအစိုးရအဖြဲ႕) သို႔ စည္း႐ုံးပါဝင္ေစခဲ့ပါသည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီး ကတည္းက ဖြဲ႕စည္းပုံႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ထဲတြင္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လႊမ္းမိုးမႈရွိခဲ့ၾကေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ရခိုင္၊ ဗမာအေျချပဳႏိုင္ငံေရးပါတီ၊ အင္အားစုမ်ားႏွင့္ အခု အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ လႈပ္ရွားမႈၾကား မတူညီမႈကို ျဖစ္ေစခဲ့သည္မွာ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ (၄) ခုေၾကာင့္လည္း ျဖစ္ေပသည္။

ပထမအေနျဖင့္ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ တျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္ မ်ားႏွင့္မတူဘဲ ပိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္ရည္ခ်က္ (political vision) ရွိျခင္းဟု ယူဆပါ ႏိုင္ပါသည္။ တိတိက်က် ေျပာရလွ်င္ လက္ရွိ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္ရွိေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈကို လူမ်ိဳး၊ ဘာသာမေ႐ြး ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ လူတိုင္းအတြက္ လြတ္ေျမာက္မႈ၊ လႈပ္ရွားမႈအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုပုံေပါက္ပါသည္။

ထိုအျမင္သည္ပင္ ဒုတိယအခ်က္ျဖစ္ေသာ လက္ရွိလႈပ္ရွားမႈကာလအတြင္း ပါတီႏိုင္ငံေရးထက္ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈတြင္ လူနည္းစုမ်ား၏ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို လိုအပ္လာေပသည္။ ထိုမွတဆင့္ ႏိုင္ငံေရးလမ္းသစ္တစ္ခုကိုလည္း ျဖစ္ေစခဲ့ပါသည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံလႊတ္ေတာ္စနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ ႏိုင္ငံေရးအာဏာရရွိေရးသည္ လူမ်ားစုရခိုင္မ်ားထံမွ လုံေလာက္ ေသာ မဲရလွ်င္ျဖစ္ႏိုင္ေသာ္လည္း ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကေတာ့ ရကၡိဳင္ျပည္ေဒသတလႊားရွိ ေတာင္ေပၚ (သို႔) ေတာင္နားေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ လူနည္းစုမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈကို လိုအပ္သည္ကို သိရွိထားၾကေပသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာကိစၥႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ရခိုင္မ်ားထံမွ မဲရရွိရန္ လႈံ႕ေဆာ္လႈပ္ရွား မႈတစ္ခုအျဖစ္သာျမင္ၿပီး၊ (႐ိုဟင္ဂ်ာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္လည္း ထိုနည္းအတူျဖစ္ေသာ္လည္း) ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ ထိုကိစၥသည္ ရကၡိဳင္ျပည္တစ္ခုလုံးအတြက္ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္ မွန္းခ်က္ရွိရန္ အေရးႀကီးလွသည္ဟု ယူဆႏိုင္ေပသည္။ ရကၡိဳင္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား အတြက္ ထိုကိစၥသည္လည္း ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ဆက္ဆံပတ္သတ္လာလွ်င္ အေရးႀကီးေသာ ကိစၥ တစ္ခုဟု ယူဆၾကပါသည္။

ထိုအျမင္သည္ပင္ ေခတ္သစ္အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသကို‌ ပုံေဖၚရာတြင္လည္း အသစ္ျဖစ္ေသာ ဦးတည္ခ်က္တစ္ခုကို ျဖစ္ထြန္းေစခဲ့ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကိုလည္း ေ႐ြးေကာက္ခံႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားၾကား မတူညီေသာ အမ်ိဳးသားေရးဦးတည္ခ်က္ကို ခ်မွတ္မႈမွ ျဖစ္ေစခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေပသည္။ ေ႐ြးေကာက္ခံ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိဖြဲ႕စည္းပုံ စနစ္ေအာက္ တြင္ အျမင့္ဆုံးေႂကြးေၾကာ္ႏိုင္သည္မွာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ေအာက္မွ “ကိုယ္ပိုင္ျပဠာန္းခြင့္” သာျဖစ္ပါ သည္။ သို႔ေသာ္ ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားအတြက္မူ လက္နက္ကိုင္နည္းလမ္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ကို ထူေထာင္ရန္ႀကိဳးဖမ္းေနေပရာ “ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း” မွ “လြတ္လပ္ေရး” ထိ ပိုက်ယ္ျပန႔္ျမင့္မား ေသာႏိုင္ငံေရး ရည္မွန္းခ်က္ကို ပုံေဖာ္ႏိုင္ေပသည္။ လက္ေတြ႕က်က်ေျပာရလွ်င္ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္ ပို၍ျမင့္မားေလ လူနည္းစုမ်ားအတြက္ ပိုက်ယ္ျပန႔္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအာမခံခ်က္ မ်ားထားရွိရန္လိုအပ္ၿပီး၊ ၎တို႔၏ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိရန္လည္း အေရးႀကီးလွပါသည္။

ေနာက္ဆုံးအေနျဖင့္ ေျပာရလွ်င္ ပိုျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေရးရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုက္ပြဲဝင္ေနေသာ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ႏိုင္ငံေရးပါတီတစ္ခုႏွင့္ မတူဘဲ ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ လူတိုင္းၾကားတြင္ ပိုျမင့္ေသာ ကိုယ္စားျပဳမႈ ရရွိရန္အေရးႀကီးလွပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္မွ သာလွ်င္ ရကၡိဳင္ျပည္ႏွင့္ (ေယဘုယ်အားျဖင့္) ျမန္မာတႏိုင္ငံလုံးတြင္ျဖစ္ေနေသာ ၾကာရွည္လွေသာ အစိုးရက်ဆုံးမႈကို ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာ လႈပ္ရွားမႈတစ္ခုအျဖစ္ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ပိုေလးစားမႈျဖင့္ ဆက္ဆံျခင္းကိုခံလာရႏိုင္ပါသည္။

အႏွစ္ခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္ လက္ရွိ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားမွာ လြန္စြာမေသခ်ာမႈႏွင့္ ႀကဳံေတြ႕ေနရပါသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ားၾကားတြင္ လူနည္းစုေရးရာႏွင့္ ဆက္စပ္ၿပီး ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးအယူအဆမ်ားတြင္ ကြဲျပားျခားနားေသာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈကို ျပင္ပကမာၻမွ ေကာင္းစြာသတိမထားမိၾကေသးေပ။ အဆိုပါ အေၾကာင္းအခ်က္ မ်ားေၾကာင့္ပင္ ေခတ္သစ္အာရကၡအမ်ိဳးသားဝိေသသ တည္ေဆာက္ရာတြင္ အႏွစ္သာရအားျဖင့္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိေနသည္ဟု ရကၡိဳင္ျပည္ရွိ အေရးႀကီးေသာ အင္အားစုမ်ားမွ ယုံၾကည္ထားၾကပါသည္။

နိဂုံးခ်ဳပ္

ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရး၏ အေရးႀကီးေသာအခ်ိဳးအေကြ႕မ်ားမွာ မၾကာမီကာလမ်ားအတြင္း ျဖစ္ေပၚလာ ႏိုင္ပါသည္။ ႀကီးစြာေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားမွာလည္း ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနၿပီး၊ အတိတ္မွ မေက်နပ္မႈမ်ားသည္လည္း ဆက္လက္တည္ရွိ ေနသလို၊ ရခိုင္ ႏွင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာ အသိုင္း အဝိုင္းၾကား ဆက္ဆံေရးကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္လည္း စိန္ေခၚမႈမ်ား ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ရခိုင္အသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္လည္း ႐ိုဟင္မ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္လွ်င္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားကို ဆန႔္က်င္ၿပီး တင္းမာေသာ လူမႈေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအုပ္စုငယ္မ်ား ရွိေနပါေသးသည္။ သို႔ေသာ္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ အင္အားႀကီးထြားလာၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အေျခအေနမ်ားမွာ ေျပာင္းလဲ လာၿပီး၊ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားၾကား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္လည္း တံခါးပြင့္လာ ခဲ့ေပသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပင္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုင္းအဝိုင္းထဲတြင္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ အေျခအေနမ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိ နားလည္ၿပီး၊ ယခုလို ရွည္ၾကာလွေသာအကြဲအၿပဲကို ေျဖရွင္းဖို႔ လက္ေတြ႕က်ၿပီး၊ အျပဳသေဘာ လုပ္ေဆာင္တတ္ေသာ အင္အားစု၊ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း ရွိေနပါသည္။

အနာဂတ္တြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ တိုင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး (nation-building) ကို ျဖစ္ေစရန္၊ တင္းမာေသာ ပုဂၢိဳလ္၊ အင္အားစုမ်ားသည္ အဓိကေခါင္းေဆာင္၊ ဦးေဆာင္မႈေနရာတြင္ မရွိလာေစရန္ အေရးႀကီးလွၿပီး၊ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းအေနႏွင့္ အဆိုပါ မူဝါဒျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ရန္လည္း အေရးႀကီးလွ ေပသည္။ တဖက္မွာ (ေယဘုယ်အားျဖင့္) ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားမွာ ကေျပာင္းကဆန္ က်ိဳးပဲ့လ်က္ရွိေနေပသည္။

အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရလွ်င္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားႏိုင္ေသာ အေျခအေနတစ္ခုကိုလည္း ေတြ႕ေနရ ပါသည္။ အေမရိကန္ႏိုင္ငံေရးသိပၸပညာရွင္ ဂေရဟန္း တီ အလီဆြင္း (Graham T. Allison) မွ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ “သူစီဒိုင္းေထာင္ေခ်ာက္” (Thucydides’ Trap) သေဘာတရား အားျဖင့္ဆိုရလွ်င္ ရွိႏွင့္ၿပီး စနစ္တစ္ခုအတြင္း အုပ္စိုးၿမဲအင္အားစုကို အသစ္ျဖစ္ထြန္းလာေသာ အင္အားစုမွ စိန္ေခၚေသာ အခါ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိသည္ဟု ဆိုပါသည္။ အဆိုပါ သေဘာတရားအား ရကၡိဳင္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးအား အသုံးျပဳၾကည့္လွ်င္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသား အဖြဲ႕ခ်ဳပ္လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ အဆိုပါ ေထာင္ေခ်ာက္သည္‌ မိႏွင့္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အကယ္၍ အနာဂတ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡျပန္လည္ထြက္ေပၚလာခဲ့လွ်င္ ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ပြါးရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမွာ အင္အားစုတစ္ခုမွ လက္ရွိအပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးၿပီးကတည္းက တည္ရွိေနေသာ ပိုေနၿမဲ-က်ားေနၿမဲအေနအထားကို ဆက္လက္ထိမ္းသိမ္းထားရန္ ႏိုင္ငံေရးဆႏၵကင္းၿမဲမႈေၾကာင့္ သာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးအာဏာၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ေၾကာင့္ အဓိကျဖစ္စရာ မလိုေပ။

ထိုကဲ့သို႔ အေရးႀကီးသည္မွာ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္းျဖစ္ေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္လည္း ႏိုင္ငံ့တျခား ေဒသမ်ား၏ အေျခအေနမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ၿပီး၊ တျခားေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ေနေသာ အေျပာင္း အလဲမ်ားသည္လည္း ရကၡိဳင္ျပည္ႏိုင္ငံေရးအခင္းအက်င္းကို သက္ေရာက္မႈ ရွိေပလိမ့္မည္။ န.စ.က ၏ စစ္အာဏာသိမ္းမႈစကတည္းက ႏိုင္ငံေရးခ်ိန္သီးမွာ ဘယ္-ညာ၊ ဦးတည္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးသို႔ ယိမ္းလ်က္ရွိၿပီး၊ အင္အားစုအသီးသီး၏ ႏိုင္ငံေရးတြက္ခ်က္မႈကိုလည္း ႀကီးစြာေသာ သက္ေရာက္မႈ ျဖစ္လ်က္ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိေတာ့ သိသာေသာ ႏိုင္ငံေရးရလဒ္ ထြက္လာပုံ မေပါက္ေသးေပ။ အဆိုပါ အခင္းအက်င္းကိုလည္း မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး တိုးတက္မႈ (သို႔) အေျပာင္းအလဲမွ် မျဖစ္ခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္တြင္ မၾကာေသးမီက စစ္ေကာင္စီမွ က်င္းပခဲ့ေသာ “ျပည္ေထာင္စုေန႔” အခမ္းအနားကို ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ သာမာန္ေအာက္ေျခအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္စားျပဳေသာအဖြဲ႕တစ္ခု တက္ေရာက္ခဲ့ျခင္းမွ ျပသလ်က္ရွိေပသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အခင္းအက်င္းျဖစ္ေနစဥ္မွာပင္ စစ္ေကာင္စီသည္ ရကၡိဳင္ျပည္တြင္း ၎၏ လုံၿခဳံေရးယႏၲရား မ်ားကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လုံၿခဳံေရးဖိႏွိပ္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တိုးျမင့္ လုပ္ေဆာင္ လာလိမ့္မည္။ တျခားတဖက္တြင္ ရကၡိဳင္အမ်ိဳးသားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္၏ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသား ဝိေသသတည္ေဆာက္ေရး ခရီးစဥ္သည္လည္း လာမည့္ရက္တပတ္မ်ားႏွင့္ လမ်ားတြင္ ပိုအရွိန္ျမင့္ က်ယ္ျပန႔္လာေပလိမ့္မည္။ ရကၡိဳင္ျပည္သူမ်ားကေတာ့ သမိုင္းသည္ ၎တို႔ဖက္တြင္ ရွိေနသည္ဟု ယုံၾကည္ေနၾကပါသည္။

*၁၉၄၈ တြင္ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးမတိုင္မီထိ လက္ရွိ ခ်င္းျပည္နယ္ရွိ ပလတ္ဝၿမိဳ႕နယ္သည္ ရခိုင္ေတာင္တန္းေဒသဥပေဒျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေပသည္။

** “သူစီဒိုင္းေထာင္ေခ်ာက္” သေဘာတရားႏွင့္ပတ္သတ္လွ်င္ ဘာသာျပန္ဆိုမႈႏွင့္ နားလည္မႈ မတူၾကသည္မ်ားရွိပါသည္။ ယခုစာစုတြင္ ေဖာ္ျပမႈသည္ အဓိကအားျဖင့္ “အင္အားႀကီးအုပ္စုတစ္ခုမွ တျခားအုပ္စုတစ္ခုကို ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္လာလွ်င္ စစ္ပြဲသည္ ျဖစ္လာစၿမဲျဖစ္သည္” ဟူေသာ ဆိုလိုရင္း ကိုသာ ယူပါသည္။

ေက်ာ္လင္းသည္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံမဟာတန္း သင္ယူေနေသာ ဘြဲ႕လြန္ ေက်ာင္းသားတစ္ဦးျဖစ္ပါသည္။ သူသည္ ရန္ကုန္အေျခစိုက္ အလြတ္တန္းႏိုင္ငံေရးေလ့လာ သုံးသပ္သူတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး၊ “ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈအင္စတီက်ဴ” ၏ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။